Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2015

Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 110/2004 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 319/2012


§ 10
Výbor pre koordináciu spravodajských služieb

(1)
Výbor pre koordináciu spravodajských služieb pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zabezpečenie činnosti štátnych orgánov a špeciálnych služieb, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov10) (ďalej len „spravodajské služby“),
a)
podieľa sa na koordinácii spravodajských služieb,
b)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade v súvislosti s plnením úloh na úseku koordinácie spravodajských služieb,
c)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na koordináciu spravodajských služieb,
d)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na koordináciu spravodajských služieb, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade.
(2)
Predsedom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je predseda Bezpečnostnej rady. Podpredsedom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je podpredseda.
(3)
Členom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je
a)
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky,
b)
minister obrany Slovenskej republiky,
c)
minister vnútra Slovenskej republiky,
d)
riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
e)
riaditeľ Vojenského spravodajstva,
f)
prezident Policajného zboru,
g)
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore