Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 108/2000 účinný od 15.11.2013 do 12.06.2014


Platnosť od: 30.03.2000
Účinnosť od: 15.11.2013
Účinnosť do: 12.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD491 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 108/2000 s účinnosťou od 15.11.2013 na základe 367/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy zákona

Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb ...

§ 2
Zmluva
(1)

Podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, zásielkový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb ...

(2)

Ak sa zmluva uzaviera písomne, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí3) ustanovenia o záruke, ...

§ 3
Čas predaja

Podomový predaj možno vykonávať

a)

v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,

b)

v dňoch pracovného pokoja4) od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

§ 4
Vzťah k iným právnym predpisom
(1)

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri podomovom predaji alebo pri zásielkovom predaji ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej ...

DRUHÁ ČASŤ

PODOMOVÝ PREDAJ

§ 5
Zmluvy uzavierané mimo miesta podnikania
(1)

Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb6) na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim ...

a)
pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne7) alebo mimo trhového miesta,8)
b)
pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak ...
c)
pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne ...
(2)

Podomovým predajom podľa tohto zákona sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných ...

a)
zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam,9)
b)
poistnej zmluvy,10)
c)
zmluvy o cenných papieroch,11)
d)
zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich ...
e)
zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak
1.
zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť ...
2.
predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu,
3.
v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich ...
§ 6
Zákaz predaja

Podomovým predajom sa nesmie predávať tovar alebo poskytovať služba, na ktorých predaj alebo poskytovanie ...

§ 7
Povinnosti predávajúceho
(1)

Pri podomovom predaji je predávajúci povinný okrem všeobecných podmienok predaja13) a podmienok prevádzkovania ...

a)
preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám (§ 14 ods. 1), ak si to vyžiadajú,
1.
svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba15) ...
2.
obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba16) prostredníctvom svojho zamestnanca, ...
b)
splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona,17)
c)
písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo ...
d)
písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy ...
(2)

Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. d) je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy ...

(3)

O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom ...

(4)

Predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať ...

§ 7a
(1)

Akciou podľa § 5 ods. 1 písm. a) je aj predajná akcia organizovaná na základe pozvánky, iného spotrebiteľovi ...

(2)

Za predajnú akciu sa nepovažuje

a)
predaj na verejnej dražbe,
b)
akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky, konzumácie a predaja výrobkov, ak nie sú prezentované ...
(3)

Organizátor predajnej akcie (ďalej len „organizátor“) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 kalendárnych ...

(4)

V písomnom oznámení podľa odseku 3 organizátor alebo predávajúci

a)
uvedie:
1.
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu ...
2.
presné miesto a čas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa ...
3.
zameranie predajnej akcie, vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii prezentované ...
4.
predpokladaný počet účastníkov, a ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj ...
5.
presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu, ...
6.
miesto a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je aj doprava spotrebiteľov ...
b)
priloží:
1.
vyhotovenie pozvánky, pozvania alebo inej informácie adresovaných spotrebiteľom,
2.
návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť.
(5)

Úplné znenie písomného oznámenia podľa odseku 4 vrátane príloh ústredný inšpektorát zverejní najneskôr ...

(6)

Pozvánka, pozvanie alebo iná informácia adresované spotrebiteľovi musia obsahovať náležitosti podľa ...

(7)

Na predajnej akcii možno prezentovať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba služby, ...

(8)

Zmluva uzavretá na predajnej akcii, vrátane zmluvy vzájomne závislej, nevznikne, ak

a)
organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3,
b)
ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 písomné oznámenie nezverejní,
c)
organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami ...
d)
jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s odsekom 7.
(9)

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 ...

(10)

Ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), písomne neinformuje ...

§ 7b
(1)

Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou, ...

(2)

Počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať, ...

(3)

Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností, ...

(4)

Ak je súčasťou predajnej akcie doprava osôb na miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci ...

(5)

Porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 organizátorom alebo predávajúcim sa považuje za osobitne závažné ...

§ 7c

Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 7a a 7b sa primerane vzťahujú aj na osoby konajúce v ...

§ 8
Odstúpenie od zmluvy
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote podľa § 7 ods. 1 písm. d). ...

(2)

Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 ods. 1 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený ...

(3)

Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu ...

(4)

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za ...

(5)

Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu ...

TRETIA ČASŤ

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ

§ 9
Zmluvy uzavierané na diaľku
(1)

Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj ...

(2)

Prostriedky komunikácie na diaľku môže predávajúci použiť, len ak spotrebiteľ nenamieta proti ich použitiu. ...

(3)

Predávajúci môže použiť na ponuku tovaru alebo služby spotrebiteľovi automatický telefónny volací systém ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných ...

a)
zmluvy vzťahujúcej sa na finančné služby uzavretej podľa osobitného predpisu,20)
b)
zmluvy uzavretej prostredníctvom predajných automatov21) alebo automatizovaných obchodných priestorov, ...
c)
zmluvy uzavretej s telekomunikačnými spojovateľmi prostredníctvom verejných automatických telefónov,
d)
zmluvy o výstavbe, prevode nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam s výnimkou ich nájmu,9) ...
e)
zmluvy uzavretej na verejných dražbách,
f)
zmluvy o predaji potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich ...
g)
zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci ...
§ 10
Povinnosti predávajúceho
(1)

Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru ...

a)
svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba,15) ...
b)
opis tovaru alebo služby,
c)
cenu18) tovaru alebo poskytnutej služby,
d)
dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e)
platobné podmienky,
f)
poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g)
cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h)
lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i)
minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí ...
(2)

Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu ...

(3)

Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ...

(4)

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania ...

a)
písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty ...
b)
adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c)
informáciu o záruke a o servisných službách,
d)
informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
(5)

Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ...

§ 11
Zákaz predaja

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ...

§ 12
Odstúpenie od zmluvy
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia ...

(2)

Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť ...

(3)

Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť ...

(4)

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a)
prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b)
vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar ...
(5)

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom ...

a)
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie ...
b)
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré ...
c)
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre ...
d)
predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo ...
e)
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f)
lotérie a iné podobné hry.21)
(6)

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú ...

(7)

Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu ...

§ 13
Ďalšie zmluvné podmienky
(1)

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť ...

(2)

Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené ...

(3)

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný ...

(4)

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky ...

(5)

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14
Dozor nad dodržiavaním zákona a pokuty
(1)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru podľa osobitných predpisov.23)

(2)

Orgán dozoru predávajúcemu uloží pokutu do 16 500 eur, ak porušil ustanovenia § 3, 6, § 7 ods. 1, 3 ...

(3)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 orgán dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinností alebo zákazu, ...

(4)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil. ...

(6)

Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.

(7)

Združenia spotrebiteľov24) a iné právnické osoby, ktoré majú záujem na konaní, sú oprávnené na základe ...

§ 14a

Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.25)

§ 15

Prechodné ustanovenia

(1)

Ak predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona uskutočnenie predaja tovaru alebo ...

(2)

Na zmluvy uzavreté pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie, ...

§ 15a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Poznámky

 • 1)  § 51 až 54 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 588 až 627 Občianskeho zákonníka.
 • 3a)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 4)  § 91 a 92 Zákonníka práce.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 634/1992 Zb. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
 • 7)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, ...
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
 • 9)  § 663 až 720 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 10)  § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 13 až 44 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 26 a 27 a príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, § 3 až 19 zákona ...
 • 14)  § 5 až 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 9 až 13 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 19)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb ...
 • 19a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...
 • 21)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22)  Napríklad § 5 ods. 2, 8, 23 a 24 a § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich ...
 • 23)  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 24)  § 26 a 26a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore