Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 08.05.1998
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD52DS5EUPP1ČL0

Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/1998 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet právnej úpravy

Tento zákon upravuje najmä práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiacich so zákazom ...

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

chemickou zbraňou samostatne alebo v kombinácii

1.

toxická chemická látka a jej prekurzor s výnimkou tých prípadov, keď sú určené na účely nezakázané týmto ...

2.

munícia a zariadenia špeciálne určené na usmrtenie alebo iné poškodenie zdravia prostredníctvom toxických ...

3.

akékoľvek zariadenie špeciálne určené na bezprostredné použitie v súvislosti s použitím chemickej munície ...

b)

toxickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka, ktorá môže prostredníctvom svojho pôsobenia na životné ...

c)

prekurzorom akákoľvek chemicky reagujúca látka, ktorá sa ľubovoľným spôsobom podieľa na ktoromkoľvek ...

d)

sledovanou chemickou látkou toxická chemická látka uvedená v § 8 a jej prekurzory,

e)

výrobou sledovanej chemickej látky jej vznik chemickou reakciou, biochemickou reakciou alebo biologicky ...

f)

spracovaním sledovanej chemickej látky fyzikálny proces, pri ktorom sa sledovaná chemická látka nepretvára ...

g)

spotrebou sledovanej chemickej látky jej premena chemickou reakciou na inú chemickú látku,

h)

používaním sledovanej chemickej látky jej výskum, vývoj, výroba, spracovanie, spotreba, skladovanie, ...

i)

konkrétnou organickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka patriaca do triedy chemických zlúčenín, ...

j)

deklaráciou písomné oznámenie údajov o používaných chemických látkach a objektoch, v ktorých sa tieto ...

k)

inšpekčným mandátom pokyny pre inšpekčnú skupinu oprávňujúce ju vykonávať jednotlivé inšpekcie, ktoré ...

l)

medzinárodným inšpektorom osoba vymenovaná generálnym riaditeľom technického sekretariátu organizácie, ...

m)

národným inšpektorom občan Slovenskej republiky vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky, ...

n)

členským štátom štát, ktorý je členom organizácie.

§ 3 - Štátna správa v oblasti zákazu chemických zbraní
(1)

Orgánom štátnej správy v oblasti zákazu chemických zbraní je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ...

(2)

Štátnu správu podľa odseku 1 vykonáva ministerstvo v súlade s dohovorom1) v postavení národného orgánu ...

(3)

Ministerstvo v oblasti zákazu chemických zbraní

a)
zabezpečuje spoluprácu Slovenskej republiky s organizáciou a jej členskými štátmi,
b)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona,
c)
každoročne vypracováva deklarácie o príslušných chemických látkach a objektoch a predkladá ich organizácii, ...
d)
centrálne registruje chemické látky podliehajúce deklaráciám v zmysle tohto zákona,
e)
vecne a organizačne zabezpečuje činnosti národných inšpektorov a medzinárodných inšpektorov v Slovenskej ...
f)
pripravuje medzinárodné zmluvy alebo dohody so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti zákazu ...
g)
pre potreby zahraničných osôb vydáva vyhlásenie o konečnom užívateľovi vysoko rizikovej chemickej látky ...
h)
ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
i)
vydáva a zrušuje povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok,
j)
vydáva rozhodnutia o zmene povolení,
k)
vydáva a zrušuje licencie na dovoz, vývoz a tranzit a obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikových ...
l)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zoznam členských štátov organizácie, ...
m)
vymenováva národných inšpektorov na vykonávanie vnútroštátnych inšpekcií v oblasti zákazu chemických ...
n)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z ustanovení tohto zákona.

DRUHÁ ČASŤ

CHEMICKÉ ZBRANE A ZARIADENIA NA VÝROBU CHEMICKÝCH ZBRANÍ

§ 4 - Zákaz chemických zbraní
(1)

Vyvíjať, vyrábať, držať a používať chemické zbrane sa zakazuje.

(2)

Dovoz chemických zbraní na územie Slovenskej republiky a ich tranzit cez územie Slovenskej republiky ...

§ 5 - Ohlasovanie nájdenia materiálov alebo vecí považovaných za chemické zbrane
(1)

Kto nájde materiál alebo vec, o ktorej sa domnieva, že to môže byť chemická zbraň, je povinný to bezodkladne ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom chemickej zbrane, je povinná ...

§ 6 - Zariadenia a objekty na výrobu chemických zbraní
(1)

Vývoj, výroba, dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi, ako aj iné nadobúdanie a držba zariadení ...

(2)

Na nález zariadení na výrobu chemických zbraní sa vzťahuje § 5.

TRETIA ČASŤ

SLEDOVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PRVÁ HLAVA
POUŽÍVANIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK NA POVOLENÉ ÚČELY A ICH ROZDELENIE

§ 7 - Podmienky používania sledovaných chemických látok

Používať sledovanú chemickú látku možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom a len na účely

a)

priemyselné, poľnohospodárske, výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo iné mierové účely,

b)

ochranné, ktoré bezprostredne súvisia s ochranou proti toxickým chemickým látkam a s ochranou proti ...

c)

vojenské, ktoré nie sú spojené s použitím chemických zbraní a ktoré nezávisia od využitia toxických ...

d)

súvisiace s vnútroštátnym potlačovaním nepokojov.

§ 8 - Rozdelenie sledovaných chemických látok

V súlade s dohovorom sa sledované chemické látky z hľadiska nebezpečnosti toxických vlastností alebo ...

a)

vysoko rizikové chemické látky,

b)

rizikové chemické látky,

c)

menej rizikové chemické látky.

DRUHÁ HLAVA
VYSOKO RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY

§ 9 - Podmienky používania vysoko rizikových chemických látok

Používať vysoko rizikové chemické látky môže len právnická osoba, ak

a)

má povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok vydané ministerstvom,

b)

účely ich používania, počty objektov, v ktorých sa používajú, a ich celkové množstvo na území Slovenskej ...

§ 10 - Vydanie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok
(1)

Povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok (ďalej len „povolenie“) môže ministerstvo ...

a)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
má ustanoveného zodpovedného zástupcu,
c)
používa vysoko rizikové chemické látky vo vlastnom mene a na vlastný účet.
(2)

Povolenie nemožno vydať, ak súhrnné množstvo vysoko rizikových chemických látok na území Slovenskej ...

§ 11 - Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, ktorá ...

(2)

Zodpovedným zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá

a)
má vysokoškolské vzdelanie z odboru chémie alebo farmácie,
b)
je občanom Slovenskej republiky,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
je spôsobilá na právne úkony,
e)
je bezúhonná.
(3)

Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jednu právnickú osobu.

(4)

Zodpovedným zástupcom nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.

§ 12 - Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto

a)
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, na ktorú sa ...
b)
nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona ...

§ 13 - Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky
(1)

Žiadosť o povolenie na používanie vysoko rizikovej chemickej látky (ďalej len „žiadosť o povolenie“) ...

(2)

Žiadosť o povolenie musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, ...
b)
názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo, účel a spôsob používania a údaje o jej konečnom ...
c)
účel a charakteristiku výroby, ak ide o vydanie povolenia na výrobu alebo na znovuuvedenie objektu do ...
d)
účel dovozu alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky alebo obchodu medzi členskými štátmi s ňou, ...
e)
navrhovanú dobu platnosti povolenia.
(3)

K žiadosti o povolenie sa musí pripojiť

a)
údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného zástupcu potrebné ...
b)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu,
c)
príslušná technická dokumentácia potrebná na plnenie deklaračných povinností Slovenskej republiky v ...
d)
údaj z evidencie o používaných vysoko rizikových chemických látkach, ak je žiadateľ povinný viesť takúto ...
e)
vyhlásenie, že právnická osoba nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní,
f)
doklad o účtovnej závierke, ktorý nie je starší ako tri mesiace od podania žiadosti, okrem novovzniknutej ...
(4)

Žiadosť o povolenie sa predloží, ak ide o povolenie výroby vysoko rizikových chemických látok a uvádzanie ...

§ 14 - Rozhodnutie o vydaní povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o vydaní povolenia do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o povolenie.

(2)

Rozhodnutie o vydaní povolenia obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj meno a priezvisko, ...
b)
číslo povolenia,
c)
predmet a rozsah podnikania, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
d)
druh a množstvo vysoko rizikovej chemickej látky, ktorá sa má používať,
e)
deň začatia používania vysoko rizikovej chemickej látky.
§ 15 - Zamietnutie žiadosti o povolenie

Ministerstvo zamietne žiadosť o povolenie, ak

a)

nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa § 9 a 10,

b)

neuplynuli tri roky od skončenia konkurzu alebo od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu ...

c)

to vyžadujú politické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

§ 16 - Zmena údajov uvedených v rozhodnutí o vydaní povolenia
(1)

Ak nastala zmena skutočností uvedených v § 14 ods. 2, je držiteľ povolenia povinný písomne požiadať ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o zmene údajov uvedených v povolení na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia, ...

§ 17 - Zánik a zrušenie povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
zánikom držiteľa povolenia,
b)
oznámením o skončení výkonu povolenej činnosti,
c)
uplynutím doby platnosti povolenia.
(2)

Ministerstvo zruší povolenie, ak

a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky vydaného povolenia,
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
bol vyhlásený konkurz alebo držiteľ povolenia vstúpil do likvidácie,
e)
držiteľ povolenia opakovane porušil ustanovenia tohto zákona,
f)
ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu a držiteľ povolenia bezodkladne neustanovil ...
(3)

V rozhodnutí o zrušení povolenia ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť s vysoko rizikovou chemickou ...

(4)

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušilo povolenie podľa odseku 2, nemá odkladný účinok. ...

§ 18 - Povinnosti držiteľa povolenia

Držiteľ povolenia je povinný

a)

používať vysoko rizikové chemické látky len v rozsahu povolenia,

b)

zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s vysoko rizikovou chemickou látkou,

c)

používať vysoko rizikovú chemickú látku tak, aby nemohla byť odcudzená ani zneužitá, a každé odcudzenie ...

d)

viesť a uschovávať záznamy o vysoko rizikovej chemickej látke a na požiadanie ich predkladať národným ...

e)

prepravovať vysoko rizikové chemické látky len v prepravných obaloch zodpovedajúcich podmienkam balenia ...

f)

umožniť medzinárodným inšpektorom a národným inšpektorom umiestnenie monitorovacích prístrojov umožňujúcich ...

g)

odovzdať ministerstvu v prípade zániku a zrušenia povolenia rozhodnutie o povolení a celú dokumentáciu, ...

§ 19 - Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej republiky s vysoko rizikovými ...
(1)

Obchodovať s vysoko rizikovými chemickými látkami na území Slovenskej republiky môže len držiteľ povolenia ...

(2)

Vyvážať a dovážať alebo obchodovať medzi členskými štátmi vysoko rizikové chemické látky môže len držiteľ ...

(3)

Vývoz a dovoz, obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikovej chemickej látky držiteľom licencie je ...

(4)

Držiteľ povolenia požiada o udelenie licencie jednotlivo na každý dovoz alebo vývoz a obchod medzi členskými ...

(5)

Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak sa preukázalo, že krajina určenia s dovozom vysoko rizikovej chemickej ...

(6)

Vyvážať, obchodovať medzi členskými štátmi a dovážať vysoko rizikové chemické látky formou zásielok ...

(7)

Dovoz a obchod medzi členskými štátmi možno povoliť len v prípade, že celkové množstvo vysoko rizikových ...

§ 20 - Licencia na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej látky

Na konanie o udelení licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej ...

§ 21 - Žiadosť o udelenie licencie
(1)

Písomnú žiadosť o udelenie licencie predkladá držiteľ povolenia na používanie vysoko rizikovej chemickej ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie predkladá žiadateľ na základe zmluvy o vývoze, obchode medzi členskými štátmi ...

(3)

Žiadosť o licenciu obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo a dátum vydania povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok,
e)
číslo, prípadne položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,4)
f)
názov vysoko rizikovej chemickej látky a jej množstvo,
g)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vysoko riziková chemická látka alebo ...
h)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno a priezvisko jeho štatutárneho zástupcu,
i)
účel dovozu, obchodu medzi členskými štátmi alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky,
j)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
k)
miesto priechodu z colného územia Slovenskej republiky alebo na colné územie Slovenskej republiky.
(4)

K žiadosti o licenciu sa pri vývoze vysoko rizikovej chemickej látky pripojí doklad o konečnom užívateľovi ...

§ 22 - Rozhodnutie o udelení licencie
(1)

Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia podľa § 14 ods. 2 písm. b),
c)
položku colného sadzobníka dovážanej alebo vyvážanej vysoko rizikovej chemickej látky,
d)
názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo a účel dovozu alebo vývozu,
e)
krajinu pôvodu, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a konečného ...
f)
dobu platnosti licencie.
(2)

Žiadateľ, ktorému bola licencia udelená (ďalej len „držiteľ licencie“), je povinný vrátiť ministerstvu ...

(3)

Držiteľ licencie predloží príslušnému colnému úradu prvopis licencie na vykonanie záznamu o pohybe tovaru, ...

§ 23 - Zamietnutie žiadosti o licenciu

Ministerstvo zamietne žiadosť o licenciu, ak žiadateľ nesplnil podmienky ustanovené v § 18.

§ 24 - Odobratie licencie
(1)

Ministerstvo odoberie licenciu rozhodnutím, ak

a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
zaniklo povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok.
(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) štát nezodpovedá držiteľovi licencie za prípadnú škodu, ...

(3)

Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. b) nemá odkladný účinok.

§ 25 - Tranzit vysoko rizikových chemických látok
(1)

Tranzit vysoko rizikových chemických látok cez územie Slovenskej republiky je možný iba na základe povolenia, ...

(2)

K žiadosti o vydanie povolenia je prepravca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné ...

(3)

Pri tranzite vysoko rizikovej chemickej látky nemožno do takejto zásielky vykonávať zásahy, ktoré by ...

(4)

Za tranzit sa nepovažuje preprava vysoko rizikových chemických látok letecky bez medzipristátia lietadla ...

§ 26 - Evidencia vysoko rizikových chemických látok
(1)

Držiteľ povolenia je povinný priebežne viesť evidenciu o používaní vysoko rizikovej chemickej látky ...

(2)

Evidencia sa musí viesť podľa objektov, kde sa používajú, a jednotlivých druhov vysoko rizikových chemických ...

(3)

Pri zániku alebo odobratí povolenia je držiteľ licencie povinný odovzdať celú evidenciu o používaní ...

§ 27 - Deklarovanie vysoko rizikových chemických látok
(1)

Držiteľ povolenia je povinný predložiť ministerstvu deklaráciu za uplynulý kalendárny rok najneskôr ...

a)
druhu a množstva vysoko rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(2)

Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty, ktoré budú vyrábať, spracovávať alebo spotrebovávať ...

§ 28 - Strata alebo odcudzenie vysoko rizikových chemických látok

Držiteľ licencie je povinný stratu alebo odcudzenie vysoko rizikových chemických látok bezodkladne ohlásiť ...

§ 29 - Nájdenie vysoko rizikových chemických látok
(1)

Kto nájde vysoko rizikovú chemickú látku alebo chemickú látku, o ktorej sa domnieva, že môže byť vysoko ...

(2)

O naložení s nájdenou vysoko rizikovou chemickou látkou rozhodne ministerstvo.

TRETIA HLAVA
RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY

§ 30 - Používanie a deklarovanie rizikových chemických látok
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania rizikovej chemickej látky písomne ...

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej ...
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa rizikovej ...
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)

Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa rizikovej chemickej látky ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky v množstvách, ktoré podliehajú ...

a)
druhu a množstva rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(4)

Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty, ktoré budú slúžiť na výrobu, spracovanie alebo ...

(5)

V prípade zmeny údajov oproti predloženej deklarácii o plánovanej činnosti na nasledujúci kalendárny ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva rizikové chemické látky inej právnickej osobe alebo ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná predložiť ministerstvu ...

§ 31 - Evidencia rizikových chemických látok

Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky, je povinná viesť evidenciu o ...

§ 32 - Vývoz a dovoz rizikových chemických látok
(1)

Vývoz rizikových chemických látok je možný len do členských štátov organizácie.

(2)

Dovoz rizikových chemických látok je možný len z členských štátov organizácie.

ŠTVRTÁ HLAVA
MENEJ RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY

§ 33 - Používanie a deklarovanie menej rizikových chemických látok
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred začatím používania menej rizikovej chemickej látky ...

a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko a adresu miesta podnikania fyzickej ...
b)
identifikačné číslo právnickej osoby a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby ako používateľa menej ...
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,
d)
názov menej rizikovej chemickej látky, ktorá bude používaná,
e)
registračné číslo Služby chemických abstrákt.
(2)

Ministerstvo po obdržaní údajov podľa odseku 1 vykoná registráciu používateľa menej rizikovej chemickej ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky v množstvách, ktoré ...

a)
druhu a množstva menej rizikovej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa deklarované činnosti vykonávajú.
(4)

V prípade zmeny údajov oproti predloženej deklarácii o plánovanej činnosti na nasledujúci kalendárny ...

(5)

Deklaračná povinnosť sa vzťahuje aj na nové objekty na výrobu, spracovanie alebo spotrebu menej rizikovej ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predáva menej rizikové chemické látky inej právnickej osobe ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa menej rizikové chemické látky, je povinná predložiť ...

§ 34 - Evidencia menej rizikových chemických látok

Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá používa rizikové chemické látky je povinná viesť evidenciu o ich ...

§ 35 - Vývoz menej rizikových chemických látok

Na vývoz menej rizikových chemických látok sa vzťahuje osobitný predpis.5)

PIATA HLAVA
KONKRÉTNE ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY

§ 36
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrobí v kalendárnom roku konkrétnu organickú chemickú látku, ...

a)
druhu a množstva konkrétnej organickej chemickej látky,
b)
objektov, v ktorých sa tieto látky vyrábajú.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výrobu výbušnín a uhľovodíkov.

ŠIESTA HLAVA
CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ NA POTLÁČANIE NEPOKOJOV

§ 37
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti ...

(2)

Ministerstvá uvedené v odseku 1 sú povinné deklarovať každú zmenu druhu používaných chemických látok ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONTROLA DODRŽIAVANIA ZÁKONA

§ 38 - Vykonávanie kontroly
(1)

Kontrolu nad používaním sledovaných chemických látok a konkrétnych organických chemických látok právnickými ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom vyhotovovať fotografie a poskytnúť dokumenty týkajúce ...

(3)

Kontrolovaná osoba má právo ponechať si časti všetkých odobratých vzoriek alebo za účasti inšpektorov ...

(4)

Inšpektori sú oprávnení vstupovať do priestorov, kde sa používajú kontrolované chemické látky, vrátane ...

(5)

Inšpektori pri výkone kontroly sa musia preukázať poverením vydaným organizáciou alebo poverením na ...

(6)

Inšpektori majú právo vykonať kontrolu objektov uvedených v odseku 2, vypočuť zamestnancov právnickej ...

(7)

Inšpektori sú oprávnení vyžadovať od kontrolovaných osôb všetky informácie a dokumenty vrátane tých, ...

(8)

Ak je v záujme preukázania plnenia ustanovení tohto zákona a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, majú pracovníci kontroly a kontrolované osoby práva a povinnosti ustanovené ...

§ 39 - Obmedzenie kontrolnej činnosti

Kontrolu podľa § 38 v objektoch rezortov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra ...

§ 40 - Súčinnosť tretích osôb
(1)

Štátne orgány sú povinné oznamovať ministerstvu výsledky kontrol, ktoré sa týkajú používania sledovaných ...

(2)

Colné orgány sú povinné na požiadanie poskytovať ministerstvu údaje potrebné na výkon kontroly nad dodržiavaním ...

(3)

Na účely výkonu kontroly podľa tohto zákona a osobitných predpisov8a) a spracovania súhrnných deklarácií ...

a)
vývoze a dovoze vysoko rizikových chemických látok, rizikových chemických látok a nízko rizikových chemických ...
b)
každom prevádzkovateľovi, ktorý takýto vývoz, dovoz a obchod medzi členskými štátmi uskutočnil.

PIATA ČASŤ

POKUTY A ICH UKLADANIE

§ 41
(1)

Ministerstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe

a)
za používanie vysoko rizikovej chemickej látky bez udelenia povolenia od 2 miliónov Sk do 5 miliónov ...
b)
za porušenie povinností uvedených v § 19 a 25 od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk,
c)
za porušenie povinností uvedených v § 26 a 28 od 100 000 Sk do 1 milióna Sk,
d)
za porušovanie povinností uvedených v § 18 od 20 000 Sk do 3 miliónov Sk.
(2)

Ministerstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie

a)
za porušenie povinností uvedených v § 4, § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 od 10 000 Sk do 5 miliónov Sk,
b)
za porušenie povinností uvedených v § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 od 10 000 Sk do 5 miliónov Sk,
c)
za porušenie povinností uvedených v § 27, 30, 33, 36 a 37 od 50 000 Sk do 500 000 Sk,
d)
za porušenie povinností uvedených v § 31 a 34 od 5 000 Sk do 50 000 Sk.
(3)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 100 000 Sk fyzickej osobe, ktorá bezodkladne neohlási útvaru Policajného ...

a)
materiálu alebo veci, o ktorej sa domnieva, že to môže byť chemická zbraň (§ 5 ods. 1),
b)
vysoko rizikovej chemickej látky alebo chemickej látky, o ktorej sa domnieva, že môže byť vysoko rizikovou ...
(4)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 20 000 Sk fyzickej osobe za porušenie povinností uložených v § 30 ...

(5)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, úmysel, dobu trvania porušenia povinností, ...

(6)

Ministerstvo môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne právnickej osobe alebo fyzickej osobe uložiť, ...

(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinností, najneskôr ...

(8)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42 - Spoločné ustanovenie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,9) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ustanoveniami § 19, 25, 32 a 35 nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb pri nakladaní s niektorými druhmi ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom ustanoví podrobnosti o

a)
zaradení sledovaných chemických látok do jednotlivých skupín (§ 8),
b)
forme žiadosti o povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok (§ 13),
c)
forme žiadosti o udelenie licencie na dovoz a vývoz vysoko rizikových chemických látok (§ 21),
d)
vedení evidencie sledovaných chemických látok (§ 26, 31 a 34),
e)
množstvách vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných ...
f)
množstvách rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných deklarácií ...
g)
množstvách menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných ...
h)
množstvách konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a o obsahu a forme predkladaných ...
i)
obsahu a forme predkladaných deklarácií o používaných chemických látkach na potláčanie nepokojov (§ ...
j)
obmedzeniach pri vývoze a dovoze sledovaných chemických látok alebo obchode medzi členskými štátmi s ...
§ 43 - Prechodné ustanovenie
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona používa vysoko ...

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok podľa tohto zákona sú ...

(3)

Právnické osoby alebo fyzické osoby môžu vyvážať rizikové chemické látky do nečlenských štátov organizácie ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyváža rizikové chemické látky a menej rizikové chemické ...

§ 43a - Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2007

Povinnosť zaregistrovať sa podľa § 30 ods. 1 a § 33 ods. 1 majú právnické osoby a fyzické osoby do šiestich ...

§ 43b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
používanie vysoko rizikových chemických látok.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie ...
 • 2a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
 • 4a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva ...
 • 5)  Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
 • 6)  § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 8a)  Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene ...
 • 8b)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore