Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby 71/1961 účinný od 15.07.1961 do 30.06.1964

Platnosť od: 14.07.1961
Účinnosť od: 15.07.1961
Účinnosť do: 30.06.1964
Autor: Ministerstvo financií
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby 71/1961 účinný od 15.07.1961 do 30.06.1964
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Smernica 71/1961 s účinnosťou od 15.07.1961
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

71

SMERNICE

Ministerstva financií

z 30. júna 1961,

ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie ...

Minister financií ustanovuje podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania ...

Ustanovenia smerníc Ministerstva financií č. 180/1959 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách a prirážkach ...

I. Bod 8 znie:

„Pri ostatných prirážkach než pri tých, ktoré sú uvedené v bode 6, pri prirážkach vyplácaných ...

II. Za bod 12 sa vkladá bod 12a) tohto znenia:

„Preddavok vyplatený dodávateľovi podľa § 15 ods. 2 vyhlášky sa použije rovnakým spôsobom, ...

Dodávateľ svojim poddodávateľom prevádza 30% predpokladanej prirážky patriacej poddodávateľom.“ ...

II.

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 15. júlom 1961.

Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore