Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. 119/1948 účinný od 01.07.1980

Platnosť od: 03.06.1948
Účinnosť od: 01.07.1980
Autor: Ústavodarné národní shromáždení republiky Československé
Oblasť: Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DSEUPP58ČL0

Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. 119/1948 účinný od 01.07.1980
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 119/1948 s účinnosťou od 01.07.1980 na základe 42/1980
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ODDÍL II.

§ 5
(1)

Ministr zahraničního obchodu může určiti vyhláškou v Úředním listě s účinky doručení, ...

(2)

U podniků provozujících po živnostensku zároveň zahraniční obchod podle tohoto zákona i velkoobchodní ...

(3)

Provozování zasilatelství omezeného na tuzemsko není tímto zákonem dotčeno.

§ 6
(1)

Znárodněním nabude stát vlastnictví k znárodněnému majetku.

(2)

Znárodnění se týká

a)

nemovitostí, budov, zařízení,

b)

příslušenství podniku počítajíc v to všechny movitosti a práva (licence, živnostenská oprávnění, ...

c)

jiných movitostí a práv než která jsou příslušenstvím podniku.

(3)

Majetku uvedeného v odstavci 2 se znárodnění týká, slouží-li nebo je-li určen provozu znárodněného ...

(4)

Spolu s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení odstavců 2 a 3:

a)

veškeré podniky a závody náležející vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku,

b)

veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným hospodářský celek, i když ...

(5)

Náleží-li znárodněný podnik komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti, společnosti ...

(6)

Ministr zahraničního obchodu může vyjmouti ze znárodnění jednotlivé majetkové kusy, majetkové ...

(7)

O rozsahu znárodnění podle odstavců 2 až 5 rozhoduje v pochybnostech ministr zahraničního obchodu. ...

ODDÍL III.

§ 7
(1)

Podniky a majetkové podstaty, po případě části majetkových podstat nebo jiné majetkové kusy ...

(2)

Části majetkových podstat

a)

národních podniků vytvořených podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 ...

b)

nabytých československým státem konfiskací nebo jiným způsobem, které slouží k provozování ...

(3)

Opatření podle odstavců 1 a 2 se činí, jde-li o majetkovou podstatu konfiskovanou podle dekretu ...

(4)

Rozsah majetkových podstat, jichž se týkají opatření uvedená v odstavci 3, určí ministerstvo ...

§ 11
(1)

Na návrh podniku určeného nebo zřízeného podle § 2 zapíše knihovní soud přechod vlastnických ...

(2)

Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o vyznačení přechodu práv znárodněného podniku ...

(3)

Podnik určený nebo zřízený podle § 2 nepotřebuje oprávnění, kterého by jinak bylo potřebí ...

§ 12
(1)

Podniky určené nebo zřízené podle § 2, do nichž se začleňují znárodněné podniky nebo znárodněné ...

(2)

V den převzetí vstupuje podnik určený nebo zřízený podle § 2 do nesplněných smluv, jež uzavřel ...

(3)

Právní jednání o převodu podniků, na které se tento zákon vztahuje, po případě o převodu ...

(4)

Za závazky znárodněného podniku se nepokládají osobní daně, dávky a poplatky bývalého vlastníka ...

(5)

U závazků, které jsou hospodářsky neodůvodněné, počítajíc v to závazky ze služebních smluv ...

§ 13
(1)

Za majetek znárodněný podle tohoto zákona přísluší náhrada.

(2)

O náhradě za majetek znárodněný podle tohoto zákona platí přiměřeně ustanovení §§ 7 až ...

(3)

Náhrada se neposkytuje za znárodněný majetek, který ke dni znárodnění vlastnicky náležel nebo ...

a)

po 5. květnu 1945 podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění ...

b)

podle § 41 dekretu č. 100/1945 Sb., ve znění čl. II zákona č. 114/1948 Sb., nebo

c)

podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, ...

d)

podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského ...

e)

podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 165 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných ...

(4)

Fond národní obnovy zatíží podnik uvedený v § 2, odst. 1, k němuž byla přičleněna konfiskovaná ...

(5)

O použití cenných papírů odpovídajících hodnotě znárodněného majetku, za který se neposkytuje ...

§ 14
(1)

Jsou-li znárodněný podnik nebo jiná začleněná majetková podstata ke dni převzetí předluženy, ...

(2)

Věřitelé jsou povinni na vyzvání soudu veřejnou vyhláškou ve lhůtě soudem stanovené přihlásiti ...

(3)

Úprava podle odstavce 1 se provede takto:

a)

nedotčeny zůstávají závazky vyplývající z nároků věřitelů na vyloučení věci z podstaty ...

b)

nedotčeny zůstávají též závazky, vyplývající z nároků věřitelů, majících právo na ...

c)

ostatní závazky, které podle pořadí jim příslušejícího [písm. d)], nebudou plně kryty rozdílem ...

d)

závazky, na něž se vztahují ustanovení písm. c), se zařazují podle pořadí do čtyř tříd. ...

(4)

Pokud závazky podle pořadí jim příslušejícího nebudou uspokojeny úpravou podle odstavce 3, ...

(5)

Zákonem budou vydány podrobné předpisy o příslušnosti soudní, o řízení a návrhu podle předchozích ...

ODDÍL IV.

§ 16
(1)

Dosavadní vlastníci (provozovatelé) nebo jejich zákonní zástupci, odpovědní za vedení podniků, ...

(2)

Ministr zahraničního obchodu může do podniku, provozujícího po živnostensku zahraniční obchod ...

(3)

Vlastníci (provozovatelé) a správci jakož i národní správci podniku, pro nějž byl ustanoven ...

§ 17

Ministr zahraničního obchodu může uložiti osobám odpovědným za vedení podniků (§ 16, odst. ...

ODDÍL V.

§ 22
(1)

Výtěžky (důchody) dosažené ze znárodněného majetku (§ 5, odst. 1) až do dne, ke kterému ...

(2)

Znárodněný podnik (§ 5, odst. 1) má v oboru daně z obratu a cenových vyrovnávacích částek ...

§ 23
(1)

Kdo se dopustí pletich v úmyslu, aby znárodnění podniku podléhajícího znárodnění zestátněním ...

(3)

Tresty na penězích připadají státu.

§ 28
(1)

Zrušují se předpisy odporující tomuto zákonu. Zejména se zrušují: ustanovení § 4 dekretu ...

(2)

Ostatní ustanovení dekretu č. 113/1945 Sb. se zruší dnem, který určí ministr zahraničního ...

(3)

Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu a předpisů jej provádějících ...

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr zahraničního obchodu v dohodě ...

Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Gregor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore