Zákon o spotrebnej dani z piva 107/2004 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.08.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o spotrebnej dani z piva 107/2004 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 107/2004 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 530/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebnej dani z piva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 19
Zábezpeka na daň
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na ...

(2)

Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie ...

(3)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú ...

(4)

Zložením zábezpeky na daň sa rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť ...
b)
banková záruka18) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu

a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej ...
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu ...
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, ...
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú ...
(6)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije ...

(7)

Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu piva ...

a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe ...
(8)

Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako päť dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového ...
(9)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu ...

(10)

Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje

a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. ...
§ 40
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak

e)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu piva podľa tohto zákona,
(2)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

e)
odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného piva, na ktoré nebola ...
§ 45

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 1a)  Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení. ...
 • 1aa)  Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom ...
 • 1b)  Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 3)  STN 56 0186 Metóda skúšania piva.
 • 4)  § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 6)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 7)  Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a ...
 • 8)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Čl. 45, 46 a 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v Európskom spoločenstve ...
 • 10)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný ...
 • 14)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.§ 39 Obchodného zákonníka ...
 • 15)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.§ 65b zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o ...
 • 17a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18a)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy ...
 • 18b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 18c)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri ...
 • 20)  Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného ...
 • 21)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník Európskeho spoločenstva ...
 • 22)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru ...
 • 23)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné ...
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 24b)  Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 24c)  Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 24d)  Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu ...
 • 26)  Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe ...
 • 26a)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 27)  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ...
 • 30a)  § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 31a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
 • 32)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore