Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.11.2001
Účinnosť do: 31.07.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 419/2001 s účinnosťou od 01.11.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Kategorizácia sa vzťahuje na podnikateľov poskytujúcich ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia.1)

§ 2 - Kategorizácia sa vzťahuje na tieto ubytovacie zariadenia:
a)

hotel (hotel, garni hotel, horský hotel, motel),

b)

botel,

c)

penzión,

d)

turistická ubytovňa,

e)

chatová osada,

f)

kemping,

g)

ubytovanie v súkromí.

§ 3

Ubytovacie zariadenia sa zaraďujú do kategórií a tried podľa toho, či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá kategorizácie ustanovené v prílohe.

§ 4

Označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky dajú podnikatelia uvedení v § 1 do súladu s ustanoveniami tejto vyhlášky do šiestich mesiacov odo dňa jej účinnosti.

§ 5 - Plošné štandardy izieb a hygienických zariadení ustanovené touto vyhláškou sa nevzťahujú na
a)

hotely, ktoré boli v prevádzke ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky,

b)

hotely, penzióny a turistické ubytovne, ktoré sú umiestnené v objektoch nachádzajúcich sa v pamiatkových rezerváciách2) alebo v objektoch zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.3)

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

Ľubomír Harach v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 419/2001 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ A KLASIFIKAČNÉ ZNAKY NA ICH ZARAĎOVANIE DO TRIED

  I.

  NÁZVOSLOVIE

  Na účely tejto vyhlášky:

  Ubytovacie zariadenie je budova, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovacie služby najviac 9 mesiacov v roku je sezónne ubytovacie zariadenie.

  Kategória určuje druh ubytovacieho zariadenia.

  Trieda ustanovuje minimálne požiadavky na vybavenie, úroveň a rozsah služieb spojených s ubytovaním.

  Vstupné priestory:

  a)

  Hotelová hala nadväzujúca na vstup do hotela zabezpečuje prvý styk s hosťom. V hotelovej hale je umiestnená recepcia, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V nadväznosti na hotelovú halu sa nachádzajú osobné, prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu hostí a ich batožiny.

  b)

  Recepcia je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Od priestoru pre návštevníkov je oddelená pultom. Spravidla zabezpečuje služby pre ubytovaných hostí a poskytuje im informácie.

  Ubytovací objekt (ďalej len „objekt“) je samostatná stavebne oddelená uzamykateľná časť ubytovacieho zariadenia alebo samostatné ubytovacie zariadenie (napr. chata, zrub, bungalov, prázdninový dom). Vo vykurovacom období1) sa musí vykurovať.

  Ubytovacia časť je časť ubytovacieho zariadenia zahŕňajúca izby hostí, vstupné priestory slúžiace na prijímanie a vybavovanie hostí (hotelovú halu, recepciu) a horizontálne a vertikálne komunikácie pre hostí.

  Izba (kajuta) hosťa (ďalej len „izba“) je uzamykateľný ubytovací priestor, ktorý musí byť vetrateľný, obytná časť osvetlená denným svetlom a vo vykurovacom období1) sa musí vykurovať. Zahŕňa obytnú plochu izby, prípadne predsieň a hygienické zariadenie.

  Obytná plocha (časť) izby je podlahová plocha miestnosti, v ktorej sú umiestnené lôžka. Do obytnej plochy izby sa zahŕňa aj plocha predsiene. Za predsieň sa považuje aj vstupný priestor, ktorý nie je oddelený samostatnými dverami.

  Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Apartmán je vybavený hygienickým zariadením.

  Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu alebo apartmánu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období1) sa musí vykurovať.

  Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti (nábytok, interiérové doplnky, televízor, telefón atď.). Do vybavenosti patria aj drobné predmety dennej potreby, ako sú napríklad poháre na pitie.

  Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zabezpečuje stravovanie, občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť.

  Reštaurácia poskytuje stravovacie služby so širokou ponukou jedál a nápojov na zabezpečenie celodenného stravovania hostí (raňajky, obed, večera).

  Hygienické zariadenie je stavebne oddelený, osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým súvisiace potreby hostí. Patrí doň samostatná kúpeľňa, kúpeľňa spolu s WC, samostatné WC, hygienická bunka a spoločné WC.

  a)

  Samostatná kúpeľňa je stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená vaňa s ručnou sprchou (alebo samostatná sprcha) s tečúcou teplou a studenou vodu a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Pri umývadle je odkladacia plocha alebo skrinka a dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov (holiaceho strojčeka, ondulovacích klieští, sušiča vlasov), ktorá je v blízkosti zrkadla. Kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo pred sprchu a uzatvárateľnou nádobou na odpadky. Kúpeľňa môže byť súčasťou izby hosťa.

  b)

  Kúpeľňa spolu s WC je stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnené umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa s ručnou sprchou (alebo samostatná sprcha) s tečúcou teplou a studenou vodou a splachovací záchod (ďalej len „WC“). Pri umývadle je odkladacia plocha alebo skrinka, dostupná elektrická zásuvka s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov, ktorá je v blízkosti zrkadla. Kúpeľňa je vybavená vešiakmi na uteráky, osušky a na odev, predložkou pred vaňu alebo pred sprchu, uzatvárateľnou nádobou na odpadky, skrinkou alebo držiakom s toaletným papierom a kefou na čistenie záchodovej misy. Kúpeľňa spolu s WC môže byť súčasťou izby hosťa.

  c)

  Hygienická bunka je sprcha a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou a WC spolu v jednom stavebne oddelenom, osvetlenom a úsporne riešenom vetrateľnom priestore. Musí mať dostupnú elektrickú zásuvku s označením napätia na použitie elektrických spotrebičov v blízkosti zrkadla, skrinku alebo držiak s toaletným papierom, kefu na čistenie záchodovej misy, vešiak na uteráky a odev a predložku pred sprchou. Hygienická bunka môže byť súčasťou izby hosťa.

  d)

  Samostatné WC je stavebne oddelený, vetrateľný a osvetlený priestor, v ktorom je umiestnená splachovacia záchodová misa, uzatvárateľná nádoba na odpadky, skrinka alebo držiak s toaletným papierom a kefa na čistenie záchodovej misy. Samostatné WC môže byť súčasťou izby hosťa.

  e)

  Spoločné WC sú splachovacie záchody v oddelených uzamykateľných kabínach so spoločnou predsieňou a s umývadlami. Celý priestor je osvetlený a vetrateľný. Každá kabína má skrinku alebo držiak s toaletným papierom, kefu na čistenie záchodovej misy a kabína pre ženy má navyše uzatvárateľnú nádobu na odpadky.

  Spoločenské priestory a kultúrne zariadenia:

  a)

  Salóny umožňujú v hoteli usporadúvať rôzne spoločenské podujatia.

  b)

  Klubové priestory a miestnosti vyčlenené na spoločenské hry umožňujú hosťom spoločenské vyžitie a zaujímavé trávenie voľného času (napr. kasíno, herne, kluby, knižnica, čitáreň).

  Fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho výberu prevádzkovateľa v závislosti od charakteru ubytovacieho zariadenia. Všetky triedy hotela, motela, botela a penziónu okrem triedy * majú stanovený minimálny počet bodov, ktorý musia spĺňať na zaradenie do kategórie a triedy. Zoznam fakultatívnych znakov s počtom bodov je uvedený v XII. časti tejto prílohy.

  II.

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  1.

  Ubytovacie zariadenia sa členia podľa druhu na kategórie a podľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb na triedy. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

  2.

  Požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb v jednotlivých kategóriách a triedach, ktoré sa uvádzajú v tejto vyhláške, treba považovať za minimálne.

  3.

  Základné členenie ubytovacích zariadení do kategórií a do tried:

  Kategórie Triedy
  Hotel * ** *** **** *****
  Garni hotel * ** ***
  Horský hotel * ** ***
  Motel * ** *** ****
  Botel * ** ***
  Penzión * ** ***
  Turistická ubytovňa * **
  Chatová osada * ** ***
  Kemping * ** *** ****
  Ubytovanie v súkromí
  Izba * ** ***
  Objekt * ** ***
  Prázdninový byt * ** ***

  4.

  Klasifikačné znaky jednotlivých kategórií ubytovacích zariadení na zaraďovanie do tried sú uvedené v tabuľkovej časti tejto prílohy.

  5.

  Ubytovacie zariadenia zaraďuje do kategórií a do tried podľa tejto vyhlášky podnikateľ poskytujúci ubytovacie služby.

  6.

  Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tejto vyhláške, sa zaradia do tej kategórie a triedy podľa tejto vyhlášky, ktorej svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedajú.

  7.

  Ubytovacie zariadenie sa zaraďuje do tej kategórie a triedy, ktorej zodpovedá najväčší počet stavebne oddelených jednotiek (izba, ubytovací objekt), rozsah a úroveň poskytovaných služieb a ostatné vybavenie ubytovacieho zariadenia. Prázdninový byt sa zaraďuje podľa kritérií ustanovených na ubytovanie v súkromí (izba, objekt).

  III.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Každé ubytovacie zariadenie je na vhodnom a viditeľnom mieste označené podľa osobitných predpisov2) a je hosťom prístupné celých 24 hodín.

  2.

  Na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste je vyvesený cenník služieb.3)

  3.

  V záujme dobrej orientácie hostí sú jednotlivé priestory ubytovacích zariadení označené viditeľnými nápismi.

  4.

  Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s hosťami, používajú jednotné pracovné odevy. V sezónnych zariadeniach, ak nie je možné zabezpečiť pracovný odev, je dovolené mať na viditeľnom a vhodnom mieste odevu menovku s uvedením funkcie, ktorú pracovník vykonáva.

  5.

  Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek a utierok za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v tabuľkovej časti. Okrem toho sa bielizeň vždy vymieňa po skončení pobytu hosťa.

  6.

  V ubytovacom zariadení je k dispozícii telefón.

  Pri telefóne v hosťovskej izbe je číslo SOS, niekoľkojazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu a čísla vnútrohotelových spojení.

  7.

  Ubytovacie objekty a izby hostí v ubytovacích zariadeniach sú označené číslami. V ubytovacom zariadení je vyznačený smer najkratšej únikovej cesty.

  8.

  Príležitostné lôžko možno na požiadanie hosťa upraviť na stále lôžko z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok a príležitostných lôžok podľa tejto vyhlášky.

  9.

  Poschodové lôžka sa pripúšťajú iba v kategóriách a triedach vyznačených v tabuľkovej časti za predpokladu, že svetelná výška miestnosti je minimálne 260 cm. Horné lôžko musí mať zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

  10.

  Na oknách ubytovacích objektov a izieb hostí sú záclony a nepriehľadné závesy alebo žalúzie.

  11.

  Požiadavky na zabezpečenie užívania ubytovacích zariadení osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu upravuje osobitný predpis.4)

  12.

  Vnútorné zariadenie ubytovacích zariadení a jeho časti sa udržiavajú nepoškodené a funkčné. Posteľná bielizeň, deky, uteráky, osušky, obrusy a prestierania sú čisté a nepoškodené.

  13.

  Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne (napr. izba hosťa, obývacia miestnosť, hygienické zariadenie), majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané vypínačom umiestneným pri vstupe. Elektrické zásuvky majú označené napätie. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období1) musia vykurovať.

  14.

  Všetky hygienické zariadenia musia mať zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné podlahy a steny.

  15.

  Ku každému ubytovaciemu zariadeniu je umožnený príjazd motorovým vozidlom (okrem horských hotelov a turistických ubytovní nachádzajúcich sa v horách).

  16.

  Na ubytovanie v súkromí platia body 1, 5, 8, 9,10, 12,13, 14, 15.

  IV.

  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

  1.

  HOTELY

  Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb. Návštevníkom okrem ubytovania, stravovania a služieb spravidla poskytuje aj priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

  Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

  Garni hotel je určený predovšetkým na krátkodobé prechodné pobyty. Návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s obmedzeným rozsahom stravovania, zredukovaným spravidla na podávanie raňajok.

  Horský hotel je určený na náročné športovo-rekreačné pobyty. Spravidla je umiestnený v ťažko prístupnom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť (napr. prístupnosť visutou lanovkou).

  Motel je ubytovacie zariadenie, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach. Návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela.

  2.

  BOTELY

  Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako 10 kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

  3.

  PENZIÓNY

  Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v izbe. Návštevníkom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu, a základné služby.

  4.

  TURISTICKÉ UBYTOVNE

  Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

  5.

  CHATOVÉ OSADY

  Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie návštevníkov výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách.

  Chatová osada môže byť vybudovaná ako

  a)

  samostatný areál, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti,

  b)

  súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,

  c)

  dependance hotelového zariadenia, kde hotelové zariadenie poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady. Dochádzková vzdialenosť pre dependance v chatovej osade zaradenej do triedy * a ** je najviac 500 m a v chatovej osade zaradenej do triedy *** je najviac 400 m.

  6.

  KEMPINGY

  Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (v stanoch, obytných prívesoch a pod.), prípadne v ubytovacom objekte prevádzkovateľa (v chate, zrube, bungalove) v areáli kempingu. Návštevníkom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, základné služby, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy.

  Kemping v triede * je sezónne ubytovacie zariadenie vyhradené len na ubytovanie vo vlastných zariadeniach návštevníkov.

  7.

  UBYTOVANIE V SÚKROMÍ

  Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí (turistov) v izbách rodinných domov alebo sa na tento účel poskytuje celý objekt, napríklad dom (prázdninový dom), chalupa, chata. Podľa toho ubytovanie v súkromí rozdeľujeme do kategórií izba a objekt.

  Do tejto kategórie ubytovania patrí i prázdninový byt. Pre prázdninový byt platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto:

  a)

  vybavenosť podľa objektu,

  b)

  hygienické zariadenie podľa izby,

  c)

  vstupné priestory podľa izby s tým, že v prípade triedy *** je telefón súčasťou vybavenosti prázdninového bytu,

  d)

  výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

  V.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY HOTELOV

  Prevziať prílohu - Tabuľka V

  VI.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY BOTELOV

  Prevziať prílohu - Tabuľka VI

  VII.

  KLASIKAČNÉ ZNAKY PENZIÓNOV

  Prevziať prílohu - Tabuľka VII

  VIII.

  KLASIKAČNÉ ZNAKY TURISTICKÝCH UBYTOVNÍ

  Prevziať prílohu - Tabuľka VIII

  IX.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY CHATOVÝCH OSÁD

  Prevziať prílohu - Tabuľka IX

  X.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY KEMPINGOV

  Prevziať prílohu - Tabuľka X

  XI.

  KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVANIA V SÚKROMÍ

  Prevziať prílohu - Tabuľka XI

  XII.

  ZOZNAM FAKULTATÍVNYCH ZNAKOV A ICH HODNOTA

  1. Všeobecný opis budovy a jej zariadenia
  • nočný klub, disko 10 bodov
  • bezbariérové Izby (nad rámec vyhlášky č. 192/1994 Z. z.) 10 bodov
  • bezbariérový prístup (nad rámec vyhlášky č. 192/1994 Z. z.) 10 bodov
  • parkovacie miesta pre telesne postihnutých (nad rámec vyhlášky č. 192/1994 Z. z.) 5 bodov
  • pristaviteľné detské postieľky 5 bodov
  • klimatizácia na izbe (okrem hotela triedy *****) 5 bodov
  • klimatizácia v rokovacích miestnostiach 5 bodov
  • klimatizácia v ostatných miestnostiach 5 bodov
  • garáže 5 bodov
  • výťah (nad rámec vyhlášky č. 192/1994 Z. z.) 5 bodov
  • satelitný (káblový) príjem TV na izbách 5 bodov
  • minibar 5 bodov
  • televízor (nad rámec tejto vyhlášky) 4 body
  • parkovisko strážené 24 hodín 4 body
  • zvukotesné okná 3 body
  • uzamykateľné parkovisko 3 body
  • stroj na čistenie topánok 2 body
  • nefajčiarske izby 2 body
  • parkovisko nestrážené 2 body
  • spoločná šatňa s dozorom 2 body
  • miestnosť na čítanie a písanie 1 bod
  • spoločná TV miestnosť 1 bod
  • knižnica 1 bod
  • výrobník ľadu na poschodí 1 bod
  • deka na izbe 1 bod
  2. Dodatočné služby
  • diétna kuchyňa 5 bodov
  • detské menu 5 bodov
  • zľavy pre deti 5 bodov
  • videorekordér na izbe 5 bodov
  • zmenáreň 5 bodov
  • PAY TV/videotéka na izbe 3 body
  • kozmetika v objekte 3 body
  • kaderníctvo v objekte 3 body
  • živá hudba v odbytovom stredisku 3 body
  • požičovňa automobilov 2 body
  • hotelový minibus 2 body
  • nákupné možnosti v objekte 2 body
  • možnosť platenia kreditnými kartami 2 body
  • bezpečnostná služba v dome 2 body
  • telefax na izbe 1 bod
  • internet na izbe 1 bod
  • bezplatná ponuka novín a časopisov 1 bod
  • práčovňa/ čistiareň 1 bod
  • bezplatné požičiavanie žehličky a žehliacej dosky 1 bod
  • predaj základných hygienických potrieb 1 bod
  • predaj vstupeniek, zabezpečenie leteniek a cestovných lístkov 1 bod
  • cestovná kancelária v dome 1 bod
  • reprodukovaná hudba v odbytovom stredisku 1 bod
  • bezplatné požičiavanie sušiča vlasov (okrem hotelov triedy ***** a triedy ****) 1 bod
  3. Zariadenia pre fitnes a voľný čas
  • krytý bazén 30 bodov
  • golfové ihrisko (18 jamiek) 30 bodov
  • golfové ihrisko (menej ako 18 jamiek) 10 bodov
  • kúpalisko s vyhrievanou vodou alebo termálne kúpalisko 25 bodov
  • jazdecká hala s koňom 20 bodov
  • kasíno 20 bodov
  • rybník 15 bodov
  • whirlpool 15 bodov
  • parný kúpeľ 10 bodov
  • sauna 10 bodov
  • hotelový golf 10 bodov
  • tenisová hala 10 bodov
  • vodoliečba 10 bodov
  • lekár v objekte 10 bodov
  • solárium 5 bodov
  • masáž 5 bodov
  • kolkáreň 5 bodov
  • bowling 5 bodov
  • klzisko 5 bodov
  • jazdecká lúka 5 bodov
  • tenisový kurt 5 bodov
  • squash 5 bodov
  • posilňovňa (min. 4 prístroje) 5 bodov
  • za každé ďalšie športovisko 5 bodov
  • učiteľ športu 5 bodov
  • športový terapeut 5 bodov
  • animátor 5 bodov
  • kúpele 5 bodov
  • pohybová gymnastika 5 bodov
  • opatera detí 5 bodov
  • detské ihrisko 5 bodov
  • herňa pre deti 5 bodov
  • minigolf 5 bodov
  • požičovňa športových potrieb 2 body
  • servis športových potrieb 2 body
  • letná terasa s obsluhou 2 body
  • hracie automaty 2 body
  • stolný tenis 1 bod
  • biliard 1 bod
  4. Možnosti usporadúvať konferencie a semináre
  • miestnosti pre konferencie a semináre s rozlohou
  - nad 500 m2 20 bodov
  - od 251 m2 do 500 m2 15 bodov
  - od 101 m2 do 250 m2 10 bodov
  - do 100 m2 5 bodov
  • počítačová miestnosť, PC k dispozícii 2 body
  • tlmočnícke zariadenie, slúchadlá 2 body
  • rečnícky pult s mikrofónom 1 bod
  • mikrofóny v pléne pre diskusiu 1 bod
  • premietacie plátno 1 bod
  • pripínacia tabuľa 1 bod
  • magnetická alebo písacia tabuľa 1 bod
  • flipchart 1 bod
  • filmový/ dia projektor 1 bod
  • meotar alebo premietačka 1 bod
  • videokamera 1 bod
  • videorekordér 1 bod
  • monitor 1 bod
  • televízor 1 bod
  • veľkoplošný televízor 1 bod
  • kazetový prehrávač 1 bod
  • nahrávacie možnosti 1 bod
  • telefax 1 bod
  • kopírovací prístroj 1 bod
  • diktafón 1 bod
  • mobilný telefón 1 bod
  • písacie potreby, fólie, papier 1 bod
  • zatemnenie miestnosti 1 bod
  • pracovné miestnosti pre menšie skupiny 1 bod
  • služba On-line (napr. internet) 1 bod
  • miestnosť na písanie na stroji, písací stroj k dispozícii 1 bod

Poznámky

 • 1)

  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č. 183/2000 Z. z.

 • 3)

  § 7 zákona č. 27/1987 Zb.

 • 1)

  § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.

 • 2)

  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

 • 4)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore