Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 113/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.03.2015

Platnosť od: 23.03.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Účinnosť do: 31.03.2015
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 113/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.03.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 113/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení ...

1.

V § 3 ods. 5 prvej vete sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladajú slová „alebo učiteľa ...

2.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej ...

3.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012 Žiak strednej školy, ...

5.

Prílohy č. 2 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2009 Z. z. Sústava študijných odborov a zameraní študijných ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Eugen Jurzyca v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore