Články k predpisu 71/1961

DILEMY PRÁVA V NESKORO MODERNEJ SPOLOČNOSTI

Abstrakt
Vsúčasnej spoločnosti sa právny systém stal rozhodujúcim normatívnym systémom, regulujúcim medziľudské a medzi inštitucionálne vzťahy. Zmeny v kľúčových charakteristikách spoločnosti pritom významne ovplyvňujú regulatívnu funkciu práva a premietajú sa aj do princípov tvorby a aplikácie právnych noriem. Súčasný posun k neskoro modernej spoločnosti sa vyznačuje rastom premenlivosti, heterogenity a individualizácie životných foriem a sociálnych vzťahov, rastom fragmentarizácie funkčných subsystémov spoločnosti a deregulácie spoločenských vzťahov. Tieto zmeny sa dostávajú do rozporu s takými zaužívanými princípmi práva ako sú univerzalizmus, stabilita, určitosť a všeobecnosť právnych noriem. Vyvolávajú tak potreby adaptácie tvorby a aplikácie právnych noriem na tieto dynamicky sa meniace spoločenské podmienky. Výzvou aj pre oblasť správneho práva je ako dosiahnuť rovnováhu medzi právnou istotou a individuálnou spravodlivosťou rozhodnutí vo verejnom záujme. Inšpiráciou môže byť posilňovanie otvárania priestoru dohodovania záujmov dotknutých zainteresovaných subjektov už vprocese prijímania rozhodnutí (právo upravujúce dohodovanie sporu).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
rozhodnutie správneho orgánu
Priradené k predpisu:
71/1961 paragrafy: 46


Vydané: 26.09.2019
Autor: Prof. PhDr., Gabriela Lubelcová, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Prof. PhDr., Gabriela Lubelcová, CSc.

OKOLNOSTI/DÔVODY RELEVANTNÉ PRE USKUTOČNENIE JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ĎALŠIE POHĽADY NA VEC

Abstrakt
Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (5/7) zameranej na správne súdnictvo (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje primárne na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Procesnoprávne aspekty nástroja judicial review v Anglicku (aj v kontexte súvisiacej právnej úpravy SR) – primárne inštitúty – „Povolenie“/“Súhlas“ na prijatie veci na meritórne konanie a „Predžalobné rokovania“ v správnom súdnictve“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Okrem toho táto štúdia prehlbuje (dopĺňa) aj skôr publikovanú štúdiu autora pod názvom „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. Prostredníctvom dodatočnej analýzy, poskytuje autor ďalšie informácie k už skúmaným dôvodom pre judicial review (resp. tieto analyzuje cez prizmu iných pohľadov), ale poskytuje čitateľovi aj ďalšie dôvody súdneho prieskumu (v kontexte anglického judicial review) – napr. nespravodlivosť (unfairness) rozhodnutia. Tak ako v skorších štúdiách, aj v tejto štúdii venuje autor podstatný priestor anglickej doktrinálnej literatúre a rozhodnutiam anglických súdov na tomto úseku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
základné pravidlá správneho konania
Priradené k predpisu:
71/1961 paragrafy: 3
71/1967 paragrafy: 4


Vydané: 27.02.2019
Autor: doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.

Prípustnosť námietky premlčania v súdnom a správnom exekučnom konaní

Abstrakt
V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
výkon rozhodnutia v správnom konaní
Priradené k predpisu:
71/1961 paragrafy: 71


Vydané: 28.05.2013
Autor: Bc., Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Bc., Ingrid Nahácka

NÚTENÝ VÝKON SPRÁVNEHO ROZHODNUTIA PRIKÁZANÍM POHĽADÁVKY Z ÚČTU V BANKE

Abstrakt
Autor sa v článku venuje jednému zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia, a to prikázaniu pohľadávky z účtu povinného v banke. Porovnáva ho s príkazom na výplatu z účtu v peňažnom ústave tak, ako je tento upravený v právnom poriadku Českej republiky[1]. Autorovým cieľom bolo poskytnúť prehľad zakotvenia tohto inštitútu v jednotlivých právnych predpisoch pomocou ich vzájomného porovnávania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vymáhanie peňažných plnení
Priradené k predpisu:
71/1961 paragrafy: 78


Vydané: 01.01.2013
Autor: JUDr., Štefan Šviderský
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Štefan Šviderský
MENU
Hore