Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 109/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 109/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Slovo „Island“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Islandská republika“ ...

2.

Slovo „Lichtenštajnsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Lichtenštajnské ...

3.

Slovo „Nórsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Nórske kráľovstvo“ ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na ...

5.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Potenciálny účastník Potenciálny účastník je záujemca o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou ...

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Odchádzajúci zamestnanec Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny ...

8.

V § 6c prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo platí príspevky zamestnaneckej dôchodkovej ...

9.

Za § 6g sa vkladá § 6ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6ga Potenciálny člen Potenciálny člen je záujemca o zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie, ...

10.

Za § 6i sa vkladajú § 6j a 6k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6j Kľúčová funkcia Kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík ...

11.

V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5b) platný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

14.

V § 22 ods. 2 písm. c) trinástom bode sa vypúšťajú slová „dodržiavania všeobecne záväzných ...

15.

V § 22 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:

„16.
vnútorný audit,“.

16.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „zákona, vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia ...

17.

V § 23 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa ...

18.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

19.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík ...

20.

V § 23 odsek 10 znie:

„(10) Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je a) dosiahnutie vysokoškolského vzdelania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 67 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“ nahrádza ...

22.

V § 23 odsek 12 znie:

„(12) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa slová „v znení zákona č. 186/2004 Z. z.“ nahrádzajú ...

24.

V § 26 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

25.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, ...

26.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
cezhraničný prevod podľa § 37d.“.

27.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
odseku 1 písm. m) musia byť splnené podmienky podľa § 37d.“.

28.

V § 26 ods. 4 písm. b) sa za slová „až i)“ vkladajú slová „a m)“.

29.

V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
výkon kľúčovej funkcie podľa § 29 až 29b,“.

30.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Doplnková dôchodková spoločnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac sa vypúšťajú.

31.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Funkcia vnútornej kontroly (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú ...

32.

V § 29a ods. 4 písm. f) sa nad slovo „trhu“ umiestňuje odkaz 24g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24g znie:

„24g) § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

33.

V § 29a sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) preskúmanie a vymedzenie environmentálneho faktora, sociálneho faktora a faktora organizácie ...

34.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Funkcia vnútorného auditu (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť ...

35.

V § 31 ods. 4 sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.

36.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Osoba alebo útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávajúci kľúčovú ...

37.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32b Zásady odmeňovania (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. ...

38.

V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

39.

V § 36 ods. 1 sa slová „záujemcom o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „potenciálnym ...

40.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje zrušiť kvalifikovanú účasť na doplnkovej ...

41.

V § 36 odsek 4 znie:

„(4) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

42.

V § 37 ods. 1 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a šestnástom bode“.

43.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
nedôjde k nadmernému zvýšeniu operačného rizika.“.

44.

V § 37a ods. 2 prvej vete sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym členom,“.

45.

V § 37a odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností ...

46.

V § 37a ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „v konaní podľa osobitného predpisu9)“. ...

47.

V § 37a ods. 5 prvej vete sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „o predpisoch sociálneho ...

48.

V § 37a ods. 5 druhej vete a § 37b ods. 2 úvodnej vete sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú ...

49.

§ 37a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Národná banka Slovenska informuje doplnkovú dôchodkovú spoločnosť vykonávajúcu činnosť ...

50.

V § 37b ods. 2 písm. b) sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym účastníkom,“. ...

51.

V § 37b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti nadobudnutý vykonávaním činnosti na území ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

52.

V § 37b ods. 5 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.

53.

V § 37b odsek 6 znie:

„(6) Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského ...

54.

Za § 37b sa vkladajú § 37c a 37d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37c Vykonanie cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) Čl. 31 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra ...

55.

V § 48 ods. 4 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom práce, sociálnych vecí ...

56.

V § 48 sa vypúšťa odsek 6.

57.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Správa o investičnej politike Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej ...

58.

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťajú slová „o kolektívnom investovaní“.

59.

V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných ...

60.

V § 54 ods. 2 sa za slovo „fonde“ vkladá čiarka a slová „pri cezhraničnom prevode podľa ...

61.

V § 55 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ...

62.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka ...

63.

V § 56 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

64.

V § 56 ods. 5 sa slová „spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ nahrádzajú slovami ...

65.

V § 56a ods. 2 sa za slová „§ 56c ods. 2“ vkladá čiarka a slová „prostriedky a postupy, ...

66.

V § 56c ods. 1 sa za slovo „samostatne,“ vkladá slovo „čestne,“.

67.

§ 56c sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných ...

68.

V § 57 odsek 4 znie:

„(4) Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť ...

69.

V § 57 ods. 5 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

70.

V § 57 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41i znie:

„41i) § 15 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.“.

71.

V § 58 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie ...

72.

V § 61 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na ...

73.

V § 61 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

74.

V § 61 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

75.

V § 61 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

76.

V § 62 ods. 1 sa slová „z iného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „zo ...

77.

§ 64a vrátane nadpisu znie:

„§ 64a Konsolidácia účastníckych zmlúv (1) Ak účastník, ktorý má s tou istou doplnkovou ...

78.

Za § 64a sa vkladajú § 64b a 64c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 64b Prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41j znie:

„41j) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

79.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

„k) informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, l) informácie o možnostiach ...

80.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41k znie:

„41k) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81.

Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65b Zásady poskytovania informácií potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom ...

82.

V § 66 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uverejnením jeho úplného znenia“.

83.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2) Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade s príslušnými časťami štatútu ...

84.

V § 66 ods. 3 a 4 sa slová „záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami ...

85.

Za § 66 sa vkladajú § 66a a 66b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 66a Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis ...

86.

V § 67 ods. 4 sa slová „§ 48 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 48a“.

87.

§ 67b vrátane nadpisu znie:

„§ 67b Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy Doplnková ...

88.

Za § 67b sa vkladá § 67c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67c Informačné povinnosti účastníka a poberateľa dávky Účastník a poberateľ dávky ...

89.

V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely výkonu dohľadu sú osoby poverené výkonom ...

90.

V § 69 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa ...

91.

V § 69 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska v registri podľa prvej ...

92.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií ...

93.

V § 70 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) dodržiavanie funkcie vnútornej kontroly podľa § 29, funkcie riadenia rizík podľa § 29a ...

94.

V § 70a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 11.

95.

V § 70a odsek 7 znie:

„(7) Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, ...

96.

V § 70a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť podľa odseku 8 v určenej lehote neuskutoční nápravu, ...

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

97.

V § 70a ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

98.

Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 70b Medzinárodná spolupráca pri poskytovaní informácií a výkone dohľadu (1) Národná ...

99.

V § 71 ods. 2 sa slová „vedúcemu zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu riadenia rizík alebo vedúcemu ...

100.

V § 71 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

101.

V § 71 ods. 10 sa slová „vedúcim zamestnancom vykonávajúcim funkciu riadenia rizík a vedúcim ...

102.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až šiesty bod.

103.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách ...

104.

Príloha č. 2 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a ...

3.

V § 16 tretej vete sa za slovo „plnením“ vkladajú slová „povinností tejto pobočky pri výkone ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

„24ca) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. ...

4.

Za § 122ya sa vkladá § 122yb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122yb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Právne vzťahy, ktoré ...

Čl. III

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 110 odsek 5 znie:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej ...

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49i Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. ...

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47b Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Za § 102af sa vkladá § 102ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86w Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ...

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie krytia zaisťovňou pre zamestnaneckú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o doplnkovom dôchodkovom sporení a o ...

3.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore