Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov 42/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Vojenská služba, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD52DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov 42/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 42/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 ...

1.

V § 2 písm. a) a d) sa slovo „pozostatky“ nahrádza slovami „ľudské ostatky“.

2.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) zriadiť vojnový hrob s ľudskými ostatkami vojnovej obete, ktoré boli prevezené zo zahraničia ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

3.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až d); na plnenie úloh podľa odseku ...

4.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti aj občianskemu združeniu,2a) ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:

„(7) Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže splnenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

„2b) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

6.

V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 5 a 6“.

7.

V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť o príspevok ...

8.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 2 písm. ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

9.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí obec, ktorá poruší a) povinnosť ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

10.

V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

11.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

12.

V § 10 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. f)“. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore