Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 133/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vymenovanie orgánu technického posudzovania a oznámenie postupu jeho vymenovania a monitorovania ...
b)
notifikáciu právnickej osoby (ďalej len „notifikovaná osoba“) a oznámenie postupu notifikácie ...
(2)

Tento zákon ďalej ustanovuje

a)
podmienky uvádzania stavebných výrobkov3) (ďalej len „výrobok“) na trh v Slovenskej republike ...
b)
autorizáciu právnickej osoby (ďalej len „autorizovaná osoba“) na technické posudzovanie a na ...
c)
práva a povinnosti výrobcov,5)
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Uvádzanie výrobkov na domáci trh
(1)

Na domáci trh možno uviesť len výrobok, ktorý spĺňa

a)
harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu,6) alebo
b)
podmienky podľa tohto zákona.
(2)

Podmienky podľa odseku 1 nemusí spĺňať výrobok vyrobený

a)
individuálne alebo upravený nesériovým spôsobom podľa individuálnej požiadavky zákazníka na ...
b)
priamo na stavenisku na účel jeho zabudovania do konkrétnej stavby podľa technických predpisov ...
c)
tradičným spôsobom, spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany stavebných pamiatok, ...
(3)

Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia,7) ...

(4)

Ak sa uvádza na domáci trh výrobok vyrobený mimo územia Slovenskej republiky, k návodu na použitie ...

§ 3
Technické posudzovanie
(1)

Technické posudzovanie je postup vydávania SK technického posúdenia, ktorý sa použije, ak pre ...

(2)

Obsahom technického posudzovania je zdokumentovanie

a)
posúdenia výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku z hľadiska ich vplyvu ...
b)
pozitívneho hodnotenia parametrov tých podstatných vlastností výrobku, ktoré sú relevantné vo ...
(3)

Zdokumentované parametre podstatných vlastností výrobku sa v SK technickom posúdení vyjadrujú ...

(4)

Náklady technického posudzovania znáša výrobca.

§ 4
Posudzovanie parametrov
(1)

Pred uvedením výrobku na domáci trh výrobca musí zabezpečiť posudzovanie parametrov.

(2)

Obsahom posudzovania parametrov je overenie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných ...

(3)

Posudzovanie parametrov sa uskutočňuje postupmi podľa systémov posudzovania parametrov, ktoré ustanovuje ...

(4)

Náklady posudzovania parametrov znáša výrobca.

§ 5
Zjednodušené posudzovanie parametrov
(1)

Výrobca môže pri určovaní typu výrobku nahradiť skúšku typu alebo výpočet typu SK špecifickou ...

a)
podstatné vlastnosti výrobku dosahujú určitú úroveň parametrov alebo že patria do určitej triedy ...
b)
výrobok zodpovedá typu výrobku už odskúšaného u iného výrobcu a použije výsledky skúšok ...
(2)

Výrobca, ktorý je mikropodnikom,12) môže určovanie typu výrobku na základe skúšky typu nahradiť ...

(3)

SK špecifická technická dokumentácia musí preukazovať, že výrobok má požadované parametre, ...

§ 6
SK vyhlásenie o parametroch
(1)

Výrobca vypracuje k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností ...

(2)

SK vyhlásenie o parametroch obsahuje najmä

a)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktná adresa, miesto výroby, identifikačné ...
b)
typ výrobku, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, iný prvok alebo údaj umožňujúci identifikáciu ...
c)
označenie druhu a názov použitej určenej normy alebo SK technického posúdenia,
d)
údaj o zamýšľanom použití výrobku v stavbe v súlade s určenou normou alebo SK technickým posúdením, ...
e)
systém alebo systémy posudzovania parametrov výrobku, ktoré boli použité,
f)
údaje o autorizovanej osobe a o SK certifikáte, ktorý vydala, alebo o protokoloch o skúškach alebo ...
g)
údaje o mieste technického posudzovania a označenie SK technického posúdenia, ak sa na posudzovanie ...
h)
výrobcom deklarované parametre podstatných vlastností výrobku vyjadrené úrovňou, triedou alebo ...
i)
meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby oprávnenej za výrobcu podpísať SK vyhlásenie o parametroch, ...
(3)

Ak ide o výrobok, ktorý obsahuje chemickú látku, ktorá je nebezpečná pre zdravie alebo pre životné ...

(4)

Výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch v písomnej forme distribútorovi alebo inému odberateľovi ...

(5)

Návod na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny k výrobku, ako aj informácia o riziku pre zdravie ...

§ 7
Certifikácia
(1)

Certifikácia je postup posudzovania parametrov a postup overovania zhody systému riadenia výroby. ...

(2)

SK certifikátmi podľa tohto zákona sú:

a)
certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku (ďalej len „SK certifikát ...
b)
certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“). ...
§ 8
Typ výrobku a skúšky
(1)

Skúškami na účely posudzovania parametrov sú skúška typu výrobku, plánovaná skúška a kontrolná ...

(2)

Typ výrobku14) sa určuje pred uvedením výrobku na domáci trh skúškou typu na vzorke výrobku ...

(3)

Kontrolnou skúškou sa v intervaloch podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia ...

(4)

Plánovanou skúškou sa podľa plánu skúšok zostavenom výrobcom porovnávajú počas výroby parametre ...

(5)

Na žiadosť výrobcu alebo ak je to opodstatnené z technických, ekonomických alebo logistických ...

§ 9
Odoberanie vzoriek na skúšku
(1)

Vzorky výrobku potrebné na vykonanie skúšky sa odoberajú spôsobom a postupom podľa určenej normy ...

(2)

Odobraté vzorky výrobku musia reprezentovať výrobok pripravený na sprístupnenie na domáci trh ...

(3)

Označenie odobratej vzorky výrobku musí obsahovať najmä obchodné meno výrobcu, označenie miesta ...

(4)

Ak vzorky výrobku odobrala autorizovaná osoba, protokol o odobratí vzorky obsahuje najmä

a)
údaje o výrobcovi v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a mieste výroby,
b)
údaj o mieste odobratia vzorky vo výrobe,
c)
údaj o množstve rovnakých výrobkov v sklade alebo vo výrobnej dávke, z ktorej sa odobrala vzorka, ...
d)
údaj o počte odobratých vzoriek výrobku,
e)
identifikáciu výrobku podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia,
f)
označenie výrobku jeho výrobcom,
g)
označenie vzorky výrobku autorizovanou osobou,
h)
označenie podstatných vlastností výrobku, ktorých parametre majú byť predmetom skúšky,
i)
dátum odobratia vzorky výrobku,
j)
meno a priezvisko zamestnanca autorizovanej osoby a jeho podpis a meno a priezvisko zamestnanca výrobcu ...
k)
registračné číslo autorizovanej osoby.
§ 10
Protokol o skúške
(1)

O každej skúške výrobku sa vyhotovuje protokol o skúške. Protokol o skúške musí obsahovať ...

a)
údaje o výrobcovi v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a o mieste výroby,
b)
údaje o skúšanom výrobku a o určenej norme alebo SK technickom posúdení,
c)
údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky výrobku a o osobe, ktorá odobrala vzorku,
d)
označenie skúšobného laboratória a údaje o osobách, ktoré vykonali skúšku výrobku,
e)
označenie skúšobnej metódy alebo opis skúšobného postupu, podľa ktorého sa vykonala skúška ...
f)
dátum a označenie miesta vykonania skúšky výrobku,
g)
výsledok skúšky výrobku a jeho analýzu, ak nepostačuje výsledok skúšky výrobku,
h)
údaj o mieste a dátum doručenia protokolu o skúške žiadateľovi o vykonanie skúšky výrobku,
i)
registračné číslo autorizovanej osoby, ktorá vykonala skúšku výrobku,
j)
podpis vedúceho skúšobného laboratória.
(2)

Pri uznávaní údajov z predchádzajúcich skúšok typu sa v protokole o skúške musia preukázať ...

§ 11
Inšpekcie
(1)

Inšpekciami na účely certifikácie sú počiatočná inšpekcia miesta výroby a systému riadenia ...

(2)

Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu na všetkých miestach výroby zavedený ...

(3)

Účelom priebežného dohľadu je sledovať v priebehu výroby, či uplatňovaný systém riadenia ...

(4)

Plánovaný priebežný dohľad sa uskutočňuje na podklade písomnej správy z počiatočnej inšpekcie ...

(5)

Neplánovaný priebežný dohľad sa vykoná

a)
na základe oznámenia výrobcu o zmene technológie výroby alebo o zmene organizácie vnútornej kontroly ...
b)
na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených predchádzajúcim priebežným dohľadom alebo kontrolou ...
c)
pri obnovení výroby, ak prerušenie výroby trvalo dlhšie ako 12 mesiacov.
(6)

Čas medzi vykonaním priebežného dohľadu podľa odsekov 4 a 5 nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov. ...

(7)

Výrobca je povinný bezodkladne oznámiť autorizovanej osobe zmeny technológie výroby a použitých ...

§ 12
Systém riadenia výroby
(1)

Systémom riadenia výroby je stála organizácia vnútornej kontroly výrobcu, ktorá zabezpečuje, ...

(2)

Systém riadenia výroby zahŕňa

a)
vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich kontrolné postupy,
b)
vykonávanie kontrolných postupov podľa prevádzkových predpisov,
c)
zaznamenávanie vykonaných kontrol a ich výsledkov,
d)
využívanie výsledkov kontrol a vykonaných skúšok na nápravu zistenej nezhody parametrov podstatných ...
(3)

Podľa druhu a zloženia výrobku, technológie jeho výroby a citlivosti parametrov jeho podstatných ...

a)
opis a kontrolu vstupných surovín, polotovarov, komponentov alebo ich častí alebo zložiek,
b)
kontrolu používaného výrobného zariadenia v jednotlivých medzistupňoch výroby, najmä nastavenie ...
(4)

Uplatňovanie systému riadenia výroby musí výrobca organizovať tak, aby výrobu opustili len výrobky, ...

(5)

Výrobca je povinný vypracúvať správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledovať, ...

(6)

Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze alebo medzistupni výroby zistí, že vyrábaný výrobok ...

(7)

Výrobca je povinný pre každé miesto výroby, v ktorom sa vyrába výrobok, jeho časť alebo zložka, ...

(8)

Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na kontrolné postupy používali len zariadenia schopné ...

(9)

Výrobca je povinný viesť dokumentáciu systému riadenia výroby, v ktorej zaznamenáva opis výroby, ...

(10)

Výrobca je povinný po celý čas výroby a 10 rokov odo dňa jej skončenia uchovávať úplnú dokumentáciu ...

§ 13
Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)
spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vo veciach týkajúcich sa harmonizovaných ...
b)
spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri navrhovaní ...
c)
určuje, ktoré slovenské technické normy sú určenými normami, a zrušuje ich určenie,
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo16) ...
e)
plní úlohy kontaktného miesta pre výrobky podľa osobitných predpisov,19)
f)
je príslušné
1.
na autorizáciu právnických osôb a na zmenu a odnímanie autorizácií,
2.
na vymenovanie, monitorovanie, hodnotenie a zrušenie orgánu technického posudzovania podľa osobitného ...
g)
je notifikujúcim orgánom21) a informuje Komisiu a členské štáty o postupe notifikácie autorizovanej ...
h)
je oprávnené podávať formálne námietky voči harmonizovaným normám a voči európskym hodnotiacim ...
i)
uhrádza autorizovaným osobám na technické posudzovanie každoročný príspevok na činnosť Organizácie ...
j)
zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
oznámenia o udelení, zmene a odňatí autorizácií,
2.
oznámenia o vydaní a zrušení európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení ...
3.
oznámenia o období paralelnej platnosti určených noriem a harmonizovaných noriem,
4.
zoznam určených noriem a aktualizuje ho,
5.
metodické usmernenia týkajúce sa činnosti autorizovaných osôb a výrobcov,
6.
správy o opatreniach vydaných podľa odseku 3,
7.
iné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a činnosti autorizovaných osôb, ...
k)
vydáva na žiadosť výrobcu stanovisko o zatriedení výrobku do systému posudzovania parametrov ...
l)
poskytuje na požiadanie autorizovanej osoby odborné stanovisko, ako používať právne predpisy, ...
(2)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví zoznam skupín výrobkov, ...

(3)

Ministerstvo vydáva opatrenia, ktorými pre výrobky sprístupňované na domácom trhu určuje podstatné ...

Autorizácia
§ 14
(1)

Ministerstvo môže autorizovať len právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je ...

a)
zamestnáva potrebný počet zamestnancov s odbornými vedomosťami a dostatočnými skúsenosťami ...
b)
má vypracovaný opis postupov, podľa ktorých sa uskutočňuje posudzovanie parametrov, a zabezpečenú ...
c)
má zavedené postupy, v ktorých sa rozlišuje medzi úlohami autorizovanej osoby a inými činnosťami, ...
d)
má materiálne prostriedky a personálne zabezpečenie potrebné na odborné a administratívne úlohy ...
e)
uplatňuje systém riadenia zaručujúci nestrannosť vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí ...
f)
má zavedený systém odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú skúšky ...
(2)

Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa odseku 1 musí byť ...

(3)

Na autorizáciu nie je právny nárok. Ministerstvo autorizuje toľko právnických osôb a v takej ...

(4)

Ministerstvo pri autorizácii uzná rozhodnutie o akreditácii25) alebo môže uznať iné nálezy svedčiace ...

(5)

Ministerstvo môže autorizovať právnickú osobu

a)
na certifikáciu výrobkov,
b)
na certifikáciu riadenia výroby,
c)
ako skúšobné laboratórium,
d)
na technické posudzovanie.
(6)

Právnická osoba môže byť autorizovaná na všetky činnosti podľa odseku 5 alebo len na niektoré ...

(7)

Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vykonáva podľa príslušného systému posudzovania ...

(8)

Autorizovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby vykonáva podľa príslušného systému posudzovania ...

(9)

Autorizované skúšobné laboratórium vykonáva určovanie typu výrobku.

(10)

Autorizovaná osoba na technické posudzovanie vykonáva technické posudzovanie a vydáva SK technické ...

(11)

Zamestnanci žiadateľa o autorizáciu, ktorí sa budú podieľať na činnostiach, na ktoré má byť ...

a)
mať dostatočné vedomosti o činnostiach, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba vrátane uplatniteľných ...
b)
zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti; ...
(12)

Autorizovaná osoba môže v rozsahu svojej autorizácie a so súhlasom výrobcu poveriť inú osobu, ...

(13)

Autorizovaná osoba je povinná bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny v technickej základni a v ...

(14)

Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu ...

§ 15
(1)

Ministerstvo autorizuje právnickú osobu na základe žiadosti. Žiadosť o autorizáciu obsahuje

a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ...
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
požadovaný rozsah autorizácie podľa § 14 ods. 5,
e)
označenie skupiny výrobkov, na ktorú sa žiada autorizácia,
f)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa § 14 ods. 1 a podľa písmen a) až c).
(2)

Ak sa žiadateľovi vyhovie v plnom rozsahu, ministerstvo rozhodnutie o autorizácii len vyznačí v ...

(3)

Ministerstvo začne z vlastného podnetu konanie o odňatie autorizácie, ak zistí, že napriek upozorneniu ...

a)
autorizovaná osoba nevykonáva činnosti, na ktoré bola autorizovaná, viac ako 12 mesiacov,
b)
autorizovaná osoba porušuje postupy posudzovania parametrov alebo používa neoverené alebo nekalibrované ...
c)
autorizovaná osoba stratila spôsobilosť nestranne a objektívne posudzovať parametre a ich vhodnosť ...
d)
technická základňa autorizovanej osoby a jej vybavenie meracími zariadeniami sa stali nepoužiteľnými. ...
(4)

Lehota na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 3 je 90 dní odo dňa začatia konania.

§ 16
Notifikácia
(1)

Notifikovanou osobou je autorizovaná osoba, ktorú ministerstvo oznámilo Komisii a ostatným členským ...

(2)

Ministerstvo notifikuje autorizovanú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 5 ...

(3)

Autorizovanú osobu, ktorá patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu združujúceho ...

(4)

Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci uskutočňujúci posudzovanie parametrov ...

(5)

Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci uskutočňujúci úlohy v procese posudzovania ...

(6)

Ministerstvo notifikuje na žiadosť autorizovanej osoby. Žiadosť o notifikáciu obsahuje

a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ...
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odsekov 3 až 5 a podľa písmen a) až ...
e)
údaje podľa osobitného predpisu.27)
(7)

Ministerstvo informuje Komisiu o postupe posudzovania žiadateľa o notifikáciu a o notifikácii autorizovanej ...

§ 17
Vymenovanie orgánu technického posudzovania
(1)

Orgánom technického posudzovania je autorizovaná osoba pre technické posudzovanie, ktorú ministerstvo ...

(2)

Ministerstvo môže vymenovať za orgán technického posudzovania autorizovanú osobu na technické ...

(3)

Ministerstvo vymenúva orgán technického posudzovania na základe žiadosti autorizovanej osoby na ...

a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ...
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa písmen a) až c) a
e)
údaje o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu.29)
§ 18
Štátny dohľad
(1)

Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou orgánov technického posudzovania, notifikovaných ...

a)
monitoruje a hodnotí činnosť orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných ...
b)
dbá, aby nové právne predpisy a ich zmeny neobmedzovali ani nesťažovali prístup výrobkov s označením ...
c)
poskytuje na požiadanie Komisie informácie v súvislosti s podkladmi na vymenovanie orgánu technického ...
d)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 27 ods. 1 až 3.
(2)

Zamestnanci poverení výkonom štátneho dohľadu podľa odseku 1 sú

a)
oprávnení vstupovať na pracoviská orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej ...
b)
oprávnení nahliadať do dokumentácie orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej ...
c)
oprávnení požadovať od zamestnancov orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej ...
d)
povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho ...
§ 19
Dohľad nad domácim trhom
(1)

Dohľad nad domácim trhom a kontrolu výrobkov uvedených a sprístupnených na domácom trhu vykonáva ...

(2)

Orgán štátnej kontroly

a)
vykonáva kontrolu a ukladá opatrenia a pokuty podľa osobitného predpisu30) a podľa tohto zákona, ...
b)
uskutočňuje opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť,31) ...
c)
uskutočňuje opatrenia pri zistení formálnej nezhody, informuje o výsledkoch hodnotenia a prijatých ...
d)
môže navrhnúť autorizovanej osobe zrušenie SK certifikátu alebo SK technického posúdenia.
(3)

Ak orgán štátnej kontroly zistí kontrolou alebo na základe dôkazu získaného z iného členského ...

a)
písomne informoval výrobcu, dovozcu, distribútora alebo splnomocneného zástupcu, ktoré ustanovenia ...
b)
preukázal na základe výsledkov kontrolnej skúšky na odobratej vzorke v distribúcii a získaných ...
c)
pred konečným rozhodnutím zohľadnil vyjadrenie výrobcu, dovozcu, distribútora alebo splnomocneného ...
Konania
§ 20
Základné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak tento zákon ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
vydávanie a zrušovanie SK certifikátov,
b)
vydávanie a zrušovanie SK technických posúdení,
c)
notifikáciu autorizovaných osôb a na zrušovanie notifikácie,
d)
vymenúvanie autorizovaných osôb za orgán technického posudzovania a na zrušovanie vymenovania,
e)
určovanie, ktoré slovenské technické normy sú určené normy, a na zrušovanie ich určenia,
f)
vybavovanie námietok proti úkonom orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej ...
g)
preskúmanie vybavenia námietok ministerstvom.
§ 21
Konanie o vydanie SK certifikátu
(1)

Konanie o vydanie SK certifikátu je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu, jeho splnomocneného ...

(2)

Žiadosť o vydanie SK certifikátu obsahuje

a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO a kontaktná adresa,
b)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IČO a kontaktná adresa, ak žiadateľom nie je výrobca, ...
c)
miesto výroby, kde sa vyrába výrobok a uplatňuje systém riadenia výroby,
d)
údaje o výrobku, najmä
1.
jeho druhové označenie a obchodný názov,
2.
označenie jeho všetkých typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
3.
účel jeho použitia v stavbe a prípadné obmedzenia použitia,
4.
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, ktoré sa na výrobok vzťahuje,
e)
údaj o tom, či má ísť o certifikáciu výrobku alebo o certifikáciu systému riadenia výroby.
(3)

Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno v konaní ...

(4)

Autorizovaná osoba do desiatich pracovných dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, odošle žiadateľovi ...

(5)

Autorizovaná osoba pred uzavretím zmluvy nepokračuje v konaní a žiadosť vráti žiadateľovi, ...

a)
žiadateľ vzal žiadosť späť,
b)
zistí, že
1.
nie je príslušná na certifikáciu v rozsahu podanej žiadosti,
2.
autorizácia jej bola odňatá po podaní žiadosti,
3.
neexistuje určená norma ani SK technické posúdenie, podľa ktorých možno uskutočniť certifikáciu, ...
4.
výrobca zanikol bez právneho nástupcu po začatí konania,
5.
výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola zakázaná alebo ...
c)
v tej istej veci prebieha certifikácia u inej autorizovanej osoby.
(6)

Žiadateľ môže vziať žiadosť späť len do uzavretia zmluvy.

(7)

Žiadateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak autorizovaná osoba neplní zmluvu alebo je najmenej dva ...

(8)

Autorizovaná osoba môže odstúpiť od zmluvy, ak výrobca neplní zmluvu, je najmenej dva mesiace ...

(9)

Ak sa systémami posudzovania parametrov preukáže, že parametre podstatných vlastností výrobku ...

(10)

Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát výrobku na základe skúšok a ...

(11)

Autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá SK certifikát systému riadenia ...

(12)

Ak sa systémami posudzovania parametrov nepreukáže zhoda parametrov podstatných vlastností výrobku ...

(13)

SK certifikát výrobku obsahuje

a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát ...
c)
údaje o výrobku v rozsahu druhové označenie, obchodný názov, označenie typov a variantov vyrábaných ...
d)
údaje o účele použitia v stavbe podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia a ...
e)
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát, ...
f)
názov a číslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g)
údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK certifikát, jej podpis a odtlačok pečiatky ...
(14)

SK certifikát systému riadenia obsahuje

a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát ...
c)
údaje o výrobku v rozsahu druhové označenie a obchodný názov,
d)
údaje o účele použitia v stavbe podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia a o prípadných ...
e)
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát, ...
f)
názov a číslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g)
údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK certifikát, jej podpis a odtlačok pečiatky ...
(15)

SK certifikát je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. SK certifikát sa ...

a)
výrobca pripravuje zmenu technológie výroby alebo zmenu systému riadenia výroby, a to na čas vykonania ...
b)
údaje o výrobku alebo systéme riadenia výroby majú časovo obmedzenú platnosť, a to na čas ich ...
c)
odstránenie zistenej nepodstatnej odchýlky od určenej normy alebo od SK technického posúdenia vyžaduje ...
(16)

SK certifikát sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná ...

(17)

SK certifikát možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so súhlasom ...

(18)

Výrobca môže vydať a zverejniť SK vyhlásenie o parametroch najskôr v deň nasledujúci po dni ...

(19)

Ak sa počas platnosti SK certifikátu zmenia údaje, ktoré sú jeho obsahom, ale zmena nie je dôvodom ...

§ 22
Konanie o zrušenie SK certifikátu
(1)

Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie SK certifikátu, ak zistí, že

a)
výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu výrobku alebo systému riadenia výroby,
b)
parametre podstatných vlastností výrobku podľa výsledku kontrolných skúšok nie sú v zhode s ...
c)
systém riadenia výroby trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
výrobca uskutočnil zmenu technológie výroby alebo zmenu použitých surovín, polotovarov alebo ...
e)
výrobca neumožnil autorizovanej osobe alebo jej subdodávateľovi vykonať priebežný dohľad alebo ...
(2)

Konanie o zrušenie SK certifikátu je začaté dňom doručenia oznámenia o začatí konania tomu, ...

(3)

Ak sa v konaní o zrušenie SK certifikátu preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku 1, autorizovaná ...

(4)

Oznámenie o zrušení SK certifikátu sa doručuje tomu, kto bol žiadateľom o vydanie SK certifikátu, ...

(5)

Dňom doručenia oznámenia o zrušení SK certifikátu žiadateľovi stráca platnosť SK vyhlásenie ...

§ 23
Konanie o vydanie SK technického posúdenia
(1)

Konanie o vydanie SK technického posúdenia je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu, ...

(2)

Žiadosť o vydanie SK technického posúdenia obsahuje

a)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o výrobku, najmä jeho označenie, zaradenie do skupiny výrobkov, podrobný technický opis ...
c)
výsledky vykonaných skúšok, výpočtov a iných úkonov, ktoré majú význam pre vydanie SK technického ...
d)
údaje o rozsahu vhodnosti použitia výrobku v stavbe,
e)
údaje o výrobe výrobku a miestach výroby výrobku,
f)
údaje o systéme riadenia výroby, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom ...
g)
označenie technického predpisu alebo technickej normy, ktorá nie je určenou normou, ale jej obsah ...
(3)

Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 2, autorizovaná osoba písomne vyzve žiadateľa, aby ...

(4)

Autorizovaná osoba do 30 pracovných dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, odošle žiadateľovi ...

(5)

Výrobca je povinný umožniť zamestnancom autorizovanej osoby vstup do všetkých prevádzok, kde ...

(6)

Autorizovaná osoba pred vydaním SK technického posúdenia overí alebo obstará overenie parametrov ...

(7)

Ak sa úkonmi podľa odseku 6 preukáže pozitívne hodnotenie parametrov podstatných vlastností výrobku ...

(8)

Vydať nové SK technické posúdenie možno len po novom technickom posudzovaní na základe novej ...

(9)

SK technické posúdenie obsahuje

a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK technické ...
c)
údaje o výrobku v rozsahu obchodný názov, druhové označenie a označenie typov a variantov, ktoré ...
d)
údaje o účele a spôsobe použitia výrobku v stavbe podľa SK technického posúdenia a o prípadných ...
e)
údaje o podmienkach platnosti SK technického posúdenia,
f)
názov a číslo SK technického posúdenia a dátum jeho vydania,
g)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK technické posúdenie, jej podpis a odtlačok ...
h)
označenie predpísaného systému posudzovania parametrov, zoznam skúšok výrobku a inšpekcií systému ...
i)
požiadavky na sprievodné údaje,
j)
prílohy
1.
podrobný technický popis výrobku, spravidla doplnený aj nákresmi,
2.
opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku,
3.
zoznam predpisov a noriem uvedených v odseku 2 písm. g), ak sa použili,
4.
zoznam ďalších dokumentov použitých pri vydávaní SK technického posúdenia.
(10)

SK technické posúdenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. SK technické ...

(11)

SK technické posúdenie sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná ...

(12)

SK technické posúdenie možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so ...

§ 24
Konanie o zrušenie SK technického posúdenia
(1)

Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie SK technického posúdenia, ak zistí, že

a)
na ten istý výrobok toho istého výrobcu bolo vydané európske technické posúdenie,
b)
sa na ten istý výrobok vzťahuje harmonizovaná norma, alebo
c)
všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že výrobok, jeho zložku alebo časť nemožno sprístupňovať ...
(2)

Konanie o zrušenie SK technického posúdenia je začaté dňom doručenia oznámenia o začatí konania ...

(3)

Ak sa v konaní o zrušenie SK technického posúdenia preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku ...

(4)

Oznámenie o zrušení SK technického posúdenia sa doručuje tomu, kto bol žiadateľom o vydanie ...

(5)

Dňom doručenia oznámenia o zrušení SK technického posúdenia výrobcovi strácajú platnosť SK ...

§ 25
Konanie o námietkach
(1)

Žiadateľ má právo podať námietky proti postupu a jednotlivým úkonom orgánu technického posudzovania, ...

(2)

Ten, komu boli námietky podané, je povinný neodkladne sa zaoberať obsahom námietok a preskúmať ...

(3)

Ak sa preskúmaním zistí opodstatnenosť námietok, orgán technického posudzovania, notifikovaná ...

(4)

Ak sa preskúmaním zistí neopodstatnenosť námietok, do troch pracovných dní od skončenia preverovania ...

§ 26
Konanie o preskúmanie vybavenia námietok
(1)

Žiadateľ, ktorému orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba ...

(2)

Ministerstvo preskúma úplnosť a správnosť vybavenia námietok. Ak zistí, že ich obsah nebol riadne ...

§ 27
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží orgánu technického posudzovania, notifikovanej osobe alebo autorizovanej osobe ...

a)
od 1 000 eur do 5 000 eur, ak
1.
porušuje napriek upozorneniu podmienky vymenovania, notifikácie alebo autorizácie,
2.
nevykonáva bez vážneho dôvodu viac ako 12 mesiacov činnosti, na ktoré bola vymenovaná, notifikovaná ...
3.
neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone štátneho dohľadu ...
4.
neoznámila ministerstvu zmenu údajov, ktoré vyžadujú zmenu alebo zrušenie vymenovania, notifikácie ...
5.
nevedie v registratúre po určený čas dokumentáciu vzniknutú technickým posudzovaním a posudzovaním ...
b)
od 2 000 eur do 10 000 eur, ak
1.
vydala SK technické posúdenie alebo SK certifikát mimo rozsahu svojho oprávnenia alebo bez vykonania ...
2.
nepostupovala pri preverovaní obsahu námietok podľa tohto zákona, najmä nevykonala všetky potrebné ...
3.
nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou.
(2)

Ministerstvo uloží pokutu od 200 eur do 2 000 eur tomu, kto

a)
rozmnožil časť SK technického posúdenia alebo SK certifikátu bez súhlasu autorizovanej osoby,
b)
ako výrobca nevedie v registratúre po určený čas dokumentáciu týkajúcu sa SK vyhlásenia o parametroch, ...
(3)

Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur tomu, kto

a)
neoprávnene vystupoval ako orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná ...
b)
sfalšoval alebo pozmenil európske technické posúdenie, SK technické posúdenie, certifikát alebo ...
c)
zakázal alebo zabránil sprístupneniu na domácom trhu výrobku s označením CE alebo používanie ...
(4)

Orgán štátnej kontroly uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur tomu, kto

a)
uviedol na domáci trh alebo sprístupňuje na domácom trhu výrobok bez označenia CE, hoci podľa ...
b)
neoprávnene urobil SK vyhlásenie o parametroch alebo neurobil SK vyhlásenie o parametroch, hoci bol ...
c)
neoprávnene použil označenie CE alebo výrobok označil údajom alebo značkou zameniteľnou s takýmto ...
d)
nezastavil sprístupňovanie výrobku na domáci trh, nestiahol výrobok z domáceho trhu, alebo neprevzal ...
e)
sprístupnil na domáci trh výrobok bez návodu na použitie výrobku, bezpečnostných pokynov, informácie ...
(5)

Pokuty podľa odsekov 1 až 4 možno zvýšiť až na dvojnásobok hornej hranice, ak bola správnym ...

(6)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu. ...

(7)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa správny orgán dozvedel ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 28
Klauzula vzájomného uznávania
(1)

Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na výrobky vyrobené ...

(2)

Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh podľa tohto zákona sa nevzťahujú na výrobky, ktoré ...

§ 29
Spoločné ustanovenia
(1)

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

(2)

Povinnosti, ktoré má podľa tohto zákona výrobca, sa primerane vzťahujú aj na dovozcu so sídlom ...

§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)

Výrobky, ktoré boli uvedené na domáci trh podľa doterajších predpisov do 30. júna 2013, sa považujú ...

(2)

Certifikáty vydané do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia času ich platnosti ...

(3)

Technické osvedčenia vydané do 30. júna 2013 sa považujú za SK technické posúdenia podľa tohto ...

(4)

Výrobca môže vypracovať SK vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu alebo na základe ...

(5)

Autorizované osoby podľa doterajších predpisov sú autorizovanými osobami podľa tohto zákona ...

(6)

Osvedčovacie miesta podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosti autorizovanej osoby na technické ...

§ 30a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 31
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

1.

zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 413/2000 ...

2.

vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou ...

Čl. II

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

Čl. III

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

Čl. IV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 ...

1.

V § 49 ods. 7 sa za slová „blokovej pokuty“ vkladajú slová „uloženej revízormi“.

2.

Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  Čl. 39 až 42 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 3)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 4)  Nariadenie (EÚ) č. 305/2011.
 • 5)  Čl. 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 6)  Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 7)  Čl. 2 ods. 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 8)  § 5 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 9)  Čl. 4 až 7 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 10)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 11)  Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.
 • 12)  Čl. 2 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 13)  
 • 14)  Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 15)  § 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 16)  Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 17)  Čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 18)  Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 19)  Čl. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ...
 • 20)  Čl. 29 a 30 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 21)  Čl. 40 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 22)  Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 23)  Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 24)  Čl. 18 a 25 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 24a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  Čl. 43 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 27)  Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 28)  Príloha IV tabuľka 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 29)  Čl. 30 a príloha IV tabuľka 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 30)  § 6 až 9 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 31)  § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 32)  Čl. 56 až 59 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 33)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  Čl. 47 a 48 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 35)  § 591 až 600 Obchodného zákonníka.
 • 36)  Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 37)  Kapitola IV a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ...
 • 38)  Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo ...
 • 39)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore