Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005

Platnosť od: 30.01.1998
Účinnosť od: 01.02.1998
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. 21/1998 účinný od 01.02.1998 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 21/1998 s účinnosťou od 01.02.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 12/1998 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 358/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 odseky 1, 2 a 3 znejú:

„(1)
Konkurzná odmena je 10 % zo sumy uvedenej v § 6 písm. a), najmenej však 50 000 Sk.

(2)
Vyrovnacia odmena je jedna polovica z percentuálneho určenia konkurznej odmeny uvedenej v odseku 1, vypočítanej zo sumy na uspokojenie veriteľov, ak
a)
dlžníkom je fyzická osoba – nepodnikateľ, najmenej však 10 000 Sk,

b)
dlžníkom je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, najmenej však 50 000 Sk.

(3)
Odmena vypočítaná podľa odseku 2 písm. a) nesmie byť vyššia ako 500 000 Sk; odmena vypočítaná podľa odseku 2 písm. b) nesmie byť vyššia ako 1 500 000 Sk.“.

2.
Za § 9 sa vkladajú § 9a, 9b, 9c a 9d, ktoré znejú:

㤠9a
Preddavok na odmenu predbežného správcu je 10 000 Sk za každého veriteľa.

§ 9b
Odmena predbežného správcu je 10 000 Sk.

§ 9c
Preddavok na úhradu trov konkurzného konania je 200 000 Sk. Súd môže preddavok zvýšiť podľa okolností prípadu o 50 %.

§ 9d
Odmenu opatrovníka súd určí podľa ustanovenia § 9b tejto vyhlášky.“.

3.
Čl. II sa označuje ako § 11a.
4.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý znie:

㤠11b
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na konania začaté pred nadobudnutím jej účinnosti.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.

Jozef Liščák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore