Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 334/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 29.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Ústavné právo, Občianske právo, Orgány ochrany práva, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 334/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 334/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z. a vyhlášky č. 428/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 163 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo "Zm,".
2.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).

3.
V § 170 ods. 1 sa slová "2Ro/180/2004" nahrádzajú slovami "2T/180/2004".
4.
Za § 263e sa vkladá § 263f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Vo veciach zapísaných do súdnych registrov Ro, Rob alebo Zm pred 1. januárom 2015, ktoré neboli do 1. januára 2015 právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.“.

5.
V prílohe č. 1 časti I "Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov" prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

„"T C Cb K P S D E Er U UL JP
T C Cb K P S D E Er U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Scud Dd Em Erd
Tv Cd Cbcud NcKR Ps Dcud Ed Ercud
Nt Ccud CbR Po Ecud
Pp Cbd Pu
Td CbBu Pd
Tp CbHs Pcud
Tcud Cbi
Pr CbZm
M CbVO
Ntt ".“.

6.
V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" písmene B prvom bode písmeno d) znie:

„d)
návrh v skrátenom rozkaznom konaní v občianskoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,“.

7.
V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" písmene C prvom bode písmeno b) znie:

„b)
návrh v skrátenom rozkaznom konaní v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,“.

8.
V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" písmene C sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 11 sa označujú ako body 2 až 10.

9.
V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" písmene C deviaty bod znie:

„9.
Do súdneho registra "CbZm" sa zapisujú návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového, najmä
a)
návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej boli podané námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu vrátane námietok podaných neskoro, námietok, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietok, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vzatý späť,

b)
zmenkový protest,

c)
návrh o neplatnosť zmenky,

d)
návrh na vydanie zmenky,

e)
návrh na určenie, že zmenkový dlžník nie je zaviazaný zo zmenky.“.

10.
V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" sa vypúšťa písmeno J.

Doterajšie písmená K až M sa označujú ako písmená J až L.

11.
V prílohe č. 1 časti III "Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu" časti "Súdne registre odvolacej agendy" písmene C druhom bode sa slová "súdnych registrov "Zm" a" nahrádzajú slovami "súdneho registra".
12.
V prílohe č. 4 vzore č. 5 "Kniha došlých zmeniek" stĺpci 3 sa slovo "Zm" nahrádza slovom "CbZm".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore