Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 93/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 09.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 93/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 554 ods. 3, § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) zákona v trestnom konaní, v ktorom
a)

bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 60 eur,

b)

sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní konania o dohode o vine a treste, je 80 eur,

c)

sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní hlavného pojednávania, je 120 eur.

§ 2
(1)

Ak bol v trestnom konaní podaný znalecký posudok, paušálna suma trov trestného konania podľa § 1 sa zvyšuje o

a)

150 eur, ak sa pribral jeden znalec,

b)

200 eur, ak sa pribrali dvaja a viacerí znalci.

(2)

Paušálna suma trov trestného konania podľa odseku 1 písm. b) sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí znaleckého ústavu alebo inej právnickej osoby, ktorá je špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom alebo špecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku podľa § 147 ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckej činnosti alebo o písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona.

§ 3

Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 556 ods. 1 zákona, ak odsúdený podal celkom bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania, je 200 eur.

§ 4 - Výšku zvýšených trov trestného konania na účely uvedené v § 554 ods. 3 zákona, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon riadne predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie sa muselo odročiť, tvorí
a)

v prípravnom konaní súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov a tlmočníkov a ostatných účelne vynaložených nákladov,

b)

v konaní pred súdom súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov, tlmočníkov a prísediacich a ostatných účelne vynaložených nákladov.

§ 5

Zvýšené trovy trestného konania sa uhrádzajú prevodom z účtu povinného na účet orgánu, ktorý o nich rozhodol, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

§ 6

Na trovy trestného konania, ktoré sa právoplatne skončilo pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 7

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 620/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania,

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 61/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore