Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 109/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 109/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Slovo „Island“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Islandská republika“ ...

2.

Slovo „Lichtenštajnsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Lichtenštajnské ...

3.

Slovo „Nórsko“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Nórske kráľovstvo“ ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na ...

5.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Potenciálny účastník Potenciálny účastník je záujemca o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou ...

7.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Odchádzajúci zamestnanec Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny ...

8.

V § 6c prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo platí príspevky zamestnaneckej dôchodkovej ...

9.

Za § 6g sa vkladá § 6ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6ga Potenciálny člen Potenciálny člen je záujemca o zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie, ...

10.

Za § 6i sa vkladajú § 6j a 6k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6j Kľúčová funkcia Kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík ...

11.

V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5b) platný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

14.

V § 22 ods. 2 písm. c) trinástom bode sa vypúšťajú slová „dodržiavania všeobecne záväzných ...

15.

V § 22 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:

„16.
vnútorný audit,“.

16.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „zákona, vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia ...

17.

V § 23 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa ...

18.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...

19.

V § 23 ods. 3 písm. d) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík ...

20.

V § 23 odsek 10 znie:

„(10) Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je a) dosiahnutie vysokoškolského vzdelania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 67 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“ nahrádza ...

22.

V § 23 odsek 12 znie:

„(12) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa slová „v znení zákona č. 186/2004 Z. z.“ nahrádzajú ...

24.

V § 26 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

25.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, ...

26.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
cezhraničný prevod podľa § 37d.“.

27.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
odseku 1 písm. m) musia byť splnené podmienky podľa § 37d.“.

28.

V § 26 ods. 4 písm. b) sa za slová „až i)“ vkladajú slová „a m)“.

29.

V § 27 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
výkon kľúčovej funkcie podľa § 29 až 29b,“.

30.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Doplnková dôchodková spoločnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa až 24ac sa vypúšťajú.

31.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Funkcia vnútornej kontroly (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú ...

32.

V § 29a ods. 4 písm. f) sa nad slovo „trhu“ umiestňuje odkaz 24g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24g znie:

„24g) § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

33.

V § 29a sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) preskúmanie a vymedzenie environmentálneho faktora, sociálneho faktora a faktora organizácie ...

34.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Funkcia vnútorného auditu (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť ...

35.

V § 31 ods. 4 sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.

36.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Osoba alebo útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávajúci kľúčovú ...

37.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32b Zásady odmeňovania (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. ...

38.

V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

39.

V § 36 ods. 1 sa slová „záujemcom o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „potenciálnym ...

40.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje zrušiť kvalifikovanú účasť na doplnkovej ...

41.

V § 36 odsek 4 znie:

„(4) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

42.

V § 37 ods. 1 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a šestnástom bode“.

43.

V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
nedôjde k nadmernému zvýšeniu operačného rizika.“.

44.

V § 37a ods. 2 prvej vete sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym členom,“.

45.

V § 37a odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností ...

46.

V § 37a ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „v konaní podľa osobitného predpisu9)“. ...

47.

V § 37a ods. 5 prvej vete sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „o predpisoch sociálneho ...

48.

V § 37a ods. 5 druhej vete a § 37b ods. 2 úvodnej vete sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú ...

49.

§ 37a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Národná banka Slovenska informuje doplnkovú dôchodkovú spoločnosť vykonávajúcu činnosť ...

50.

V § 37b ods. 2 písm. b) sa za slovo „voči“ vkladajú slová „potenciálnym účastníkom,“. ...

51.

V § 37b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti nadobudnutý vykonávaním činnosti na území ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

52.

V § 37b ods. 5 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.

53.

V § 37b odsek 6 znie:

„(6) Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského ...

54.

Za § 37b sa vkladajú § 37c a 37d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37c Vykonanie cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

„33aa) Čl. 31 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra ...

55.

V § 48 ods. 4 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom práce, sociálnych vecí ...

56.

V § 48 sa vypúšťa odsek 6.

57.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Správa o investičnej politike Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej ...

58.

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťajú slová „o kolektívnom investovaní“.

59.

V § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných ...

60.

V § 54 ods. 2 sa za slovo „fonde“ vkladá čiarka a slová „pri cezhraničnom prevode podľa ...

61.

V § 55 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ...

62.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka ...

63.

V § 56 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

64.

V § 56 ods. 5 sa slová „spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ nahrádzajú slovami ...

65.

V § 56a ods. 2 sa za slová „§ 56c ods. 2“ vkladá čiarka a slová „prostriedky a postupy, ...

66.

V § 56c ods. 1 sa za slovo „samostatne,“ vkladá slovo „čestne,“.

67.

§ 56c sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných ...

68.

V § 57 odsek 4 znie:

„(4) Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť ...

69.

V § 57 ods. 5 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

70.

V § 57 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41i znie:

„41i) § 15 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.“.

71.

V § 58 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie ...

72.

V § 61 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na ...

73.

V § 61 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

74.

V § 61 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

75.

V § 61 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

76.

V § 62 ods. 1 sa slová „z iného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „zo ...

77.

§ 64a vrátane nadpisu znie:

„§ 64a Konsolidácia účastníckych zmlúv (1) Ak účastník, ktorý má s tou istou doplnkovou ...

78.

Za § 64a sa vkladajú § 64b a 64c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 64b Prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41j znie:

„41j) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

79.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

„k) informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, l) informácie o možnostiach ...

80.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41k znie:

„41k) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81.

Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65b Zásady poskytovania informácií potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom ...

82.

V § 66 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uverejnením jeho úplného znenia“.

83.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2) Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade s príslušnými časťami štatútu ...

84.

V § 66 ods. 3 a 4 sa slová „záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami ...

85.

Za § 66 sa vkladajú § 66a a 66b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 66a Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis ...

86.

V § 67 ods. 4 sa slová „§ 48 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 48a“.

87.

§ 67b vrátane nadpisu znie:

„§ 67b Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy Doplnková ...

88.

Za § 67b sa vkladá § 67c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67c Informačné povinnosti účastníka a poberateľa dávky Účastník a poberateľ dávky ...

89.

V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely výkonu dohľadu sú osoby poverené výkonom ...

90.

V § 69 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa ...

91.

V § 69 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Národná banka Slovenska v registri podľa prvej ...

92.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií ...

93.

V § 70 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) dodržiavanie funkcie vnútornej kontroly podľa § 29, funkcie riadenia rizík podľa § 29a ...

94.

V § 70a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 11.

95.

V § 70a odsek 7 znie:

„(7) Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, ...

96.

V § 70a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť podľa odseku 8 v určenej lehote neuskutoční nápravu, ...

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.

97.

V § 70a ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

98.

Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 70b Medzinárodná spolupráca pri poskytovaní informácií a výkone dohľadu (1) Národná ...

99.

V § 71 ods. 2 sa slová „vedúcemu zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu riadenia rizík alebo vedúcemu ...

100.

V § 71 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok ...

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

101.

V § 71 ods. 10 sa slová „vedúcim zamestnancom vykonávajúcim funkciu riadenia rizík a vedúcim ...

102.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až šiesty bod.

103.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách ...

104.

Príloha č. 2 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení a ...

3.

V § 16 tretej vete sa za slovo „plnením“ vkladajú slová „povinností tejto pobočky pri výkone ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

„24ca) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. ...

4.

Za § 122ya sa vkladá § 122yb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122yb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Právne vzťahy, ktoré ...

Čl. III

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 110 odsek 5 znie:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej ...

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49i Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. ...

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47b Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

Za § 102af sa vkladá § 102ag, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86w Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. aa), § 7 ...

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie krytia zaisťovňou pre zamestnaneckú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o doplnkovom dôchodkovom sporení a o ...

3.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore