Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 90/2010 účinný od 01.11.2011

Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 01.11.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 90/2010 účinný od 01.11.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 90/2010 s účinnosťou od 01.11.2011 na základe 340/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 2006 bol v Singapure prijatý ...

Prílohy

  SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY

  SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY

  Zoznam článkov

  Článok 1 Skrátené výrazy

  Článok 2 Ochranné známky, na ktoré sa vzťahuje dohovor

  Článok 3 Prihláška

  Článok 4 Zastúpenie, adresa na doručovanie

  Článok 5 Dátum podania

  Článok 6 Jeden zápis tovarov a/alebo služieb v niekoľkých triedach

  Článok 7 Rozdelenie prihlášky a zápisu

  Článok 8 Podanie

  Článok 9 Triedenie tovarov a/alebo služieb

  Článok 10 Zmeny v menách alebo v adresách

  Článok 11 Zmena vlastníctva

  Článok 12 Oprava chyby

  Článok 13 Trvanie a obnova zápisu

  Článok 14 Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt

  Článok 15 Záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru

  Článok 16 Servisné ochranné známky

  Článok 17 Žiadosť o zápis licencie

  Článok 18 Žiadosť o doplnenie alebo zrušenie zápisu licencie

  Článok 19 Účinky nezapísania licencie

  Článok 20 Označenie licencie

  Článok 21 Výhrady v prípade zamýšľaného zamietnutia

  Článok 22 Vykonávací predpis

  Článok 23 Zhromaždenie

  Článok 24 Medzinárodný úrad

  Článok 25 Revízia, zmena alebo doplnenie

  Článok 26 Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru

  Článok 27 Uplatnenie Dohovoru o práve ochrannej známky z roku 1994 a tohto dohovoru

  Článok 28 Nadobudnutie platnosti, dátum platnosti ratifikácií a prístupov

  Článok 29 Výhrady

  Článok 30 Vypovedanie dohovoru

  Článok 31 Jazyky dohovoru, podpis

  Článok 32 Depozitár

  Článok 1

  Na účely tohto dohovoru, ak nie je výslovne uvedené inak,

  i)

  „úrad“ je agentúra poverená zmluvnou stranou zapisovať ochranné známky,

  ii)

  „zápis“ je zápis ochrannej známky úradom,

  iii)

  „prihláška“ je prihláška na zápis ochrannej známky,

  iv)

  „podanie“ je akákoľvek prihláška, žiadosť, vyhlásenie, korešpondencia alebo iná informácia súvisiaca ...

  v)

  odvolanie sa na „osobu“ znamená odvolanie sa na fyzickú osobu, ako aj na právnickú osobu,

  vi)

  „majiteľ“ je osoba zapísaná v registri ochranných známok ako majiteľ zapísanej ochrannej známky, ...

  vii)

  „register ochranných známok“ je zbierka údajov vedená úradom, ktorá zahŕňa obsah všetkých zápisov a ...

  viii)

  „konanie pred úradom“ je akékoľvek konanie pred úradom týkajúce sa prihlášky alebo zápisu,

  ix)

  „Parížsky dohovor“ je Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaný v Paríži 20. marca ...

  x)

  „Niceská klasifikácia“ je klasifikácia ustanovená Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení tovarov ...

  xi)

  „licencia“ je licencia na používanie ochrannej známky podľa právneho poriadku zmluvnej strany,

  xii)

  „nadobúdateľ licencie“ je osoba, ktorej bola licencia udelená,

  xiii)

  „zmluvná strana“ je každý štát alebo medzivládna organizácia, ktorá je stranou tohto dohovoru,

  xiv)

  „diplomatická konferencia“ je zhromaždenie zmluvných strán na účely revidovania, zmeny alebo doplnenia ...

  xv)

  „zhromaždenie“ je zhromaždenie v zmysle článku 23,

  xvi)

  odvolanie sa na „ratifikačnú listinu“ sa interpretuje ako odvolanie sa na listiny o prijatí a schválení, ...

  xvii)

  „organizácia“ je Svetová organizácia duševného vlastníctva,

  xviii)

  „medzinárodný úrad“ je medzinárodný úrad organizácie,

  xix)

  „generálny riaditeľ“ je generálny riaditeľ organizácie,

  xx)

  „vykonávací predpis“ je vykonávací predpis k tomuto dohovoru v zmysle článku 22,

  xxi)

  odvolanie sa na „článok“ alebo na „odsek“, alebo „písmeno“, alebo „bod“ článku sa interpretuje ako odvolanie ...

  xxii)

  „TLT 1994“ je Dohovor o práve ochrannej známky podpísaný 27. októbra 1994 v Ženeve.

  Článok 2

  1.

  [Charakter ochranných známok] Zmluvná strana uplatňuje tento dohovor na označenia pozostávajúce zo znakov, ...

  2.

  [Druhy ochranných známok]

  a)

  Dohovor sa vzťahuje na označenia pre tovary (ochranné známky) alebo služby (servisné známky) alebo na ...

  b)

  Dohovor sa nevzťahuje na kolektívne ochranné známky, certifikačné známky a garančné známky.

  Článok 3

  1.

  [Údaje alebo náležitosti obsiahnuté v prihláške alebo k nej priložené, poplatok]

  a)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby prihláška obsahovala niektoré alebo všetky tieto údaje alebo náležitosti: ...

  i)

  žiadosť o zápis,

  ii)

  meno a adresu prihlasovateľa,

  iii)

  názov štátu, ktorého je prihlasovateľ štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov ...

  iv)

  ak je prihlasovateľ právnická osoba, údaje o právnej forme tejto právnickej osoby, ako aj o štáte, a ...

  v)

  ak má prihlasovateľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  vi)

  ak sa podľa článku 4 ods. 2 písm. b) požaduje adresa na doručovanie, uvedenie tejto adresy,

  vii)

  ak prihlasovateľ žiada o uplatnenie práva prednosti zo skoršej prihlášky, vyhlásenie uplatňujúce právo ...

  viii)

  ak prihlasovateľ žiada využiť výhodu ochrany vznikajúcej z vystavenia tovarov a/alebo služieb na výstave, ...

  ix)

  najmenej jedno vyobrazenie známky v zmysle vykonávacieho predpisu,

  x)

  v prípade potreby vyjadrenie v zmysle vykonávacieho predpisu označujúce druh známky, ako aj všetky špecifické ...

  xi)

  v prípade potreby vyhlásenie v zmysle vykonávacieho predpisu, v ktorom prihlasovateľ žiada, aby bola ...

  xii)

  v prípade potreby vyhlásenie v zmysle vykonávacieho predpisu, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatniť ...

  xiii)

  prepis ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky,

  xiv)

  preklad ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky,

  xv)

  názvy tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, zoskupené podľa tried Niceskej klasifikácie; ...

  xvi)

  vyhlásenie o úmysle použiť ochrannú známku tak, ako to vyžaduje právny poriadok zmluvnej strany. ...

  b)

  Prihlasovateľ môže predložiť namiesto vyhlásenia alebo ako dodatok k vyhláseniu o úmysle použiť ochrannú ...

  c)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby sa v súvislosti s prihláškou platili úradu poplatky.

  2.

  [Jedna prihláška pre tovary a/alebo služby v niekoľkých triedach] Jedna prihláška sa môže vzťahovať ...

  3.

  [Skutočné použitie] Zmluvná strana môže požadovať, aby tam, kde podľa odseku 1 písm. a) bodu xvi) bolo ...

  4.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať plnenie iných požiadaviek vo vzťahu k prihláške ...

  i)

  predloženie akéhokoľvek potvrdenia alebo výpisu z obchodného registra,

  ii)

  preukázanie priemyselnej alebo obchodnej činnosti vykonávanej prihlasovateľom ani predloženie dôkazu ...

  iii)

  preukázanie činnosti vykonávanej prihlasovateľom zodpovedajúcej tovarom a/alebo službám uvedeným v prihláške ...

  iv)

  predloženie dôkazu o tom, že ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok inej zmluvnej ...

  5.

  [Dôkaz] Zmluvná strana môže počas prieskumu prihlášky požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad ...

  Článok 4

  1.

  [Oprávnení zástupcovia]

  a)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby osoba určená ako zástupca na účely konania pred úradom

  i)

  mala právo podľa právneho poriadku vystupovať v konaní pred úradom v súvislosti s prihláškami a zápismi ...

  ii)

  uviedla ako svoju adresu adresu na území určenom zmluvnou stranou.

  b)

  Akýkoľvek úkon súvisiaci s konaním pred úradom vykonaný oprávneným zástupcom alebo na neho sa vzťahujúci, ...

  2.

  [Povinné zastúpenie, adresa na doručovanie]

  a)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby na účely konania pred úradom prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá ...

  b)

  Zmluvná strana môže požadovať v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje zastupovanie podľa písmena a), aby na ...

  3.

  [Plná moc zástupcu]

  a)

  Ak zmluvná strana umožní alebo požaduje od prihlasovateľa, majiteľa alebo od inej dotknutej osoby, aby ...

  b)

  Plná moc zástupcu sa môže vzťahovať na jednu prihlášku a/alebo zápis alebo na viaceré prihlášky a/alebo ...

  c)

  Plná moc zástupcu môže obmedziť právomoci zástupcu na určité konania. Zmluvná strana môže požadovať, ...

  d)

  Ak podanie úradu uskutoční osoba, ktorá je v podaní označená ako zástupca, ale úrad nemá v čase zápisu ...

  4.

  [Odkaz na plnú moc zástupcu] Zmluvná strana môže požadovať, aby podanie na úrad predložené zástupcom ...

  5.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže vo vzťahu k obsahu odsekov 3 a 4 a článku 8 požadovať ...

  6.

  [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o ...

  Článok 5

  1.

  [Dovolené požiadavky]

  a)

  Podľa písmena b) a odseku 2 zmluvná strana uzná za dátum podania prihlášky dátum, keď úrad prijal v ...

  i)

  výslovný alebo implicitný údaj o tom, že ide o podanie, ktorým sa žiada o zápis ochrannej známky, ...

  ii)

  údaje, ktoré umožňujú určiť prihlasovateľa,

  iii)

  údaje dostatočné pre poštový styk úradu s prihlasovateľom alebo s jeho zástupcom, ak nejakého má, ...

  iv)

  dostatočne zreteľné vyobrazenie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada,

  v)

  zoznam tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada,

  vi)

  tam, kde platí článok 3 ods. 1 písm. a) bod xvi) alebo článok 3 ods. 1 písm. b), vyhlásenie uvedené ...

  b)

  Zmluvná strana môže uznať za dátum podania prihlášky dátum, keď úrad nedostal všetky, ale len niektoré ...

  2.

  [Ďalšie dovolené požiadavky]

  a)

  Zmluvná strana môže ustanoviť, že ak nebudú zaplatené ustanovené poplatky, nebude prihláške pridelený ...

  b)

  Zmluvná strana môže uplatňovať požiadavku podľa písmena a) len vtedy, ak sa takáto požiadavka uplatňovala ...

  3.

  [Opravy a lehoty] Spôsoby a lehoty na opravy podľa odsekov 1 a 2 budú ustanovené vykonávacím predpisom. ...

  4.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže vo vzťahu k dátumu podania požadovať plnenie iných požiadaviek ...

  Článok 6

  Ak tovary a/alebo služby patriace do niekoľkých tried Niceskej klasifikácie boli zahrnuté v jednej prihláške, ...

  Článok 7

  1.

  [Rozdelenie prihlášky]

  a)

  rozdelená prihlasovateľom alebo na jeho žiadosť na dve alebo viac prihlášok (ďalej len „rozdelené prihlášky“) ...

  i)

  aspoň do rozhodnutia úradu o zápise známky,

  ii)

  počas konania o námietkach proti zápisu známky,

  iii)

  počas odvolacích konaní proti rozhodnutiu o zápise známky,

  b)

  Zmluvná strana môže ustanoviť, s výhradou písmena a), požiadavky na rozdelenie prihlášky vrátane platby ...

  2.

  s tým, že zmluvná strana môže vylúčiť možnosť rozdelenia zápisu, ak jej právny poriadok umožňuje tretím ...

  i)

  počas konaní, v ktorých je platnosť zápisu pred úradom napadnutá treťou stranou,

  ii)

  počas odvolacích konaní proti rozhodnutiu prijatému úradom počas predchádzajúcich konaní,

  Článok 8

  1.

  [Spôsoby prenosu a formy podania] Zmluvná strana si môže zvoliť komunikačné prostriedky a môže akceptovať ...

  2.

  [Jazyk podania]

  a)

  Zmluvná strana môže žiadať, aby bolo každé podanie uskutočnené v jazyku uznanom úradom. Ak úrad uzná ...

  b)

  Zmluvná strana nemôže žiadať potvrdenie, overenie, preukázanie, legalizáciu ani žiadne iné osvedčenie ...

  c)

  Ak zmluvná strana nepožaduje, aby bolo podanie uskutočnené v jazyku uznanom úradom, môže úrad žiadať, ...

  3.

  [Podpis písomného podania]

  a)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo písomné podanie podpísané prihlasovateľom, majiteľom alebo inou ...

  b)

  Ak sa podpis týka vzdania sa zápisu, zmluvná strana nie je oprávnená žiadať potvrdenie, overenie, preukázanie, ...

  c)

  Bez ohľadu na ustanovenie písmena b) môže zmluvná strana žiadať, aby bol úradu predložený dôkaz, ak ...

  4.

  [Podanie uskutočnené v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami prenosu] Ak zmluvná strana ...

  5.

  [Predloženie podania] Zmluvná strana akceptuje podanie, ktorého obsah je v súlade s príslušným vzorovým ...

  6.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby boli vo vzťahu k odsekom 1 až 5 splnené ...

  7.

  [Prostriedky komunikácie so zástupcom] Tento článok sa nevzťahuje na komunikáciu medzi prihlasovateľom, ...

  Článok 9

  1.

  [Označenie tovarov a/alebo služieb] Každý zápis a zverejnenie uskutočnené úradom, ktoré sa týka prihlášky ...

  2.

  [Tovary alebo služby v tej istej triede alebo v rozličných triedach]

  a)

  Tovary alebo služby sa nesmú považovať za navzájom podobné na základe toho, že sa v zápise alebo v publikácii ...

  b)

  Tovary alebo služby sa nesmú považovať za navzájom nepodobné na základe toho, že sa v zápise alebo v ...

  Článok 10

  1.

  [Zmeny v mene alebo v adrese majiteľa]

  a)

  Ak sa nemení osoba majiteľa, ale je zmena v jeho mene a/alebo v adrese, zmluvná strana povolí, aby žiadosť ...

  b)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

  i)

  meno a adresu majiteľa,

  ii)

  ak majiteľ má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  iii)

  ak majiteľ má adresu na doručovanie, takúto adresu.

  c)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.

  d)

  Aj keď ide o zmenu, ktorá sa týka viac ako jedného zápisu, je jedna žiadosť dostatočná za predpokladu, ...

  2.

  [Zmena v mene alebo v adrese prihlasovateľa] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu ...

  3.

  [Zmena v mene alebo v adrese zástupcu alebo v adrese na doručovanie] Odsek 1 sa použije primerane pre ...

  4.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby v súvislosti so žiadosťou podľa tohto ...

  5.

  [Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti ...

  Článok 11

  1.

  [Zmena vlastníctva zápisu]

  a)

  Ak dôjde k zmene majiteľa, zmluvná strana akceptuje, aby žiadosť o vyznačenie zmeny v registri ochranných ...

  b)

  Ak zmena vlastníctva vyplýva zo zmluvy, zmluvná strana môže požadovať, aby bola táto skutočnosť v žiadosti ...

  i)

  kópiou zmluvy, pričom sa môže požadovať, aby táto kópia bola overená verejným notárom alebo iným príslušným ...

  ii)

  výňatkom zo zmluvy preukazujúcim zmenu vlastníctva, pričom možno požadovať, aby tento výňatok bol overený ...

  iii)

  neovereným osvedčením o prevode vyhotoveným vo forme a s obsahom podľa vykonávacieho predpisu a podpísaným ...

  iv)

  neoverenou prevodnou listinou vyhotovenou vo forme a s obsahom podľa vykonávacieho predpisu a podpísaným ...

  c)

  Ak zmena vlastníctva vyplýva zo zlúčenia, môže zmluvná strana požadovať, aby bola táto skutočnosť v ...

  d)

  Ak došlo k zmene jedného spolumajiteľa alebo viacerých, nie však všetkých spolumajiteľov, a ak takáto ...

  e)

  Ak zmena vlastníctva nevyplýva zo zmluvy ani zo zlúčenia, ale z iného dôvodu, napríklad z právneho úkonu ...

  f)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

  i)

  meno a adresu majiteľa,

  ii)

  meno a adresu nového majiteľa,

  iii)

  názov štátu, ktorého je nový majiteľ štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov ...

  iv)

  ak je nový majiteľ právnická osoba, právnu formu tejto právnickej osoby, a štát a tam, kde je to vhodné, ...

  v)

  ak má majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  vi)

  ak má majiteľ adresu na doručovanie, takúto adresu,

  vii)

  ak má nový majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  viii)

  ak sa od nového majiteľa vyžaduje, aby mal adresu na doručovanie podľa článku 4 ods. 2 písm. b), takúto ...

  g)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.

  h)

  Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa zmena týka viacerých zápisov, za predpokladu, že majiteľ a nový ...

  i)

  Ak sa zmena vlastníctva netýka všetkých tovarov a/alebo služieb uvedených v zápise majiteľa a platné ...

  2.

  [Zmena majiteľa prihlášky] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu prihlášku alebo ...

  3.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať vo vzťahu k žiadosti podľa tohto článku plnenie ...

  i)

  predloženie akéhokoľvek potvrdenia alebo výpisu z obchodného registra v súvislosti s ustanovením odseku ...

  ii)

  označenie priemyselnej alebo obchodnej činnosti vykonávanej novým majiteľom ani predloženie dôkazu v ...

  iii)

  označenie činnosti uskutočňovanej novým majiteľom zodpovedajúcej tovarom a/alebo službám v súvislosti ...

  iv)

  preukázanie, že majiteľ previedol úplne alebo čiastočne svoj podnik alebo významnú časť hodnoty podniku ...

  4.

  [Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu alebo ďalších dôkazov úradu podľa odseku ...

  Článok 12

  1.

  [Oprava chyby v zápise]

  a)

  Zmluvná strana musí akceptovať opravu chyby a zápis opravy na základe žiadosti o opravu chyby urobenej ...

  b)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala

  i)

  meno a adresu majiteľa,

  ii)

  ak majiteľ má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  iii)

  ak majiteľ má adresu na doručovanie, takúto adresu.

  c)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.

  d)

  Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa oprava týka viacerých zápisov rovnakej osoby, za predpokladu, ...

  2.

  [Oprava chyby v prihláške] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa chyba vzťahuje na jednu prihlášku alebo ...

  3.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby boli v súvislosti so žiadosťou podľa ...

  4.

  [Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o ...

  5.

  [Chyby spôsobené úradom] Úrad zmluvnej strany opraví vlastné chyby z úradnej moci alebo na žiadosť bez ...

  6.

  [Neopraviteľné chyby] Zmluvná strana nebude povinná uplatňovať odseky 1, 2 a 5 na akúkoľvek chybu, ktorú ...

  Článok 13

  1.

  [Údaje alebo náležitosti obsiahnuté v žiadosti o obnovu zápisu alebo k nej priložené, poplatok] ...

  a)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby podmienkou obnovy zápisu bolo podanie žiadosti a aby takáto žiadosť ...

  i)

  údaj, že sa žiada o obnovu zápisu,

  ii)

  meno a adresu majiteľa,

  iii)

  číslo príslušného zápisu,

  iv)

  podľa uváženia zmluvnej strany dátum podania prihlášky, ktorá viedla k príslušnému zápisu, alebo dátum ...

  v)

  ak má majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,

  vi)

  ak má majiteľ adresu na doručovanie, túto adresu,

  vii)

  ak zmluvná strana umožňuje, aby bol zápis obnovený len pre niektoré tovary a/alebo služby, ktoré sú ...

  viii)

  ak zmluvná strana umožňuje, aby bola žiadosť o obnovu zápisu podaná inou osobou ako majiteľom alebo ...

  b)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu zaplatený poplatok za žiadosť o obnovu zápisu. Ak bol pri ...

  c)

  Zmluvná strana môže požadovať, aby bola žiadosť o obnovu zápisu podaná a aby bol úradu zaplatený príslušný ...

  2.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré ...

  i)

  akékoľvek vyobrazenie alebo inú identifikáciu ochrannej známky,

  ii)

  preukázanie toho, že ochranná známka bola zapísaná alebo, že jej zápis bol obnovený v registri ochranných ...

  iii)

  vyhlásenie a/alebo preukázanie týkajúce sa použitia ochrannej známky.

  3.

  [Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať, aby bol v priebehu prieskumu žiadosti o obnovu zápisu ...

  4.

  [Zákaz vecného prieskumu] Úrad zmluvnej strany nemôže vykonávať vecný prieskum zápisu pri obnove zápisu. ...

  5.

  [Trvanie] Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov. Ochranná doba sa obnovou zápisu predlžuje ...

  Článok 14

  1.

  [Nápravné opatrenia pred uplynutím lehoty] Zmluvná strana môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu pred ...

  2.

  [Nápravné opatrenia po uplynutí lehoty] Ak prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba zmeškala ...

  i)

  predĺženie lehoty ustanovenej vykonávacím predpisom,

  ii)

  pokračovanie v konaní o prihláške alebo zápise,

  iii)

  obnova práv prihlasovateľa, majiteľa alebo inej dotknutej osoby týkajúcich sa prihlášky alebo zápisu, ...

  3.

  [Výnimky] Od zmluvnej strany sa nebude žiadať zabezpečenie nápravných opatrení podľa odseku 2 vo vzťahu ...

  4.

  [Poplatok] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za nápravné opatrenia podľa odsekov 1 a ...

  5.

  [Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať vo vzťahu k nápravným opatreniam podľa odseku ...

  Článok 15

  Zmluvná strana musí postupovať v súlade s ustanoveniami Parížskeho dohovoru, ktoré sa týkajú ochranných ...

  Článok 16

  Zmluvná strana zapisuje servisné známky a uplatňuje na tieto ochranné známky príslušné ustanovenia Parížskeho ...

  Článok 17

  1.

  [Náležitosti žiadosti o zápis] Ak právny poriadok zmluvnej strany umožňuje zápis licencie na svojom ...

  i)

  bola žiadosť o zápis podaná v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise a

  ii)

  bola žiadosť o zápis doložená podpornými dokumentmi ustanovenými vo vykonávacom predpise.

  2.

  [Poplatok] Zmluvná strana môže požadovať, aby bol za zápis licencie úradu zaplatený poplatok.

  3.

  [Jedna žiadosť vzťahujúca sa na viaceré zápisy] Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa licencia vzťahuje ...

  4.

  [Zákaz iných požiadaviek]

  a)

  Zmluvná strana nemôže vzhľadom na zápis licencie v úrade požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ...

  i)

  poskytnutie osvedčenia o zápise ochrannej známky, ktorá je predmetom licencie,

  ii)

  poskytnutie licenčnej zmluvy alebo jej prekladu,

  iii)

  údaje o finančných podmienkach licenčnej zmluvy.

  b)

  Ustanovenie písmena a) nemá vplyv na iné záväzky existujúce podľa právneho poriadku zmluvnej strany ...

  5.

  [Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu alebo ďalších dôkazov úradu, ak má ...

  6.

  [Žiadosti týkajúce sa prihlášok] Odseky 1 až 5 sa uplatňujú primerane pre žiadosti o zápis licencie ...

  Článok 18

  1.

  [Požiadavky týkajúce sa žiadosti] Ak právny poriadok zmluvnej strany upravuje zápis licencie úradom, ...

  i)

  podaná v súlade s požiadavkami uvedenými vo vykonávacom predpise a

  ii)

  doplnená podpornými dokumentmi, ustanovenými vo vykonávacom predpise.

  2.

  [Iné požiadavky] Článok 17 ods. 2 až 6 sa uplatňuje primerane pre žiadosti o doplnenie alebo zrušenie ...

  Článok 19

  1.

  [Platnosť zápisu a ochrany ochrannej známky] Nezapísanie licencie úradom alebo iným príslušným orgánom ...

  2.

  [Niektoré práva nadobúdateľa licencie]

  Zmluvná strana nemôže požadovať zápis licencie ako podmienku pre akékoľvek právo, ktoré môže mať nadobúdateľ ...

  3.

  [Použitie ochrannej známky v prípade nezapísania licencie] Zmluvná strana nemôže požadovať zápis licencie ...

  Článok 20

  Ak právny poriadok zmluvnej strany požaduje uviesť, že je známka používaná na základe licencie, úplné ...

  Článok 21

  Úrad nemôže prihlášku podľa článku 3 alebo požiadavku podľa článkov 7, 10 až 14, 17 a 18 úplne ani čiastočne ...

  Článok 22

  1.

  [Obsah]

  a)

  Vykonávací predpis pripojený k tomuto dohovoru ustanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú

  i)

  záležitostí, o ktorých tento dohovor výslovne ustanovuje, aby boli „upravené vykonávacím predpisom“, ...

  ii)

  všetkých podrobností potrebných na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru,

  iii)

  administratívnych požiadaviek, záležitostí alebo postupov.

  b)

  Vykonávací predpis obsahuje aj vzorové medzinárodné tlačivá.

  2.

  [Zmeny vykonávacieho predpisu] S prihliadnutím na odsek 3 si každá zmena vykonávacieho predpisu vyžaduje ...

  3.

  [Požiadavka jednomyseľnosti]

  a)

  Vykonávací predpis môže špecifikovať ustanovenia, ktoré môžu byť zmenené a doplnené len jednomyseľne. ...

  b)

  Akákoľvek zmena alebo doplnenie vykonávacieho predpisu, ktorej výsledkom je doplnenie alebo odstránenie ...

  c)

  Pri určení, či sa dosiahla jednomyseľnosť, sa do úvahy berú len skutočne odovzdané hlasy. Zdržanie sa ...

  4.

  [Rozpor medzi týmto dohovorom a vykonávacím predpisom] V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto dohovoru ...

  Článok 23

  1.

  [Zloženie]

  a)

  Zmluvné strany majú zhromaždenie.

  b)

  Každá zmluvná strana je zastúpená v zhromaždení jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, ...

  2.

  [Úlohy] Zhromaždenie

  i)

  rokuje o záležitostiach týkajúcich sa rozvoja tohto dohovoru,

  ii)

  mení a dopĺňa vykonávací predpis vrátane vzorových medzinárodných tlačív,

  iii)

  ustanovuje podmienky dátumu platnosti každej zmeny a doplnenia podľa bodu ii),

  iv)

  plní príslušné úlohy na implementáciu ustanovení tohto dohovoru.

  3.

  [Kvórum]

  a)

  Kvórum tvorí polovica členov zhromaždenia, ktorými sú štáty.

  b)

  Bez ohľadu na ustanovenie písmena a), ak je na ktoromkoľvek zasadnutí počet členov zhromaždenia, ktorými ...

  4.

  [Prijímanie rozhodnutí na zhromaždení]

  a)

  Zhromaždenie sa usiluje o prijímanie rozhodnutí na základe konsenzu.

  b)

  Ak sa rozhodnutie nemôže prijať na základe konsenzu, o príslušnej záležitosti sa rozhodne hlasovaním. ...

  i)

  každá zmluvná strana, ktorou je štát, má jeden hlas a hlasuje len vo vlastnom mene, a

  ii)

  ktorákoľvek zmluvná strana, ktorou je medzivládna organizácia, môže hlasovať namiesto jej členských ...

  5.

  [Väčšina]

  a)

  S výhradou článku 22 ods. 2 a 3 sú na prijatie rozhodnutia zhromaždenia potrebné dve tretiny odovzdaných ...

  b)

  Pri určení, či bola dosiahnutá požadovaná väčšina, sa berú do úvahy len skutočne odovzdané hlasy. Zdržanie ...

  6.

  [Zasadnutia] Zasadnutie zhromaždenia zvolá generálny riaditeľ, a to v rovnakom období a na rovnakom ...

  7.

  [Rokovací poriadok] Zhromaždenie schváli svoj vlastný rokovací poriadok vrátane pravidiel na zvolanie ...

  Článok 24

  1.

  [Administratívne úlohy]

  a)

  Medzinárodný úrad vykonáva administratívne úlohy týkajúce sa tohto dohovoru.

  b)

  Medzinárodný úrad najmä pripravuje stretnutia a vykonáva funkciu sekretariátu pre zhromaždenie a tie ...

  2.

  [Iné zasadnutia než zasadnutia zhromaždenia] Generálny riaditeľ zvoláva každý výbor a pracovnú skupinu, ...

  3.

  [Úloha medzinárodného úradu v zhromaždení a pri iných zasadnutiach]

  a)

  Generálny riaditeľ a osoby, ktoré generálny riaditeľ určí, sa bez práva hlasovať zúčastňujú všetkých ...

  b)

  Generálny riaditeľ alebo zamestnanec, ktorého určí generálny riaditeľ, je z úradnej moci tajomníkom ...

  4.

  [Konferencie]

  a)

  Medzinárodný úrad pripravuje v súlade s usmerneniami zhromaždenia všetky revízne konferencie.

  b)

  Medzinárodný úrad sa môže v súvislosti s uvedenými prípravami poradiť s členskými štátmi organizácie, ...

  c)

  Generálny riaditeľ a osoby, ktoré generálny riaditeľ určí, sa bez práva hlasovať zúčastňujú rokovaní ...

  5.

  [Ďalšie úlohy] Medzinárodný úrad plní všetky ďalšie úlohy, ktoré sú mu určené v súvislosti s týmto dohovorom. ...

  Článok 25

  Tento dohovor môže revidovať, zmeniť alebo doplniť len diplomatická konferencia. O zvolaní diplomatickej ...

  Článok 26

  1.

  [Predpoklady] Tento dohovor môžu podpísať a v súlade s odsekmi 2 a 3 a článkom 28 ods. 1 a 3 sa jeho ...

  i)

  ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané jeho vlastným úradom, ...

  ii)

  ktorákoľvek medzivládna organizácia, ktorá udržiava úrad, v ktorom sa môžu zapísať ochranné známky s ...

  iii)

  ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané len prostredníctvom ...

  iv)

  ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané len prostredníctvom ...

  v)

  ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý ochranné známky môžu byť zapísané len prostredníctvom ...

  2.

  [Ratifikácia alebo prístup] Ktorýkoľvek subjekt uvedený v odseku 1 môže uložiť

  i)

  ratifikačnú listinu, ak podpísal tento dohovor,

  ii)

  listinu o prístupe, ak nepodpísal tento dohovor.

  3.

  [Dátum platnosti uloženia] Dátumom platnosti uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe ...

  i)

  v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode i), dátum, keď bola uložená listina tohto štátu, ...

  ii)

  v prípade medzivládnej organizácie dátum, keď bola uložená listina tejto medzivládnej organizácie, ...

  iii)

  v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode iii), dátum, keď sú splnené tieto podmienky: listina ...

  iv)

  v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode iv), dátum podľa bodu ii),

  v)

  v prípade členského štátu skupiny štátov, ktorá je uvedená v odseku 1 bode v), dátum, keď boli uložené ...

  Článok 27

  1.

  [Vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a zároveň dohovoru z roku 1994] Tento dohovor samotný ...

  2.

  [Vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a zmluvnými stranami dohovoru z roku 1994, ktoré nie ...

  Článok 28

  1.

  [Právne významné dokumenty] Na účely tohto článku sa berú do úvahy iba ratifikačné listiny alebo listiny ...

  2.

  [Nadobudnutie platnosti dohovoru] Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako desať štátov ...

  3.

  [Platnosť ratifikácií a prístupov uskutočnených po nadobudnutí platnosti dohovoru] Ktorýkoľvek subjekt, ...

  Článok 29

  1.

  [Osobitné druhy známok] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrady ...

  2.

  [Zápis do viacerých tried] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia, ktorej právny poriadok ku ...

  3.

  [Vecný prieskum pri obnove] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrad ...

  4.

  [Niektoré práva nadobúdateľa licencie] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom ...

  5.

  [Postup] Výhrada podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 sa predkladá formou vyhlásenia pripojeného k ratifikačnej ...

  6.

  [Späťvzatie] Ktorákoľvek výhrada podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 môže byť kedykoľvek vzatá späť.

  7.

  [Zákaz iných výhrad] Nepovoľujú sa žiadne iné výhrady k tomuto dohovoru ako tie, ktoré sú uvedené v ...

  Článok 30

  1.

  [Oznámenie] Zmluvná strana môže tento dohovor vypovedať oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi. ...

  2.

  [Dátum platnosti] Vypovedanie nadobudne platnosť jeden rok odo dňa, keď generálny riaditeľ dostal oznámenie ...

  Článok 31

  1.

  [Pôvodné znenia, úradné znenia]

  a)

  Tento dohovor je podpísaný v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, arabskom, čínskom, vo francúzskom, ...

  b)

  Úradné znenie v jazyku, ktorý nie je uvedený v písmene a) a ktorý je úradným jazykom zmluvnej strany, ...

  2.

  [Lehota na podpísanie] Tento dohovor bude otvorený na podpis v sídle organizácie jeden rok odo dňa jeho ...

  Článok 32

  Depozitárom tohto dohovoru je generálny riaditeľ.

  VYKONÁVACÍ PREDPIS K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY

  VYKONÁVACÍ PREDPIS K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY

  Zoznam pravidiel

  Pravidlo 1 Skrátené výrazy

  Pravidlo 2 Spôsob uvádzania mien a adries

  Pravidlo 3 Podrobnosti týkajúce sa prihlášky

  Pravidlo 4 Podrobnosti týkajúce sa zastupovania a adresy na doručovanie

  Pravidlo 5 Podrobnosti týkajúce sa dátumu podania

  Pravidlo 6 Podrobnosti týkajúce sa podania

  Pravidlo 7 Spôsob identifikácie prihlášky bez čísla

  Pravidlo 8 Podrobnosti týkajúce sa trvania a obnovy zápisu

  Pravidlo 9 Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt

  Pravidlo 10 Požiadavky týkajúce sa žiadosti o zápis licencie alebo o zmenu, alebo zrušenie zápisu licencie ...

  Prevziať prílohu - Príloha 01

  Tlačivo č. 1 Prihláška ochrannej známky

  Tlačivo č. 2 Plná moc

  Tlačivo č. 3 Žiadosť o zápis zmeny (zmien) v mene (menách) alebo v adrese (adresách)

  Tlačivo č. 4 Žiadosť o zápis zmeny majiteľa

  Tlačivo č. 5 Osvedčenie o prevode

  Tlačivo č. 6 Doklad o prevode

  Tlačivo č. 7 Žiadosť o opravu chyby (chýb)

  Tlačivo č. 8 Žiadosť o obnovu zápisu

  Tlačivo č. 9 Žiadosť o zápis licencie

  Tlačivo č. 10 Vyhlásenie o licencii

  Tlačivo č. 11 Vyhlásenie o zmene licencie

  Pravidlo 1 Skrátené výrazy 1. [Skrátené výrazy definované vo vykonávacom predpise] Na účely tohto ...

  Pravidlo 3

  Podrobnosti týkajúce sa prihlášky

  1.

  [Štandardné znaky] Ak úrad zmluvnej strany používa typ písma (písmená a čísla), ktoré uznal za štandardné, ...

  2.

  [Známka uplatňujúca si farbu] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatnenie ...

  3.

  [Počet reprodukcií]

  a)

  Ak prihláška neobsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatnenie farby ako rozlišovacieho ...

  i)

  päť reprodukcií ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení, ak prihláška podľa právneho poriadku zmluvnej ...

  ii)

  jednu reprodukciu ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení, ak prihláška obsahuje vyhlásenie, v ktorom ...

  b)

  Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ uplatňuje farbu ako rozlišovací prvok ochrannej ...

  (4)

  [Trojrozmerná ochranná známka]

  (a)

  Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je trojrozmernou ochrannou známkou, reprodukcia ...

  (b)

  Reprodukcia predložená podľa písmena a) môže podľa rozhodnutia prihlasovateľa pozostávať z jedného pohľadu ...

  (c)

  Ak úrad usúdi, že reprodukcia ochrannej známky predložená prihlasovateľom podľa písmena a) dostatočne ...

  (d)

  Ak úrad usúdi, že rozličné pohľady a/alebo opis ochrannej známky, ktoré sú stanovené v písmene c), naďalej ...

  (e)

  Bez ohľadu na ustanovenie písmen a) až d) je postačujúca na priznanie dátumu podania dostatočne jasná ...

  (f)

  Odsek 3 písm. a) bod i) a písm. b) sa uplatňujú primerane.

  (5)

  [Ochranná známka vo forme hologramu] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je vo forme ...

  (6)

  [Pohybová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je pohybová, zobrazenie ...

  (7)

  [Farebná ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochrannú známku tvorí farba sama osebe ...

  (8)

  [Polohová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je polohová, reprodukcia ...

  (9)

  [Zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je zvuková, zobrazenie ...

  (10)

  [Ochranná známka obsahujúca neviditeľný znak iný ako zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje ...

  (11)

  [Prepis ochrannej známky] Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) bodu xiii), ak ochranná známka pozostáva ...

  (12)

  [Preklad ochrannej známky] Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) bodu xiv), ak ochranná známka pozostáva ...

  (13)

  [Lehota na preukázanie skutočného použitia ochrannej známky] Lehota podľa článku 3 ods. 3 nesmie byť ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

  REZOLÚCIA DIPLOMATICKEJ KONFERENCIE DOPLŇUJÚCA SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY A JEJ VYKONÁVACÍ PREDPIS

  1.

  Diplomatická konferencia na prijatie revidovaného znenia Dohovoru o práve ochrannej známky, ktorá sa ...

  2.

  Pri prijatí dohovoru diplomatická konferencia schválila, že výraz „konanie pred úradom“ v článku 1 bode ...

  3.

  Uznávajúc skutočnosť, že dohovor poskytuje zmluvným stranám účinné formálne konanie, diplomatická konferencia ...

  i)

  zapisovať nové druhy ochranných známok v zmysle pravidla 3 odsekov 4, 5 a 6 vykonávacieho predpisu alebo ...

  ii)

  zaviesť systém elektronického podávania alebo iný automatizovaný systém.

  Zmluvná strana má možnosť sa rozhodnúť, či a kedy umožní zápis nových druhov ochranných známok v zmysle ...

  4.

  S cieľom uľahčiť rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám uplatňovanie dohovoru požiadala diplomatická ...

  5.

  Táto pomoc by mala vziať do úvahy úroveň technického a hospodárskeho rozvoja krajín, ktoré sú príjemcami ...

  6.

  Navyše, po nadobudnutí platnosti dohovoru si budú zmluvné strany vymieňať a zdieľať na multilaterálnej ...

  7.

  Diplomatická konferencia, uznávajúc špecifickú situáciu a potreby rozvojových a najmenej rozvinutých ...

  a)

  rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny sú primárnym a hlavným prijímateľom technickej pomoci poskytnutej ...

  b)

  uvedená technická pomoc zahŕňa

  i)

  pomoc pri tvorbe právneho rámca na implementáciu dohovoru,

  ii)

  informácie, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia vo vzťahu k dosahom prístupu k dohovoru,

  iii)

  pomoc pri revízii administratívnych postupov a konania národných známkových registračných úradov, ...

  iv)

  pomoc pri odbornej príprave ľudského potenciálu a kapacít úradov priemyselného vlastníctva vrátane informačných ...

  8.

  Diplomatická konferencia požiadala zhromaždenie monitorovať a vyhodnocovať na každom jeho zasadaní dosiahnutý ...

  9.

  Diplomatická konferencia súhlasila, že prípadné spory medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore