Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 35/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2009

Platnosť od: 01.02.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Oblasť: Štátna správa, Verejné obstarávanie, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 35/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 35/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre verejné obstarávanie

o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

Oznámenia používané pri nadlimitnom verejnom obstarávaní
§ 1
(1)

Oznámenia používané pri nadlimitnom verejnom obstarávaní sa Úradu pre úradné publikácie Európskych ...

(2)

Formát a postupy elektronického posielania oznámení používaných pri nadlimitnom verejnom obstarávaní ...

§ 2
Informácia o plnení zmluvy
(1)

Informácia o plnení zmluvy obsahuje

a)

údaj o tom, či ide o informáciu o ukončenom plnení zmluvy, alebo o informáciu o uzavretí dodatku ...

b)

údaje o verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi a kontaktné údaje,

c)

informáciu o dodatku k zmluve

1.

dôvod uzatvorenia dodatku k zmluve,

2.

dátum uzatvorenia dodatku k zmluve,

d)

informáciu o ukončenom plnení zmluvy,

e)

odkaz na uverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania,

f)

ďalšie informácie, ak sú potrebné,

g)

dátum odoslania informácie.

(2)

Vzor informácie o plnení zmluvy je uvedený v prílohe č. 1.

Oznámenia používané pri podlimitnom verejnom obstarávaní a pri podprahovom verejnom obstarávaní
§ 3
(1)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania obsahuje

a)

údaje o verejnom obstarávateľovi,

b)

informácie o predmete zákazky a druhu zákazky,

c)

informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej ...

d)

postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií ...

e)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4
(1)

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom obsahuje ...

a)

údaje o verejnom obstarávateľovi,

b)

informácie o predmete zákazky,

c)

postup zadávania zákazky vrátane administratívnych informácií a

d)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor zjednodušeného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom ...

§ 5
(1)

Oznámenie o kvalifikačnom systéme obsahuje

a)

údaje o verejnom obstarávateľovi,

b)

informácie o predmete kvalifikačného systému,

c)

informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej ...

d)

postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií ...

e)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor oznámenia o kvalifikačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4.

§ 6
(1)

Oznámenie o koncesii na stavebné práce obsahuje

a)

údaje o verejnom obstarávateľovi,

b)

informácie o predmete koncesnej zmluvy,

c)

informácie týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej ...

d)

postup vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor oznámenia o koncesii na stavebné práce je uvedený v prílohe č. 5.

§ 7
(1)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie ...

a)

údaje o koncesionárovi,

b)

informácie o predmete zákazky,

c)

informácie týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ...

d)

postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií ...

e)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý ...

§ 8
(1)

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania obsahuje

a)

údaje o verejnom obstarávateľovi,

b)

informácie o predmete zákazky,

c)

postup zadávania zákazky vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií, ...

d)

informácie o uzatvorenej zmluve a

e)

doplňujúce informácie.

(2)

Vzor oznámenia o výsledku verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 7.

§ 9

Vzor informácie o uzavretí zmluvy pri zadávaní podprahových zákaziek je uvedený v prílohe č. ...

§ 10

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Béla Angyal v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Informácia o plnení zmluvy - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vzor 02 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o kvalifikačnom systéme - Vzor 04 ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o koncesii na stavebné práce - Vzor 05 ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vzor 06 ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Vzor 07 ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Informácia o uzavretí zmluvy - Vzor 08 ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 35/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní ...

  3. Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore