Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 90/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2004


Platnosť od: 28.02.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2002 s účinnosťou od 01.03.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

o bezpečnosti technických prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9, § 51 ods. 6 a § 52 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických ...

§ 2
Schvaľovanie technických prostriedkov do prevádzky
(1)

Pri schvaľovaní technického prostriedku do prevádzky vedúci1) zisťuje, či

a)

je technický prostriedok certifikovaný,2)

b)

sú prevádzkové podmienky technických prostriedkov v súlade so schváleným bezpečnostným projektom ...

c)

je vypracovaná a schválená smernica o používaní technického prostriedku podľa § 3.

(2)

Vedúci zabezpečí spracovanie protokolu o schválení technického prostriedku do prevádzky, v ktorom ...

§ 3
Smernica o používaní technického prostriedku
(1)

Na konkretizáciu úloh a opatrení pre jednotlivých používateľov technických a systémových prostriedkov ...

(2)

Smernica o používaní technického prostriedku obsahuje

a)

zoznam technických a systémových prostriedkov určených bezpečnostným projektom na prácu s utajovanými ...

b)

zoznam osôb oprávnených používať technické a systémové prostriedky zostavený tak, aby bolo ...

c)

určenie osoby poverenej vykonávaním správy bezpečnostných funkcií (ďalej len „bezpečnostný ...

d)

určenie osoby poverenej výkonom kontroly dodržiavania bezpečnostných zásad (ďalej len „správca ...

e)

spôsob kontroly a najdlhšie časové limity medzi jednotlivými kontrolami,

f)

spôsob zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností pri haváriách a poruchách technického prostriedku, ...

g)

ďalšie oprávnenia a opatrenia.

§ 4
Certifikát technického prostriedku
(1)

Žiadosť o vykonanie certifikácie technického prostriedku (ďalej len „žiadosť“) predkladá ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)

názov, identifikačné číslo organizácie, adresu žiadateľa,

b)

stupeň utajenia, pre ktorý sa má certifikát technického prostriedku udeliť,

c)

iné údaje a skutočnosti na bezpečnostné posúdenie technického prostriedku.

(3)

K žiadosti sa prikladá

a)

bezpečnostný projekt technického prostriedku, ktorého certifikácia sa požaduje,

b)

technický prostriedok, ktorého certifikácia sa vyžaduje,

c)

technická dokumentácia a prevádzková dokumentácia technického prostriedku,

d)

zoznam noriem a štandardov, ktorým certifikovaný technický prostriedok vyhovuje, najvyšší bezpečnostný ...

e)

kópia bezpečnostného certifikátu, ak bol pre technický prostriedok už skôr vydaný,

f)

identifikačné údaje výrobcu a dodávateľa,

g)

popis prevádzkového prostredia a režimov, v ktorých bude technický prostriedok prevádzkovaný.

(4)

Ak žiadosť o vydanie certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3, úrad certifikát ...

(5)

Po splnení požiadaviek úrad vykoná posúdenie a zhodnotenie predmetného technického prostriedku ...

(6)

Úrad vedie evidenciu vydaných certifikátov technických prostriedkov.

§ 5
Používanie technických prostriedkov
(1)

Rozsah úkonov, ktoré môže oprávnená osoba vykonávať, určuje bezpečnostný správca. Rozsah ...

(2)

Pre technický prostriedok, ktorým sa spracúvajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené, ...

a)

znalosť informácie dostupnej iba používateľovi,

b)

pridelený predmet, ktorého obsah jednoznačne identifikuje používateľa,

c)

kombinácia identifikátorov podľa písmen a) a b).

(3)

Pre technický prostriedok, na ktorom sa spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, ...

a)

znalosť informácie dostupnej iba používateľovi, ktorou sa technickému prostriedku identifikuje ...

b)

pridelený predmet, ktorým sa technickému prostriedku identifikuje, a súčasné využitie technického ...

c)

iná kombinácia spôsobov identifikácie a autentizácie podľa písmen a) a b), pričom identifikáciu ...

(4)

Identifikátor používateľa môže obsahovať informácie určujúce rozsah oprávnení v rámci technického ...

(5)

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k strate, vyzradeniu alebo zneužitiu jeho identifikátora. ...

(6)

Každý technický prostriedok, ktorým sa spracúvajú utajované skutočnosti, obsahuje kontrolný ...

(7)

Utajovaná skutočnosť, ktorá je výstupom z technického prostriedku, musí byť označená príslušným ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na utajované dokumenty po zašifrovaní, ktoré sú určené na ...

(9)

Technické prostriedky sú umiestnené v chránených priestoroch, v ktorých je zaistená ich ochrana ...

(10)

Technický prostriedok sa umiestňuje tak, aby sa zamedzilo nepovolaným osobám nazerať na utajované ...

(11)

Všetky nosiče utajovaných skutočností sa evidujú ako administratívne pomôcky.5)

§ 6
Požiadavky v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov
(1)

Kontrolné mechanizmy a blokovacie mechanizmy sa uplatňujú počas celej činnosti technických prostriedkov ...

(2)

Na technických prostriedkoch, ktoré pracujú iba s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, ...

(3)

Technické prostriedky, spracúvajúce utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné alebo ...

a)

jednoznačnú identifikáciu a autentizáciu používateľa, ktorá predchádza všetkým ďalším ...

b)

voliteľné riadenie prístupu k objektom na základe rozlišovania a správy prístupových práv používateľa, ...

c)

nepretržité vedenie kontrolného záznamu technických prostriedkov o svojej činnosti s možnosťou ...

d)

odstránenie utajovaných skutočností z pamäťových prvkov po skončení práce na technickom prostriedku, ...

(4)

Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom ...

(5)

Stupeň utajenia nosiča informácií, ktorý bol označený stupňom utajenia Tajné alebo stupňom ...

(6)

Nepoužiteľné nosiče informácií sa ničia fyzicky, a to komisionálnym spôsobom tak, aby žiadnym ...

(7)

Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Tajné alebo Prísne ...

(8)

V prípade neprimeraných nákladov na zaistenie niektorej bezpečnostnej funkcie technického prostriedku ...

(9)

Technické prostriedky, ktoré spracúvajú utajované skutočnosti stupňov utajenia Tajné a Prísne ...

§ 7
Spôsoby zabezpečenia technických prostriedkov
(1)

Technické prostriedky sa zabezpečujú podľa osobitného predpisu6) tak, aby toto zabezpečenie zodpovedalo ...

(2)

V odôvodnených prípadoch sa používa aj technický prostriedok schválený do prevádzky pre nižší ...

§ 8
Použitie systémových prostriedkov

Pre prácu s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné možno ...

§ 9
Certifikát systémového prostriedku

Pri certifikácii systémového prostriedku sa primerane použije § 4.

§ 10
Bezpečnosť informačných systémov
(1)

Prevádzkovateľ informačného systému zabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom správcu informačného ...

(2)

Úloha bezpečnostného správcu obsahuje výkon správy bezpečnosti informačného systému, ktorý ...

(3)

Správca informačného systému vykonáva správu systému a jeho zdrojov.

(4)

V informačnom systéme sa úloha bezpečnostného správcu zavádza oddelene od úlohy správcu informačného ...

(5)

V informačných systémoch, spracúvajúcich utajované skutočnosti stupňov utajenia Dôverné, Tajné ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Ján Mojžiš v. r.

Poznámky

  • 1)  § 9 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 51 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 3)  § 54 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 4)  § 52 ods. 5 zákona č. 241/2001 Z. z.
  • 5)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
  • 6)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej ...
  • 7)  § 53 zákona č. 241/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore