Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 90/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2004

Platnosť od: 28.02.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2002 s účinnosťou od 01.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

o bezpečnosti technických prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9, § 51 ods. 6 a § 52 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických ...

§ 2
Schvaľovanie technických prostriedkov do prevádzky
(1)

Pri schvaľovaní technického prostriedku do prevádzky vedúci1) zisťuje, či

a)

je technický prostriedok certifikovaný,2)

b)

sú prevádzkové podmienky technických prostriedkov v súlade so schváleným bezpečnostným projektom ...

c)

je vypracovaná a schválená smernica o používaní technického prostriedku podľa § 3.

(2)

Vedúci zabezpečí spracovanie protokolu o schválení technického prostriedku do prevádzky, v ktorom ...

§ 3
Smernica o používaní technického prostriedku
(1)

Na konkretizáciu úloh a opatrení pre jednotlivých používateľov technických a systémových prostriedkov ...

(2)

Smernica o používaní technického prostriedku obsahuje

a)

zoznam technických a systémových prostriedkov určených bezpečnostným projektom na prácu s utajovanými ...

b)

zoznam osôb oprávnených používať technické a systémové prostriedky zostavený tak, aby bolo ...

c)

určenie osoby poverenej vykonávaním správy bezpečnostných funkcií (ďalej len „bezpečnostný ...

d)

určenie osoby poverenej výkonom kontroly dodržiavania bezpečnostných zásad (ďalej len „správca ...

e)

spôsob kontroly a najdlhšie časové limity medzi jednotlivými kontrolami,

f)

spôsob zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností pri haváriách a poruchách technického prostriedku, ...

g)

ďalšie oprávnenia a opatrenia.

§ 4
Certifikát technického prostriedku
(1)

Žiadosť o vykonanie certifikácie technického prostriedku (ďalej len „žiadosť“) predkladá ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)

názov, identifikačné číslo organizácie, adresu žiadateľa,

b)

stupeň utajenia, pre ktorý sa má certifikát technického prostriedku udeliť,

c)

iné údaje a skutočnosti na bezpečnostné posúdenie technického prostriedku.

(3)

K žiadosti sa prikladá

a)

bezpečnostný projekt technického prostriedku, ktorého certifikácia sa požaduje,

b)

technický prostriedok, ktorého certifikácia sa vyžaduje,

c)

technická dokumentácia a prevádzková dokumentácia technického prostriedku,

d)

zoznam noriem a štandardov, ktorým certifikovaný technický prostriedok vyhovuje, najvyšší bezpečnostný ...

e)

kópia bezpečnostného certifikátu, ak bol pre technický prostriedok už skôr vydaný,

f)

identifikačné údaje výrobcu a dodávateľa,

g)

popis prevádzkového prostredia a režimov, v ktorých bude technický prostriedok prevádzkovaný.

(4)

Ak žiadosť o vydanie certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3, úrad certifikát ...

(5)

Po splnení požiadaviek úrad vykoná posúdenie a zhodnotenie predmetného technického prostriedku ...

(6)

Úrad vedie evidenciu vydaných certifikátov technických prostriedkov.

§ 5
Používanie technických prostriedkov
(1)

Rozsah úkonov, ktoré môže oprávnená osoba vykonávať, určuje bezpečnostný správca. Rozsah ...

(2)

Pre technický prostriedok, ktorým sa spracúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené, ...

a)

znalosť informácie dostupnej iba používateľovi,

b)

pridelený predmet, ktorého obsah jednoznačne identifikuje používateľa,

c)

kombinácia identifikátorov podľa písmen a) a b).

(3)

Pre technický prostriedok, na ktorom sa spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, ...

a)

znalosť informácie dostupnej iba používateľovi, ktorou sa technickému prostriedku identifikuje ...

b)

pridelený predmet, ktorým sa technickému prostriedku identifikuje, a súčasné využitie technického ...

c)

iná kombinácia spôsobov identifikácie a autentizácie podľa písmen a) a b), pričom identifikáciu ...

(4)

Identifikátor používateľa môže obsahovať informácie určujúce rozsah oprávnení v rámci technického ...

(5)

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k strate, vyzradeniu alebo zneužitiu jeho identifikátora. ...

(6)

Každý technický prostriedok, ktorým sa spracúvajú utajované skutočnosti, obsahuje kontrolný ...

(7)

Utajovaná skutočnosť, ktorá je výstupom z technického prostriedku, musí byť označená príslušným ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na utajované dokumenty po zašifrovaní, ktoré sú určené na ...

(9)

Technické prostriedky sú umiestnené v chránených priestoroch, v ktorých je zaistená ich ochrana ...

(10)

Technický prostriedok sa umiestňuje tak, aby sa zamedzilo nepovolaným osobám nazerať na utajované ...

(11)

Všetky nosiče utajovaných skutočností sa evidujú ako administratívne pomôcky.5)

§ 6
Požiadavky v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov
(1)

Kontrolné mechanizmy a blokovacie mechanizmy sa uplatňujú počas celej činnosti technických prostriedkov ...

(2)

Na technických prostriedkoch, ktoré pracujú iba s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, ...

(3)

Technické prostriedky, spracúvajúce utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné alebo ...

a)

jednoznačnú identifikáciu a autentizáciu používateľa, ktorá predchádza všetkým ďalším ...

b)

voliteľné riadenie prístupu k objektom na základe rozlišovania a správy prístupových práv používateľa, ...

c)

nepretržité vedenie kontrolného záznamu technických prostriedkov o svojej činnosti s možnosťou ...

d)

odstránenie utajovaných skutočností z pamäťových prvkov po skončení práce na technickom prostriedku, ...

(4)

Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom ...

(5)

Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol označený stupňom utajenia Tajné alebo stupňom ...

(6)

Nepoužiteľné nosiče informácií sa ničia fyzicky, a to komisionálnym spôsobom tak, aby žiadnym ...

(7)

Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Tajné alebo Prísne ...

(8)

V prípade neprimeraných nákladov na zaistenie niektorej bezpečnostnej funkcie technického prostriedku ...

(9)

Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Tajné a Prísne ...

§ 7
Spôsoby zabezpečenia technických prostriedkov
(1)

Technické prostriedky sa zabezpečujú podľa osobitného predpisu6) tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo ...

(2)

V odôvodnených prípadoch sa používa aj technický prostriedok schválený do prevádzky pre nižší ...

§ 8
Použitie systémových prostriedkov

Pre prácu s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné možno ...

§ 9
Certifikát systémového prostriedku

Pri certifikácii systémového prostriedku sa primerane použije § 4.

§ 10
Bezpečnosť informačných systémov
(1)

Prevádzkovateľ informačného systému zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného ...

(2)

Úloha bezpečnostného správcu obsahuje výkon správy bezpečnosti informačného systému, ktorý ...

(3)

Správca informačného systému vykonáva správu systému a jeho zdrojov.

(4)

V informačnom systéme sa úloha bezpečnostného správcu zavádza oddelene od úlohy správcu informačného ...

(5)

V informačných systémoch, spracúvajúcich utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Poznámky

  • 1)  § 9 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 51 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 3)  § 54 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 4)  § 52 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 5)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
  • 6)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej ...
  • 7)  § 53 zákona č. 241/2001 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore