Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov 75/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 24.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov 75/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 75/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy ...

1.

V § 1 sa slová „na civilnú ochranu štábov a odborných jednotiek,1)“ nahrádzajú slovami „jednotiek ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2.

V § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 2, 4 a 5, § 5 ods. 1, 2, 3 a 5, § 7 ods. 1 a § 9 písm. ...

3.

V § 2 ods. 3 sa slová „štábov, odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ...

4.

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Pri riadení a organizovaní prípravy podľa odsekov 1 a 2 sa zohľadňujú najmä a) závery ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

6.

V § 5 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnom ...

7.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Prípravu podľa § 5 ods. 2 a 3 a) riadi a organizuje obvodný úrad7) pre jednotky civilnej ...

„9) § 15 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení ...

8.

V § 7 ods. 2 sa slová „štábov a odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ...

9.

§ 8 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

10.

V § 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „stredisko prípravy,“.

11.

V § 9 písm. d) sa za slovami „samosprávnym krajom“ vypúšťa čiarka a slová „a to diferencovane ...

12.

§ 10 znie:

„§ 10 Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ...

„10) § 18a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení ...

13.

V § 11 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Dokumentáciu o vykonaní prípravy jednotky civilnej ochrany ...

14.V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Na dokumentáciu o vykonaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj ...

15.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

16.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3)
Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva päť rokov.“.

17.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. marca 2012 Osvedčenie o odbornej ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Daniel Lipšic v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore