Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011


Platnosť od: 18.12.2004
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 680/2004 s účinnosťou od 01.05.2007 na základe 209/2007


§ 2
Informácie o investíciách

(1)
Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond, obsahuje
a)
ciele investovania majetku v podielovom fonde,
b)
vyhlásenie o zárukách poskytovaných tretími stranami na účely ochrany investorov a obmedzeniach takýchto záruk,
c)
informáciu o tom, či sa pri investovaní majetku v podielovom fonde zamýšľa sledovať index finančného trhu; z tejto informácie by malo spôsobom zrozumiteľným pre bežného investora vyplývať, o aký index ide a v akej miere je index sledovaný pri investovaní majetku v podielovom fonde.
(2)
Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde a investičnej stratégie obsahuje
a)
hlavné druhy aktív, do ktorých plánuje správcovská spoločnosť investovať majetok v podielovom fonde,
b)
informáciu o tom, či je investovanie majetku v podielovom fonde zamerané na investície do určitého priemyselného odvetvia, štátu, regiónu alebo do inak vymedzenej časti finančného trhu alebo do určitého druhu aktív,
c)
upozornenie, že aj keď je zloženie majetku v podielovom fonde v súlade s princípmi rozloženia rizika ustanovenými v zákone a v štatúte podielového fondu, úzke odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií môže prinášať zvýšené riziko s tým spojené,
d)
typy dlhopisov podľa skupín ich emitentov, dobu výnosovej splatnosti (durácia) dlhopisového portfólia a informáciu o tom, či sa investuje podľa požiadaviek na ratingové hodnotenie dlhopisov, ak sa majetok v podielovom fonde investuje do dlhopisov,
e)
informáciu o tom, či sa používajú finančné deriváty len na účely efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, alebo aj na dosahovanie investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde,
f)
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde predpokladá použitie určitého ukazovateľa (benchmarku), alebo sledovanie finančného indexu,
g)
informáciu o tom, či spôsob správy majetku v podielovom fonde je založený na taktickom umiestňovaní aktív pri vysokej frekvencii zmien portfólia.
(3)
Informácie podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. f) je možné uviesť v zjednodušenom prospekte v jednom bode; to neplatí, ak by takéto spoločné uvedenie týchto informácii mohlo viesť k zavádzaniu investorov s ohľadom na účel, na ktorý bol vytvorený podielový fond a s ohľadom na investičné zámery s majetkom v podielovom fonde.
(4)
Rizikový profil podielového fondu obsahuje
a)
upozornenie, že hodnota investície sa môže znižovať aj zvyšovať a že nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy,
b)
opis rizík vzťahujúcich sa na investovanie v príslušnom podielovom fonde, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu investície do podielového fondu vrátane ich stručného a zrozumiteľného vysvetlenia a ich miery, napríklad
1.
trhového rizika vyplývajúceho z vplyvu zmien vývoja príslušného trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhov majetku v podielovom fonde,
2.
úverového rizika spočívajúceho v tom, že emitent alebo protistrana nedodrží svoj záväzok,
3.
rizika vyrovnania spojeného s tým, že vyrovnanie obchodu neprebehne tak, ako sa predpokladalo, z dôvodu, že protistrana nezaplatí alebo nedodá finančné nástroje v dohodnutej lehote,
4.
rizika nedostatočnej likvidity spočívajúceho v tom, že určité aktívum podielového fondu nebude speňažené včas za primeranú cenu,
5.
devízového rizika spočívajúceho v tom, že hodnota investície môže byť ovplyvnená zmenou výmenných kurzov cudzích mien,
6.
rizika straty majetku zvereného do úschovy alebo iného spravovania, ktoré môže byť zapríčinené najmä insolventnosťou, nedbalým alebo úmyselným konaním osoby, ktorá má v úschove alebo inom spravovaní majetok v podielovom fonde alebo podielové listy podielového fondu,
7.
rizika koncentrácie súvisiaceho s investičnou stratégiou zameranou na určité priemyselné odvetvie, štáty či regióny, iné časti trhu alebo určité druhy aktív,
8.
rizika kolísania hodnoty investície v závislosti od výkonnosti správcovskej spoločnosti pri správe podielového fondu alebo v závislosti od existencie alebo obmedzenia záruk poskytovaných treťou stranou,
9.
rizika inflácie,
10.
rizika toho, že ak klesne čistá hodnota majetku v podielovom fonde pod hodnotu 50 000 000 Sk, úrad môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie podielového fondu,
11.
rizika nestálosti prostredia, v ktorom pôsobí správcovská spoločnosť, najmä rizika zmeny daňového systému alebo právnych predpisov,
c)
informáciu o tom, že podrobný opis všetkých rizík uvedených v zjednodušenom prospekte obsahuje predajný prospekt podielového fondu.
(5)
Ak bol podielový fond vytvorený skôr ako jeden rok pred zostavením zjednodušeného prospektu, uvedie sa aj opis rizík podľa odseku 4 písm. b) vo forme syntetického ukazovateľa rizika, ktorý číslom alebo slovom vyjadruje volatilitu výnosov majetku v podielovom fonde vypočítavanú na základe denných hodnôt čistej hodnoty majetku v podielovom fonde alebo na základe hodnôt čistej hodnoty majetku v podielovom fonde vypočítaných s frekvenciou určenou štatútom.
(6)
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať rokov alebo za obdobie od jeho vytvorenia obsahuje
a)
predchádzajúcu výkonnosť podielového fondu vo forme stĺpcového diagramu znázorňujúceho ročné výnosy za aspoň posledných desať po sebe nasledujúcich rokov; ak podielový fond existuje menej ako desať rokov, avšak dlhšie ako jeden rok, uvedú sa výnosy za všetky roky jeho existencie; informácia o predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu obsahuje údaj, či výkonnosť podielového fondu zahŕňa aj poplatky spojené so správou a s vrátením a vydaním podielových listov a či sú uvedené po zdanení, alebo pred zdanením,
b)
porovnanie predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu podľa písmena a) s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým fondom, ak podielový fond takýto ukazovateľ sleduje; porovnanie sa uvedie formou stĺpcového diagramu, ktorý obsahuje porovnávané údaje,
c)
celkovú výkonnosť podielového fondu za obdobie od vytvorenia podielového fondu alebo celkovú priemernú výkonnosť za posledné tri roky, päť rokov alebo desať rokov, ak podielový fond existuje viac ako tri roky,
d)
porovnanie celkovej výkonnosti podielového fondu s vývojom ukazovateľa sledovaného podielovým fondom za obdobie od vytvorenia podielového fondu, ak podielový fond takýto ukazovateľ sleduje.
zobraziť paragraf
§ 3
Ekonomické informácie

(1)
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, obsahujú aj upozornenie, že zdanenie príjmov a ziskov jednotlivých investorov podlieha daňovým predpisom týkajúcim sa jednotlivých investorov a štátu, v ktorom investor vykonal investíciu do podielových fondov, a odporúčanie možnosti využitia odborného poradenstva v prípade nejasností týkajúcich sa príslušného zdaňovania.
(2)
Údaje o iných nákladoch alebo poplatkoch spojených so správou podielového fondu obsahujú
a)
ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (TER) za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorý sa rovná pomeru celkových prevádzkových nákladov podielového fondu k priemernej hodnote čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom celkovými prevádzkovými nákladmi sa rozumie súčet odplaty za spravovanie podielového fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára a poplatkov podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona a § 82 ods. 3 zákona, ktoré neúvisia s poplatkami za obchody s finančnými nástrojmi v majetku v podielovom fonde,
b)
syntetický ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, ak podielový fond investuje aspoň 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde do iných podielových fondov, ktoré uverejňujú vlastný ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu (ďalej len „cieľový podielový fond“); ak cieľový podielový fond je súčasťou rovnakého konsolidovaného celku ako tento podielový fond, tieto poplatky sa na účely výpočtu ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu nezahŕňajú; ak cieľový podielový fond nezverejňuje vlastný ukazovateľ celkovej nákladovosti podielového fondu, na účely výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu sa jeho výška odhadne s odbornou starostlivosťou,
c)
prehľad ostatných nákladov alebo poplatkov hradených z majetku v podielovom fonde, ktoré nie sú zahrnuté v ukazovateľoch podľa písmen a) a b),
d)
výšku nákladov a poplatkov podielového fondu za kalendárny rok, v ktorom je podielový fond vytvorený, a pre každý ďalší kalendárny rok, a to v štruktúre podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 1,
e)
ukazovateľ obratovosti aktív (PTR) za posledný kalendárny rok.
(3)
Spôsob výpočtu syntetického ukazovateľa celkovej nákladovosti podielového fondu a ukazovateľa obratovosti aktív je uvedený v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore