Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 207/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.10.2023

Platnosť od: 30.06.2016
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.10.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 207/2016 s účinnosťou od 01.07.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 392 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

(2)

Súdy pri výkone rozhodnutia vo veciach maloletých postupujú podľa osobitného predpisu,1) ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 2
(1)

Rozhodnutím cudzieho orgánu, cudzou verejnou listinou alebo dohodou uzavretou v cudzine podľa § 370 ods. 3 zákona je najmä

a)

rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v členskom štáte Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, alebo

b)

rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, alebo rozhodnutie alebo verejná listina vydaná alebo dohoda uzavretá v Dánskom kráľovstve.

(2)

Titul uvedený v ods. 1 písm. a) možno vykonať v Slovenskej republike, ak bol predtým vyhlásený za vykonateľný v súlade s osobitným predpisom;2) to neplatí, ak sa vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia o styku a o návrate dieťaťa nevyžaduje.3)

(3)

Titul uvedený v ods. 1 písm. b) možno vykonať v Slovenskej republike, ak bol predtým uznaný osobitným výrokom podľa osobitného predpisu4) a ak druhá veta neustanovuje inak. Ak sa o uznaní titulu osobitným rozhodnutím pred podaním návrhu na jeho výkon nerozhodovalo, nariadi súd jeho výkon, ak uznaniu a výkonu nebránia podmienky uvedené v osobitnom predpise5) alebo v medzinárodnej zmluve.6)

§ 3 - Podrobnosti postupu súdu po začatí konania
(1)

Súd po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (§ 376 ods. 1 zákona) alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu (§ 376 ods. 2 zákona), pred vydaním uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu.

(2)

Pri zisťovaní existencie ospravedlniteľných dôvodov podľa odseku 1 súd zohľadňuje najmä správanie sa povinného pri plnení povinností a správanie sa oprávneného pri realizácii práv vyplývajúcich z rozhodnutia, ako aj správanie sa a názor maloletého.

(3)

Ak súd zistí, že možno existujúce ospravedlniteľné dôvody podľa odseku 1 odstrániť a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie podľa prvej vety možno nariadiť po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo vykonať.

(4)

Ak súd požiada v konaní o výkone rozhodnutia príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o preverenie dôvodov nesplnenia povinnosti uloženej rozhodnutím súdu, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracuje na požiadanie súdu správu, ktorá má náležitosti uvedené v § 5 písm. a) až d) vyhlášky. Ak bola ako súčasť vykonávaných opatrení podľa osobitného predpisu navrhnutá mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine, správa podľa prvej vety obsahuje aj informáciu o mediácii.

(5)

Ak súd zistí až po vydaní uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, že existujú ospravedlniteľné dôvody podľa odseku 1, súd nepostupuje podľa § 379, 382 a 383 zákona a neuskutoční sa výkon rozhodnutia.

(6)

Ustanovenie odseku 5 nebráni, aby súd najmä na účely zistenia existencie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu nariadil pojednávanie podľa § 379 ods. 1 prvej vety zákona. Rovnako ustanovenie odseku 5 nebráni, aby súd postupoval podľa odseku 3.

§ 4
(1)

Ak možno účel odkladu výkonu rozhodnutia (§ 389 ods. 1 zákona) dosiahnuť inak a vzhľadom na záujem oprávneného nie je vhodné výkon rozhodnutia odložiť, možno na účely ochrany maloletého pred ujmou nariadiť neodkladné opatrenie.

(2)

Neodkladné opatrenie, z ktorého vyplýva povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu, psychologickému poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, sa nariadi po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, ktorá má poradenstvo poskytnúť.

§ 5 - Zisťovanie informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a preverovanie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu

Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušný orgán obce alebo iná osoba, ktorá bola požiadaná o súčinnosť podľa § 388 zákona, vypracuje na požiadanie súdu správu zo zisťovania informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a z preverovania dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu (ďalej len „zisťovanie“), ktorá obsahuje najmä

a)

dátum zisťovania alebo dátumy zisťovaní,

b)

miesto zisťovania alebo miesta zisťovaní a spôsob zisťovania,

c)

podrobný popis priebehu zisťovania,

d)

dôvody nepodrobenia sa rozhodnutiu, ak boli zistené,

e)

meno a priezvisko osoby, ktorá bola prítomná pri zisťovaní, a vyjadrenia tejto osoby; ak je miestom zisťovania škola, školské zariadenie alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, uvedie sa aj pracovné zaradenie tejto osoby,

f)

rozhodné skutočnosti potrebné na dosiahnutie výkonu rozhodnutia, najmä či podľa priebehu zisťovania alebo podľa poznatkov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno očakávať problémy pri výkone rozhodnutia zo strany povinného alebo oprávneného, zo strany maloletého alebo zo strany iných fyzických osôb, potrebu zabezpečenia osobitných podmienok spôsobu zabezpečenia výkonu rozhodnutia.

§ 6 - Náležitosti výzvy a predvolania podľa § 379 zákona
(1)

Vo výzve podľa § 379 ods. 2 zákona súd môže určiť povinnému primeranú lehotu, v ktorej sa má podrobiť rozhodnutiu, a upozorní povinného na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu, najmä na

a)

možnosť súdu na návrh zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu,7)

b)

možnosť súdu podľa § 383 ods. 1 zákona rozhodnúť o tom, že príslušný štátny orgán, zastaví výplatu rodičovského príspevku povinnému podľa osobitného predpisu alebo zastaví výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému podľa osobitného predpisu,

c)

skutočnosť, že trovy výkonu rozhodnutia môže podľa § 373 zákona v spojení s § 54 a 55 zákona znášať povinný,

d)

skutočnosť, že ak výzva na plnenie podľa § 379 ods. 1 a 2 zákona zostane bezvýsledná, súd je oprávnený podľa § 382 zákona uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie, pokutu v ustanovenej výške, a že túto pokutu možno uložiť aj opakovane,

e)

skutočnosť, že marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí je trestným činom vrátane uvedenia hroziaceho trestu.

(2)

V písomnom predvolaní povinného na pojednávanie podľa § 379 ods. 1 zákona súd popri údajoch podľa osobitného predpisu8) povinného upozorní na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí v rozsahu podľa odseku 1.

(3)

Vo výzve podľa § 379 ods. 3 zákona súd povinného povinný upozorní na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí v rozsahu podľa odseku 1. Táto skutočnosť sa uvedie v zázname o úkone alebo v zápisnici o úkone.

§ 7 - Náležitosti rozhodnutia o zastavení výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému

V rozhodnutí súdu podľa § 383 zákona o zastavení výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému sa uvedie najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu povinného. Rozhodnutie podľa prvej vety sa doručí na vedomie aj povinnému.

§ 8 - Upovedomenie účastníka o výkone rozhodnutia

Povinnému súd doručí uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia spolu so zápisnicou o priebehu výkonu rozhodnutia podľa § 16.

§ 9 - Určenie spôsobu zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia
(1)

Súd určí spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

(2)

Ak poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčinnosť podľa § 14, súd a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určia spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spoločne.

(3)

Sudca poveruje súdneho úradníka zabezpečením odňatia maloletého podľa § 386 ods. 2 zákona písomne. V poverení podľa prvej vety uvedie spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia.

(4)

Súdny úradník oznámi sudcovi každú zmenu priebehu výkonu rozhodnutia; to sa nevzťahuje na zmeny, ktoré si vyžiadali okolnosti priebehu výkonu rozhodnutia.

§ 10 - Opatrenia na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia a priebehu výkonu rozhodnutia
(1)

Pri výkone rozhodnutia sa urobia všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia. Ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia na živote alebo zdraví alebo ak je predpoklad, že súd nebude schopný zabezpečiť poriadok pri výkone rozhodnutia sám, súd požiada o súčinnosť útvar Policajného zboru9), a to spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

(2)

Ak to nevylučujú okolnosti výkonu rozhodnutia, orgány a osoby, ktoré sa zúčastňujú výkonu rozhodnutia, vo vzájomnej súčinnosti vysvetlia dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvody a následky výkonu rozhodnutia.

§ 11 - Podrobnosti výkonu oprávnenia podľa § 387 zákona
(1)

Na zabezpečenie otvorenia obydlia sudca vyberie kľúčovú službu z dostupných informačných zdrojov.

(2)

Ak je to možné, po vykonaní oprávnenia podľa § 387 zákona sudca okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka bytu alebo iného uzavretého priestoru (obydlia), inak ho o tom vyrozumie písomne po uskutočnení výkonu rozhodnutia. Sudca taktiež zabezpečí uzavretie obydlia.

§ 12 - Súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia alebo u zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania,10) súd požiada riaditeľa školy, riaditeľa školského zariadenia alebo zamestnávateľa o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

(2)

Riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zamestnávateľ poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, školského zariadenia alebo zamestnávateľa, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné iné deti ani ich zákonní zástupcovia.11) Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.

§ 13 - Súčinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v zdravotníckom zariadení, súd požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý prevádzkuje toto zdravotnícke zariadenie, o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Poskytovateľ poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia tak, že po ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu umožní vykonať rozhodnutie v zdravotníckom zariadení spôsobom, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný, aby bol v súlade s liečebným režimom dieťaťa a aby bol najmenšou ujmou pre dieťa. Súd priebeh odňatia dieťaťa v zdravotníckom zariadení konzultuje s ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom dieťaťa alebo s povereným zamestnancom poskytovateľa. Pri výkone rozhodnutia nesmú byť prítomné iné deti.

§ 14 - Súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)

Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na požiadanie poskytne súdu pri výkone rozhodnutia súčinnosť, a to najmä v zabezpečení prítomnosti zamestnanca, ktorý najmä svojou odbornou spôsobilosťou a znalosťou rodinných pomerov prispeje k uľahčeniu výkonu rozhodnutia pre dieťa.

(2)

Ak má byť dieťa umiestnené v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť,12) ochranná výchova, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie určené v rozhodnutí súdu (ďalej len „zariadenie“), príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na požiadanie súdu zabezpečí

a)

vypožičanie detského zadržiavacieho zariadenia, ak osobitný predpis13) vyžaduje, aby sedadlo vozidla bolo vybavené detským zadržiavacím zariadením,

b)

účasť svojho zamestnanca, prípadne zamestnanca zariadenia na preprave dieťaťa do zariadenia,

c)

nevyhnutné potreby dieťaťa počas prepravy do zariadenia.

§ 15 - Zabezpečenie dopravy
(1)

Ak má byť dieťa umiestnené v zariadení, dopravu dieťaťa do tohto zariadenia zabezpečí príslušný súd použitím služobného vozidla súdu. Ak nemožno použiť služobné vozidlo príslušného súdu, použije sa služobné vozidlo iného súdu alebo sa doprava dieťaťa zabezpečí iným vhodným spôsobom.

(2)

V ostatných prípadoch dopravu dieťaťa zabezpečuje oprávnený.

§ 16 - Zápisnica a záznam
(1)

O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa spisuje záznam a ak je to vhodné a účelné, spisuje sa zápisnica.

(2)

Zápisnica obsahuje najmä

a)

označenie súdu,

b)

miesto, čas a predmet konania,

c)

meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného účastníka konania a jeho zástupcu a mená a priezviská ďalších osôb, ktoré sa na úkone zúčastňujú,

d)

stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu,

e)

označenie poverenia o zabezpečení odňatia dieťaťa pre vyššieho súdneho úradníka alebo súdneho tajomníka podľa § 386 ods. 2 zákona,

f)

údaj o spôsobe doručenia uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia,

g)

údaj o tom, či boli použité oprávnenia a postupy podľa § 386 až 388 zákona.

(3)

Zápisnica sa vyhotoví vždy z odnímania dieťaťa. V zápisnici sa sudca písomne vyjadrí, či bol priebeh výkonu rozhodnutia zabezpečený spôsobom uvedeným v písomnom poverení podľa § 9 ods. 3.

(4)

Zápisnica sa vyhotoví po skončení úkonu podľa poznámok urobených pri úkone; zápisnicu podpíše sudca alebo súdny úradník, ktorý realizoval výkon rozhodnutia.

(5)

Ak sudca poveril súdneho úradníka zabezpečením odňatia maloletého podľa § 386 ods. 2 zákona, potvrdí podpisom v zápisnici súlad vyhotoveného záznamu podľa § 17 s opísaním priebehu úkonu podľa odseku 2 písm. d).

(6)

Ak poskytoval orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčinnosť podľa § 14, súd zašle zápisnicu podľa odseku 3 aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 17 - Zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa
(1)

Súd zabezpečí zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa pomocou technických zariadení a prostriedkov určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Použije sa zariadenie patriace súdu alebo sa vypožičia zariadenie od iného súdu alebo od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak takýmto technickým zariadením a prostriedkom disponujú.

(2)

Súd zabezpečí, aby zo záznamu vyhotoveného podľa odseku 1 bolo zjavné najmä správanie sa povinného, správanie sa oprávneného a správanie sa a názor maloletého. Zo záznamu podľa odseku 1 má byť prípadne zjavné, či existujú dôvody odkladu výkonu rozhodnutia (§ 389 ods. 1 zákona).

(3)

Záznam vyhotovený podľa odseku 1 sa uchováva na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu spisu alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je záznam uložený.

(4)

Úkony spojené so zaznamenaním priebehu odňatia dieťaťa vykoná súdny úradník alebo asistent. Ak je to pre konanie potrebné, vyhotoví sa doslovný prepis záznamu podľa odseku 1; úkony s tým spojené vykonáva asistent.14)

§ 18 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 474/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky

 • 1)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6) v platnom znení.

 • 3)

  Čl. 41 a 42 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

 • 4)

  § 67 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 66 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.), Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.), Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).

 • 7)

  § 25 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.

 • 8)

  § 46 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.

 • 9)

  Napríklad § 2 a § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11)

  § 144 ods. 6 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12)

  § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.

 • 13)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 241/2014 Z. z.

 • 14)

  § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore