Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 124/2006

Zamestnanci a koronavírus

Abstrakt
V praxi bežná vec, zamestnanec v snahe neprísť o časť príjmu alebo z iných dôvodov sa rozhodne napriek chorobe nastúpiť do práce (niekedy aj pod tlakom zamestnávateľa pre nedostatok pracovných síl). Tým neohrozuje len svojich kolegov, ale v konečnom dôsledku riskuje aj svoje zdravie a fungovanie celej firmy. O to vážnejšia situácia nastáva, keď čelíme novému vírusu ako je napríklad v súčasnosti sa šíriaci koronavírus SARS-CoV-2. Môže zamestnávateľ zakázať vstup zamestnancovi evidentne javiacemu známky ochorenia, resp. podozrivému na COVID-19 na pracovisko? Aké sú v takom prípade peňažné nároky zamestnanca? Aký pracovnoprávny režim možno použiť na tieto situácie?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
všeobecné zásady prevencie
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 5


Vydané:10.08.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

TELEPRÁCA A ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá témou telepráce a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, legislatívou upravujúcou túto oblasť a jej analýzou, ako aj vyvstávajúcimi aplikačnými problémami. Rozoberá a objasňuje pojmový aparát nevyhnutne spätý s pojmami telepráca, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedotknuteľnosť obydlia. Práca sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola všeobecne a teoreticky načrtáva problematiku vymedzenia základných pojmov telepráca a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Druhá kapitola sa zameriava na právnu úpravu telepráce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak na vnútroštátnej ako aj európskej úrovni. Tretia časť nastoľuje problematiku postavenia a pracovných podmienok zamestnancov vykonávajúcich teleprácu v komparácií s typickými formami zamestnávania. Posledná kapitola sa venuje konkrétnym aplikačným problémom, ktoré zo zabezpečenia ochrany zdravia pri práci pri výkone telepráce vyvstávajú.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 1
311/2001paragrafy: 146, 147, 148


Vydané:30.10.2019
Autor:Zuzana Beňadiková
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Zuzana Beňadiková

Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia

Abstrakt
Stres na pracovisku sa v priebehu ostatného obdobia stal ústrednou témou viacerých odborných portfólií. Je multidisciplinárnym problémom, ktorý sa úzko dotýka pracovnoprávnych vzťahov. Autorka sa v príspevku zameriava na prehľad, analýzu a aplikovateľnosť súčasnej právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na problematiku pracovného stresu a ochranu duševného zdravia a/alebo jej dostatočnosť. Dôležitou otázkou je efektívnosť aktuálnej legislatívy k problémom duševného zdravia zamestnancov a hľadanie možností ako stres spojený s prácou na vnútropodnikovej úrovni regulovať. V príspevku poukazujeme aj na zdravie zamestnanca v súvislosti so vznikom, trvaním či skončením pracovnoprávneho vzťahu, vrátane skutočností, ktoré sú dosiaľ vnímané najmä v kontexte ochrany fyzického zdravia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
všeobecné povinnosti zamestnávateľa
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 6


Vydané:24.10.2018
Autor:Mgr., Monika Seilerová
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Mgr., Monika Seilerová

Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

Abstrakt
Tento príspevok sa zaoberá rozborom náhrady škody na zdraví vo vzťahu k náhrade Za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v slovenskom právnom poriadku. Práca analyzuje výšku odškodnenia, vrátane možnosti zvýšenia a zníženia náhrad, spôsob uplatňovania týchto nárokov, ďalšie právne aspekty bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. V tomto príspevku načrtneme ucelený pohľad na danú problematiku. Prácu sme sa rozhodli konäpovať do 4 okruhoch v ktorých sa budeme snažiť o teoretické prepojenie, ako aj porovnávanie staršej aj novšej právnej úpravy. Taktiež aj následky, ktoré vyplývajú pre poškodené subjekty a všeobecný popis a náležitosti lekárskeho posudku pri bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 1
311/2001paragrafy: 146, 147, 148


Vydané:24.10.2018
Autor:Barbora Lazoríková
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Barbora Lazoríková

Ochrana duševného zdravia zamestnanca v priemysle 4.0

Abstrakt
Nástupom moderných technológii, automatizácie, rastúcim procesom zbierania a komerčného využívaniu údajov prechádzame zásadnými (spoločenskými) zmenami, ktoré si vyslúžili pomenovanie priemysel 4.0. Cieľom tohto príspevku je poukázať na nové výzvy pracovného práva spojené práve s novým informačným vekom, a to s akcentom na ochranu duševného zdravia zamestnancov. Autor popisuje aktuálnu medzinárodnú, úniovú a vnútroštátnu úpravu a zamýšľa sa nad jej kvalitou a prípadnými úpravami de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 1
311/2001paragrafy: 146, 147, 148


Vydané:18.10.2018
Autor:JUDr., Marcel Dolobáč
Udalosť:Starostlivosť o zdravie zamestnancov


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marcel Dolobáč

Etické kódexy - „čo je dobrý život“ alebo ďalšia regulácia

Abstrakt
Príspevok je jedným zo série prác týkajúcich sa normatívneho postavenia etických kódexov a úlohy profesijnej etiky. Jeho hlavnou tézou je tvrdenie, že etické kódexy neplnia úlohu etiky podľa pôvodného konceptu, ktorý spočíval najmä v etickej dileme, ktorú riešil jednotlivec dobrého charakteru. Takýto charakter bol výsledkom dosahovania cnosti a praktickej múdrosti. Súčasná úprava profesijnej etiky stojí na deontológii heteronómnych pravidiel, ktoré zasahujú do autonómie jednotlivca a ku konaniu ho motivujú donútením.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 1
311/2001paragrafy: 146, 147, 148


Vydané:18.10.2018
Autor:Mgr., Peter Čuroš
Udalosť:Starostlivosť o zdravie zamestnancov


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Čuroš

ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Abstrakt
Vedecký príspevok sa zameriava na praktické nuansy participácie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru “radových” zamestnancov i členov orgánov zástupcov zamestnancov v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce (skončenie pracovného pomeru so samotným zástupcom zamestnancov). Akcentované sú tak najmä obsahové i formálne náležitosti podania žiadosti zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru v zmysle §74 Zákonníka práce i udelenia predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce. Dôraz však autori kladú i na riešenia sporných prípadov vyskytujúcich sa pri pluralite jednotlivých foriem zastúpenia zamestnancov na pracovisku u zamestnávateľa.1

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Priradené k predpisu:
124/2006paragrafy: 1
311/2001paragrafy: 146, 147, 148


Vydané:29.08.2016
Autor:doc. JUDr. Mgr., Andrea Olšovská, PhD.
Zdroj:Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Mgr., Andrea Olšovská, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore