Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 122/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 122/2010 účinný od 01.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 122/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

Slovo „Spoločenstvo“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „Európska ...

2.

V prílohe č. 2 časti A vysvetľujúce poznámky k odseku 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca znejú:

„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné ...

3.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca druhá veta ...

„Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI;1) ak príjemca nemá pridelené číslo EORI,1) ...

4.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca druhá ...

5.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky ...

„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.

6.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené ...

„Ak sa tlačivo použije pri zjednodušenom postupe miestne colné konanie, uvádza sa v tomto odseku ...

7.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené ...

„Ak má vývozca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza ...

8.

V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca štvrtá veta ...

9.

V prílohe č. 2 časti B vysvetľujúce poznámky k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca znejú:

„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné ...

10.

V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky ...

„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.

11.

V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené ...

„Ak má príjemca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ...

12.

V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 47 tlačiva Výpočet platieb pododseku ...

„1Q0 Spotrebná daň z uhlia“. ...

13.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre ...

15.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) ...

„Kód Tovar Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších ...

16.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 39 tlačiva Kontingent sa na konci ...

17.

V prílohe č. 6 stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa skratka „KN“ nahrádza skratkou „SCS*“. ...

18.

V prílohe č. 6 sa na konci pripája táto veta:

„* SCS – Spoločný colný sadzobník“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ján Počiatek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore