Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vojnových hroboch 130/2005 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 14.04.2005
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Vojenská služba, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD18 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 130/2005 s účinnosťou od 01.04.2011 na základe 42/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vojnových hroboch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti obce pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby, poskytovanie ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

vojnovým hrobom miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný ...

b)

vojnovou obeťou príslušník ozbrojených síl, vojnový zajatec alebo civilná osoba, ktorí zomreli v dôsledku ...

c)

starostlivosťou o vojnový hrob zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave, najmä úprava vojnového hrobu ...

d)

slovenským vojnovým hrobom v zahraničí miesto mimo územia Slovenskej republiky, kde sú uložené ľudské ...

1.

príslušníka ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorý bol občanom Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na ...

2.

príslušníka ozbrojených síl Československej republiky, ktorý bol občanom Československej republiky s ...

3.

príslušníka ozbrojených síl Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky, ktorý bol občanom Slovenského ...

4.

vojnového zajatca alebo civilnej osoby, ktorí boli občanmi štátov uvedených v prvom až treťom bode s ...

§ 3
Starostlivosť o vojnové hroby
(1)

Obec zabezpečuje starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na jej území.

(2)

Obec je ďalej povinná

a)
zabezpečiť, aby v bezprostrednom okolí vojnového hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré ...
b)
zriadiť vojnový hrob s ľudskými ostatkami vojnovej obete, ktoré boli prevezené zo zahraničia na územie ...
c)
oznamovať na požiadanie orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov údaje z evidencie vojnových ...
d)
informovať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o počte vojnových hrobov a o ich ...
(3)

Zriadiť, premiestniť, prestavať alebo zrušiť vojnový hrob môže obec len na základe písomnej žiadosti ...

(4)

Súhlasom ministerstva podľa odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)

(5)

Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska, vlastník, nájomca alebo iný užívateľ nehnuteľnosti ...

§ 4
Poskytovanie príspevku
(1)

Na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na každý ...

(2)

Príspevok možno ďalej poskytnúť obci najmä na

a)
plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je Slovenská republika ...
b)
výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu,
c)
úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi,
d)
zrušenie vojnového hrobu,
e)
odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom ...
(3)

Obec je oprávnená požiadať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o príspevok na ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a musí obsahovať účel, na ktorý sa príspevok žiada, číslo ...

(5)

Príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti aj občianskemu združeniu,2a) ktorého predmetom ...

a)
názov občianskeho združenia,
b)
adresu sídla,
c)
predmet činnosti,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
daňové identifikačné číslo,
f)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
g)
požadovanú sumu príspevku,
h)
číslo bankového účtu žiadateľa, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
i)
účel, na ktorý sa príspevok žiada,
j)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracúvaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
(6)

Príspevok možno poskytnúť aj na zriadenie, premiestnenie, úpravu, prestavbu alebo zrušenie slovenského ...

(7)

Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa osobitného ...

(8)

Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu žiadateľovi, ...

(9)

Prílohami žiadosti o príspevok podľa odsekov 2 a 5 sú

a)
projekt, ktorý obsahuje najmä
1.
stručný popis aktuálneho stavu riešeného projektom a jeho fotodokumentáciu,
2.
miesto a časový harmonogram realizácie projektu,
3.
popis navrhovaného technického riešenia v projekte,
4.
predpokladanú sumu finančných prostriedkov na realizáciu projektu, z nej sumu finančných prostriedkov ...
b)
doklad o splnení podmienky podľa odseku 8,
c)
doklady podľa osobitného predpisu.2c)
(10)

Príspevok podľa odsekov 2 a 5 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
c)
sumu poskytovaného príspevku,
d)
sumu finančných prostriedkov z rozpočtu žiadateľa,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť príspevok, a lehotu na jeho vyúčtovanie,
f)
číslo bankového účtu žiadateľa, na ktorý sa príspevok poskytuje, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej ...
g)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h)
dôvod odstúpenia od zmluvy.
(11)

Príjemca príspevku je povinný vrátiť ministerstvu nepoužité finančné prostriedky do 15 dní od vyúčtovania ...

(12)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku a požadovanú sumu príspevku,
b)
zmluvy podľa odseku 10,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým nebol poskytnutý príspevok, a dôvod jeho neposkytnutia.
§ 5
Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
(1)

Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska, má vlastník nehnuteľnosti nárok na jednorazovú ...

(2)

Nárok na náhradu podľa odseku 1 možno uplatniť na obvodnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode ...

(3)

Obvodný úrad v sídle kraja poskytne za obmedzenie vlastníckeho práva peňažnú náhradu zodpovedajúcu rozsahu ...

§ 6
Výkon štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku vojnových hrobov vykonáva ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja.

(2)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku vojnových hrobov

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov,
b)
koordinuje starostlivosť o vojnové hroby,
c)
udeľuje súhlas na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zrušenie vojnového hrobu,
d)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, čo je vojnový hrob a slovenský vojnový hrob v zahraničí,
e)
rozhoduje o exhumácii vojnovej obete,
f)
poskytuje príspevok podľa § 4 ods. 2, 5 a 6,
g)
vedie ústrednú evidenciu vojnových hrobov,
h)
vykonáva dozor.
(3)

Obvodný úrad v sídle kraja

a)
koordinuje starostlivosť o vojnové hroby na území kraja,
b)
rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 5 ods. 3,
c)
predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu informáciu o počte vojnových hrobov a o ich technickom ...
d)
predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť o príspevok podľa ...
e)
predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 2 písm. e) do 30 dní ...
f)
poskytuje príspevok podľa § 4 ods. 1,
g)
vedie evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území kraja,
h)
vykonáva dozor a ukladá pokuty podľa § 9.
§ 7
Dozor

Ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja v rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú na dodržiavanie ustanovení ...

§ 8
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku vojnových hrobov sa dopustí ten, kto

a)
zriadi, premiestni, prestavia alebo zruší vojnový hrob bez súhlasu ministerstva,
b)
poškodí alebo znečistí vojnový hrob,
c)
poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1659 eur.

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný zákon.3)

§ 9
Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ...

a)
zriadi, premiestni, prestavia alebo zruší vojnový hrob bez súhlasu ministerstva,
b)
poškodí alebo znečistí vojnový hrob,
c)
poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.
(2)

Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí obec, ktorá poruší

a)
povinnosť podľa § 3 ods. 1,
b)
niektorú z povinností podľa § 3 ods. 2, alebo
c)
povinnosť podľa § 3 ods. 3.
(3)

Za správny delikt podľa odsekov 1 a 2 uloží obvodný úrad v sídle kraja pokutu do 16 596 eur.

(4)

Obvodný úrad v sídle kraja pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad v sídle kraja dozvedel o porušení povinnosti, ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní4) okrem § 6 ods. 2 písm. ...

(2)

Obsahom evidencie vojnových hrobov sú údaje o vojnovom hrobe, ak sú známe, v rozsahu

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia a štátna príslušnosť vojnovej obete alebo údaj o tom, ...
b)
názov obce alebo vojenského obvodu, názov katastrálneho územia a parcelné číslo, kde sa vojnový hrob ...
c)
údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sa vojnový hrob nachádza, a to meno, priezvisko, dátum ...
d)
vojnová udalosť, ku ktorej sa vojnový hrob vzťahuje,
e)
počet vojnových hrobov,
f)
počet vojnových obetí pochovaných vo vojnovom hrobe,
g)
fotodokumentácia vojnového hrobu.
(3)

Ak sa vojnový hrob nachádza na území vojenského obvodu, práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska k 30. aprílu 2005, môže vlastník nehnuteľnosti ...

(2)

V roku 2005 je obec oprávnená požiadať krajský úrad o príspevok podľa § 4 ods. 1 a 2 do 31. mája 2005. ...

(3)

Ministerstvo, krajský úrad a obec zabezpečia vedenie evidencie vojnových hrobov v súlade s týmto zákonom ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch,

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 710/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 13
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
  • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. ...
  • 2a)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • 2b)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
  • 2c)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
  • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore