Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 13/2008 účinný od 01.08.2008

Platnosť od: 18.01.2008
Účinnosť od: 01.08.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 13/2008 účinný od 01.08.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 13/2008 s účinnosťou od 01.08.2008 na základe 299/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 2 ...

§ 1
(1)

Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „výdavky“) ...

a)

nákup pozemkov na umiestnenie objektov,

b)

nákup objektov,

c)

výstavba objektov a technické zhodnotenie objektov alebo zariadení,

d)

činnosti súvisiace s výstavbou objektov,

e)

nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,

f)

rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení,

g)

nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,

h)

budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, ...

i)

ostatné výdavky,

j)

materiál a služby,

k)

údržba majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,

l)

ostatné tovary a služby,

m)

náklady na priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť a náhrada mzdy,

n)

poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové ...

o)

pracovné cesty zamestnanca,

p)

nájomné za prenájom,

q)

poplatky za telekomunikačné služby,

r)

ochrana a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,

s)

uchovanie výrobných schopností,

t)

zriadenie výdajní odberných oprávnení,

u)

poistenie majetku,

v)

odmeňovanie za pracovnú povinnosť podľa § 24 zákona,

w)

náhrada za vecné plnenie podľa § 25 zákona a náhrada škody podľa § 27 zákona,

x)

náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania podľa § 26 zákona,

y)

objednané služby určené na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s riešením krízovej situácie. ...

(2)

Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.

(3)

Z rozpočtu ministerstva sa okrem výdavkov podľa odseku 2 uhrádzajú aj výdavky fyzickým osobám ...

(4)

Z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa subjektom hospodárskej mobilizácie podľa ...

(5)

Z rozpočtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa podľa § 5 písm. n), o) a ...

(6)

Výška výdavku na mesačnú priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť subjektu hospodárskej ...

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky

  • 1)  § 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení ...
  • 3)  § 16 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 1)  § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore