Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 13.10.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 319/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 178/2004 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 12 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva.“ nahrádzajú slovami „utajované skutočnosti.1a)“.

„1a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.“.

4.
V § 3 ods. 1 sa slová „riaditeľov vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby“ nahrádzajú slovami „riaditeľa Vojenského spravodajstva“.
5.
V § 7 ods. 1 sa slová „sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu3).“ nahrádzajú slovami „vykonávajú štátnu službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky a sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.3)“.

„3)
§ 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa citácia „Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b, 6 a 7 znejú:

„3b)
Napríklad § 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 5 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.“.

6)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7)
§ 190 zákona č. 346/2005 Z. z.“.

8.
§ 19 znie:

㤠19
Na plnení úloh Vojenského spravodajstva sa môžu podieľať aj zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere podľa osobitných predpisov.8)“.

„8)
Zákonník práce.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 20 odsek 3 znie:

„(3)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý osobitný predpis o ochrane utajovaných skutočností.1a)“.

Čl. II

Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru sa mení takto:

1.
V § 10 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo „obranného“.
2.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

Čl. III

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 315/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „riaditeľov organizačných zložiek“ nahrádzajú slovom „riaditeľa“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „organizačných zložiek“ nahrádzajú slovami „dočasne vyčlenených na plnenie úloh“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa slová „organizačná zložka Vojenského spravodajstva“ nahrádzajú slovami „Vojenské spravodajstvo“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
Vojenské spravodajstvo, je riaditeľ Vojenského spravodajstva,“.

5.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „riaditeľom organizačných zložiek“ nahrádzajú slovom „riaditeľovi“.
6.
V § 10 ods. 4 sa slová „Organizačné zložky Vojenského spravodajstva“ nahrádzajú slovami „Vojenské spravodajstvo“.
7.
V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „organizačnej zložky“.
8.
V § 15 ods. 4 sa slová „v organizačných zložkách Vojenského spravodajstva“ nahrádzajú slovami „vo Vojenskom spravodajstve“.
9.
V § 38 ods. 3, § 51a ods. 7, § 60 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 2 písm. a) a § 66 ods. 3 sa vypúšťajú slová „organizačných zložiek“.
10.
V § 137 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:

„8.
Medaila Vojenského spravodajstva,“.

11.
V § 137 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa deviaty bod.

Doterajší desiaty a jedenásty bod sa označujú ako deviaty a desiaty bod.

12.
V § 137 ods. 9 sa slová „Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby.“ nahrádzajú slovami „Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje riaditeľ Vojenského spravodajstva.“.
13.
V § 138 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva,“.

14.
Nadpis § 144 znie:

„Príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva“.

15.
V § 144 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v organizačnej zložke“.
16.
Za § 215l sa vkladá § 215m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠215m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Profesionálny vojak, ktorý je k 31. decembru 2012 dočasne vyčlenený na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva sa od 1. januára 2013 považuje za profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore