Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 06.06.2014
Dátum ZZ: 23.10.2014
Čiastka ZZ: 90
Číslo ZZ: 293/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Osobitná časť :K Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby. Tak ako doteraz pre informačné
zariadenia, reklamné zariadenia a propagačné zariadenia sa ani na reklamné stavby nebude vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby.K bodu 2
V odseku 2 sa zavádza nový pojem 'reklamná stavba'. Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevné
ho spojenia so zemou a zahàňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kváder, panel a pod. polo
žený na zemi na upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona. Preklasifikovaním hnuteľných vecí na stavby sa vytvorí jednoznačné pr
ávne prostredie, v ktorom sa bude rozhodovať o právach a povinnostiach vlastníka reklamnej stavby a zároveň sa odstráni možn...
...
MENU
Hore