Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 133/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 14

(1)
Ministerstvo môže autorizovať len právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je bezúhonná a
a)
zamestnáva potrebný počet zamestnancov s odbornými vedomosťami a dostatočnými skúsenosťami na posudzovanie parametrov,
b)
má vypracovaný opis postupov, podľa ktorých sa uskutočňuje posudzovanie parametrov, a zabezpečenú transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov,
c)
má zavedené postupy, v ktorých sa rozlišuje medzi úlohami autorizovanej osoby a inými činnosťami,
d)
má materiálne prostriedky a personálne zabezpečenie potrebné na odborné a administratívne úlohy súvisiace s činnosťami, na ktoré má byť autorizovaná, a prístup k potrebnému technickému vybaveniu a k meracím zariadeniam,
e)
uplatňuje systém riadenia zaručujúci nestrannosť vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí uskutočňujú posudzovanie parametrov,
f)
má zavedený systém odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú skúšky a kontrolu výroby, ktorý nie je založený na počte úkonov ani na ich výsledkoch.
(2)
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa odseku 1 musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, neoprávneného podnikania alebo podvodu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24a) Údaje podľa štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Na autorizáciu nie je právny nárok. Ministerstvo autorizuje toľko právnických osôb a v takej skladbe, aby bola dostatočná kapacita technického posudzovania a posudzovania parametrov.
(4)
Ministerstvo pri autorizácii uzná rozhodnutie o akreditácii25) alebo môže uznať iné nálezy svedčiace o splnení požiadaviek autorizácie podľa odseku 1.
(5)
Ministerstvo môže autorizovať právnickú osobu
a)
na certifikáciu výrobkov,
b)
na certifikáciu riadenia výroby,
c)
ako skúšobné laboratórium,
d)
na technické posudzovanie.
(6)
Právnická osoba môže byť autorizovaná na všetky činnosti podľa odseku 5 alebo len na niektoré z nich. Výrobcu možno autorizovať len ako skúšobné laboratórium.
(7)
Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vykonáva podľa príslušného systému posudzovania parametrov určovanie typu výrobku, počiatočné inšpekcie, priebežný dohľad, kontrolné skúšky a vydáva SK certifikáty výrobku.
(8)
Autorizovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby vykonáva podľa príslušného systému posudzovania parametrov počiatočné inšpekcie, priebežný dohľad a vydáva SK certifikáty systému riadenia.
(9)
Autorizované skúšobné laboratórium vykonáva určovanie typu výrobku.
(10)
Autorizovaná osoba na technické posudzovanie vykonáva technické posudzovanie a vydáva SK technické posúdenia.
(11)
Zamestnanci žiadateľa o autorizáciu, ktorí sa budú podieľať na činnostiach, na ktoré má byť žiadateľ autorizovaný, musia
a)
mať dostatočné vedomosti o činnostiach, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba vrátane uplatniteľných určených noriem a vyhotovovania certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto zákona,
b)
zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti; to neplatí vo vzťahu k notifikovaným osobám a k orgánom technického posudzovania iných členských štátov.
(12)
Autorizovaná osoba môže v rozsahu svojej autorizácie a so súhlasom výrobcu poveriť inú osobu, aby v jej mene vykonala niektorý úkon. V protokole o skúške a v správe o inšpekcii sa uvedie, ktorý úkon vykonala poverená osoba.
(13)
Autorizovaná osoba je povinná bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny v technickej základni a v požiadavkách podľa odseku 1, ktoré majú význam pre posúdenie spôsobilosti vykonávať činnosť ako autorizovaná osoba. Ministerstvo na základe oznámenia rozhodne o zmene rozhodnutia o autorizácii, ak sa zmenou nestala autorizovaná osoba organizačne alebo technicky nespôsobilou.
(14)
Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou, na ktorú je autorizovaná, a byť poistená po celý čas výkonu činnosti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore