Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. 1/2000 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002

Platnosť od: 08.01.2000
Účinnosť od: 08.01.2000
Účinnosť do: 28.02.2002
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. 1/2000 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 1/2000 s účinnosťou od 08.01.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, ...

1.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ak je rezerva na životné poistenie vypočítaná pre jednotlivú zmluvu podľa odsekov 1 až ...

2.

V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na účely tejto vyhlášky sa pri určovaní a) hodnoty cenných papierov uvedených v odseku ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Brigita Schmögnerová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore