Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 769/2004 účinný od 01.01.2005 do 26.04.2006

Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 26.04.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 769/2004 účinný od 01.01.2005 do 26.04.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 769/2004 s účinnosťou od 01.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom ...

§ 1
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
(1)

Pri platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), okrem ...

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu, ak ide ...

b)

obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného (názov ulice, orientačné číslo, poštové ...

c)

obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

d)

deň, ktorý je určený na výplatu príjmov,

e)

identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), rodné ...

f)

celkový počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, v členení podľa ...

g)

celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

h)

vymeriavací základ podľa § 13 zákona za všetkých poistencov,

i)

počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, ...

j)

sadzba poistného, ak ide o zamestnanca, v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

k)

celková suma preddavku na poistné podľa výšky sadzby poistného, ak ide o zamestnanca, v členení ...

l)

celková suma preddavku na poistné,

m)

číslo účtu platiteľa poistného v banke alebo pobočke zahraničnej banky a názov tejto banky ...

n)

kód zdravotnej poisťovne,

o)

osoba zodpovedná za správnosť údajov, jej číslo telefónu a faxu a e-mailová adresa.

(2)

Ak ide o platiteľa, ktorým je zamestnávateľ, okrem údajov uvedených v odseku 1 sa uvádzajú aj ...

a)

presný zoznam poistencov, za ktorých je platené poistné,

b)

poradové číslo,

c)

rodné číslo poistenca,

d)

počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné,

e)

celkový príjem zamestnanca, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

f)

vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 zákona,

g)

sadzba poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

h)

celková suma preddavku na poistné v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom, ...

i)

celková suma preddavku na poistné spolu.

§ 2
Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom
(1)

Podkladom pre ročné zúčtovanie poistného plateného štátom je

a)

vymeriavací základ štátu,

b)

počet poistencov, za ktorých je platiteľom poistného štát podľa § 11 ods. 8 zákona (ďalej ...

c)

počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom ...

d)

suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých ...

e)

suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom ...

(2)

Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykonáva výpočet poistného za poistencov štátu a ...

§ 3
Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného platiteľov poistného
a)

celkový príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, ...

b)

vymeriavací základ,

c)

sadzba poistného; v prípade zamestnanca v členení na časť platenú zamestnancom a zamestnávateľom, ...

d)

suma preddavkov na poistné vypočítaná a zaplatená zdravotnej poisťovni v rozhodujúcom období, ...

e)

suma poistného, ktorú mal platiteľ zaplatiť; v prípade zamestnávateľa v členení na jednotlivých ...

§ 4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore