Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 3/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 3/2011 účinný od 15.01.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 3/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slovenský raj (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Dedinky, Dobšiná ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 25 243 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore