Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 43/2006 účinný od 04.02.2006

Platnosť od: 04.02.2006
Účinnosť od: 04.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 43/2006 účinný od 04.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 43/2006 s účinnosťou od 04.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1840 z 23. ...

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudne platnosť 5. marca 2006 podľa článku 20 ods. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 43/2006 Z. z.

  PRÍLOHA  I ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6 ODS. 1 PÍSM. A) 1. Energetický priemysel: ...

  DOHOVOR

  o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti ...

  Strany tohto dohovoru,

  odvolávajúc sa na prvý princíp štokholmskej Deklarácie o životnom prostredí človeka,

  odvolávajúc sa tiež na desiaty princíp Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria de Janeiro, ...

  odvolávajúc sa ďalej na rezolúcie Valného zhromaždenia 37/7 z 28. októbra 1982 o Svetovej charte ...

  odvolávajúc sa na Európsku chartu o životnom prostredí a zdraví prijatú na Prvej európskej konferencii ...

  zdôrazňujúc potrebu chrániť, zachovávať a zlepšovať stav životného prostredia a zabezpečovať ...

  uznávajúc, že zodpovedajúca starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutná na dosiahnutie ...

  uznávajúc tiež, že každý človek má právo na život v životnom prostredí, ktoré je primerané ...

  s ohľadom na to, že na zabezpečenie tohto práva a na splnenie tejto povinnosti občania musia mať ...

  uznávajúc, že zlepšený prístup k informáciám a účasť verejnosti na rozhodovacom procese v ...

  s cieľom podporiť zodpovednosť a transparentnosť rozhodovania a posilniť verejnú podporu rozhodnutí ...

  uznávajúc potrebu transparentnosti vo všetkých oblastiach verejnej správy a vyzývajúc legislatívne ...

  uznávajúc tiež, že verejnosť potrebuje poznať spôsoby účasti na rozhodovacom procese týkajúcom ...

  uznávajúc ďalej dôležitosť príslušných úloh, ktoré jednotliví občania, mimovládne organizácie ...

  považujúc za žiaduce podporovať vzdelávanie o životnom prostredí s cieľom prehĺbiť chápanie ...

  povšimnúc si v tejto súvislosti dôležitosť využitia verejných oznamovacích prostriedkov, elektronických ...

  uznávajúc dôležitosť úplného zahrnutia záujmov v oblasti životného prostredia do rozhodovania ...

  uvedomujúc si, že orgány verejnej moci majú informácie o životnom prostredí vo verejnom záujme, ...

  zohľadňujúc to, že pre verejnosť vrátane organizácií musia byť prístupné účinné súdne ...

  povšimnúc si dôležitosť zodpovedajúcich informácií o výrobkoch, ktoré sú poskytované spotrebiteľom, ...

  uznávajúc obavu verejnosti z úmyselného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov do životného ...

  presvedčené, že naplnenie tohto dohovoru prispeje k posilneniu demokracie v regióne Európskej hospodárskej ...

  vedomé si úlohy, ktorú v tomto smere zohráva Európska hospodárska komisia, odvolávajúc sa okrem ...

  majúc na mysli príslušné ustanovenia Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich ...

  vedomé si, že prijatie tohto dohovoru prispeje k ďalšiemu posilneniu procesu „Životné prostredie ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Cieľ

  Každá Strana zaručí práva na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese ...

  Článok 2 - Definície

  Na účely tohto dohovoru

  1.

  „Strana“ znamená, ak text neuvádza inak, zmluvnú stranu tohto dohovoru;

  2.

  „orgán verejnej moci“ znamenáTáto definícia nezahŕňa orgány alebo inštitúcie, ak vykonávajú ...

  a)

  orgán verejnej správy na štátnej, regionálnej a inej úrovni;

  b)

  fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce verejné administratívne funkcie v súlade s ...

  c)

  akékoľvek iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú verejné zodpovednosti alebo funkcie ...

  d)

  inštitúcie akejkoľvek regionálnej hospodárskej integračnej organizácie uvedenej v článku 17, ...

  3.

  „informácia o životnom prostredí“ znamená akúkoľvek informáciu v písomnej, obrazovej, zvukovej, ...

  a)

  o stave zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie a atmosféra, voda, pôda, krajina, krajinné ...

  b)

  o činiteľoch, ako sú látky, energia, hluk a žiarenie, a činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych ...

  c)

  o stave zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, podmienkach života obyvateľstva, kultúrnych pamiatkach ...

  4.

  „verejnosť“ znamená jednu alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s ...

  5.

  „zainteresovaná verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím ...

  Článok 3 - Všeobecné ustanovenia

  1.

  Každá Strana prijme nevyhnutné legislatívne, administratívne a iné opatrenia vrátane opatrení ...

  2.

  Každá Strana sa usiluje zabezpečiť, aby úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť ...

  3.

  Každá Strana podporí vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti ...

  4.

  Každá Strana uzná a podporí združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného ...

  5.

  Ustanovenia tohto dohovoru neovplyvňujú právo Strany ponechať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce ...

  6.

  Tento dohovor nepožaduje žiadnu odchýlku od existujúcich práv na prístup k informáciám, účasť ...

  7.

  Každá Strana podporí uplatňovanie princípov tohto dohovoru v medzinárodných rozhodovacích procesoch ...

  8.

  Každá Strana zabezpečí, aby osoby, ktoré uplatňujú svoje práva v súlade s ustanoveniami tohto ...

  9.

  V rámci príslušných ustanovení tohto dohovoru má verejnosť prístup k informáciám, možnosť ...

  Článok 4 - Prístup k informáciám o životnom prostredí

  1.

  Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych ...

  a)

  bez toho, aby musel byť preukázaný záujem;

  b)

  v požadovanej forme s výnimkou, ak

  i)

  je pre orgány verejnej moci vhodné poskytnúť ich v inej forme, pričom v tomto prípade bude uvedený ...

  ii)

  informácia je už verejne dostupná v inej forme.

  2.

  Informácia o životnom prostredí uvedená v odseku 1 bude poskytnutá ihneď, ako je to možné, a ...

  3.

  Žiadosť o informáciu o životnom prostredí môže byť zamietnutá, ak

  a)

  orgán verejnej moci, ktorému je žiadosť adresovaná, nemá požadovanú informáciu o životnom ...

  b)

  žiadosť je zjavne nezmyselná alebo je vyjadrená príliš všeobecne alebo

  c)

  žiadosť sa týka nedokončeného materiálu alebo sa týka vnútornej korešpondencie orgánov verejnej ...

  4.

  Žiadosť o informáciu o životnom prostredí môže byť zamietnutá, ak by jej zverejnenie nepriaznivo ...

  a)

  dôvernosť v konaní orgánu verejnej moci, ak je táto dôvernosť upravená vnútroštátnym právom; ...

  b)

  medzinárodné vzťahy, obranu štátu alebo bezpečnosť verejnosti;

  c)

  priebeh súdneho konania, právo každého na spravodlivé súdne konanie alebo možnosť orgánu verejnej ...

  d)

  dôvernosť obchodnej a priemyselnej informácie, ak je takáto dôvernosť chránená právom, s cieľom ...

  e)

  práva duševného vlastníctva;

  f)

  dôvernosť osobných údajov a/alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nesúhlasila ...

  g)

  záujmy tretej strany, ktorá poskytla žiadanú informáciu bez toho, aby to bola alebo mohla byť ...

  h)

  životné prostredie, na ktoré sa informácia vzťahuje, ako napríklad miesta rozmnožovania vzácnych ...

  5.

  Ak orgán verejnej moci nemá požadovanú informáciu o životnom prostredí, ihneď, ako je to možné, ...

  6.

  Každá Strana zabezpečí, že ak informácie, ktoré sa podľa odseku 3 písm. c) a odseku 4 nesprístupnia, ...

  7.

  Zamietnutie poskytnutia informácie bude v písomnej forme v prípade, ak bola žiadosť podaná písomne ...

  8.

  Každá Strana môže umožniť svojim orgánom verejnej moci vyberať poplatky za poskytovanie informácií, ...

  Článok 5 - Zber a šírenie informácií o životnom prostredí

  1.

  Každá Strana zabezpečí, aby

  a)

  orgány verejnej moci mali informácie o životnom prostredí vzťahujúce sa na ich činnosti a aktualizovali ...

  b)

  boli ustanovené povinné systémy tak, aby bol zabezpečený zodpovedajúci tok informácií do orgánov ...

  c)

  v prípade akéhokoľvek bezprostredného ohrozenia zdravia obyvateľstva alebo životného prostredia ...

  2.

  Každá Strana v rámci vnútroštátneho práva zabezpečí, že spôsob, akým sú informácie o životnom ...

  a)

  poskytovania dostatočných informácií verejnosti o type a rozsahu informácií o životnom prostredí, ...

  b)

  ustanovenia a dodržiavania praktických opatrení, ako sú

  i)

  verejne prístupné zoznamy, registre alebo spisy;

  ii)

  povinnosť úradníkov pomáhať verejnosti pri hľadaní informácií podľa tohto dohovoru a

  iii)

  ustanovenie kontaktných útvarov a

  c)

  poskytovania bezplatného prístupu k informáciám o životnom prostredí obsiahnutým v zoznamoch, ...

  3.

  Každá Strana zabezpečí, že informácie o životnom prostredí budú postupne dostupné v elektronických ...

  a)

  správy o stave životného prostredia, ako je uvedené v odseku 4;

  b)

  texty právnych predpisov upravujúcich oblasť životného prostredia alebo s ňou súvisiacich;

  c)

  ak je to vhodné, politiky, plány a programy v oblasti životného prostredia alebo so životným prostredím ...

  d)

  iné informácie v takom rozsahu, aby prístup k nim v takejto forme uľahčil uplatnenie vnútroštátneho ...

  4.

  Každá Strana v pravidelných intervaloch, neprekračujúcich tri alebo štyri roky, zverejní a rozšíri ...

  5.

  Každá strana prijme v rámci svojich právnych predpisov opatrenia na účely rozširovania okrem ...

  a)

  zákonných a koncepčných materiálov, ako sú stratégie, politiky, programy a akčné plány, ktoré ...

  b)

  medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd týkajúcich sa životného prostredia a

  c)

  ak je to vhodné, iných dôležitých medzinárodných dokumentov týkajúcich sa životného prostredia. ...

  6.

  Každá Strana podporuje prevádzkovateľov, ktorých činnosti majú významný vplyv na životné ...

  7.

  Každá Strana

  a)

  zverejní skutočnosti a analýzy skutočností, ktoré považuje za významné a týkajúce sa tvorby ...

  b)

  zverejní alebo inak sprístupní dostupný vysvetľujúci materiál o svojich rokovaniach s verejnosťou ...

  c)

  poskytne v primeranej forme informácie o výkone verejných funkcií alebo poskytovaní verejných ...

  8.

  Každá Strana vytvorí mechanizmy s cieľom zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti o výrobkoch ...

  9.

  Každá Strana prijme, ak treba so zohľadnením medzinárodných postupov, opatrenia na postupné zavedenie ...

  10.

  Nič v tomto článku nesmie ovplyvniť právo Strán odmietnuť zverejnenie určitej informácie o ...

  Článok 6 - Účasť verejnosti na rozhodovaniach o vymedzených činnostiach

  1.

  Každá Strana

  a)

  uplatní ustanovenia tohto článku vo vzťahu k rozhodnutiam, či povoliť navrhované činnosti uvedené ...

  b)

  v súlade so svojím vnútroštátnym právom tiež uplatní ustanovenia tohto článku na rozhodnutia ...

  c)

  môže sa rozhodnúť, a to od prípadu k prípadu, ak to vnútroštátne právo umožňuje, neuplatňovať ...

  2.

  Zainteresovaná verejnosť je informovaná hneď na začiatku rozhodovacieho procesu týkajúceho sa ...

  a)

  o navrhovanej činnosti a žiadosti, o ktorej sa bude rozhodovať;

  b)

  o podstate možných rozhodnutí alebo o návrhu rozhodnutia;

  c)

  o orgáne verejnej moci zodpovednom za prijatie rozhodnutia;

  d)

  o uvažovanom postupe vrátane toho, ako a kedy môže byť poskytnutá táto informácia

  i)

  o začiatku procesu;

  ii)

  o možnosti účasti verejnosti;

  iii)

  o čase a mieste akéhokoľvek plánovaného verejného prerokovania;

  iv)

  o orgáne verejnej moci, od ktorého možno získať príslušné informácie a kde boli informácie ...

  v)

  o príslušnom orgáne verejnej moci alebo akomkoľvek inom úradnom orgáne, ktorému možno predložiť ...

  vi)

  o skutočnosti, aké informácie o životnom prostredí vzťahujúce sa na navrhovanú činnosť sú ...

  e)

  o skutočnosti, že činnosť podlieha vnútroštátnemu alebo cezhraničnému procesu hodnotenia vplyvov ...

  3.

  Procesy účasti verejnosti budú zahŕňať primeraný časový rámec pre jednotlivé fázy, ktorý ...

  4.

  Každá Strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti ...

  5.

  Každá Strana, ak je to primerané, podnecuje potenciálnych žiadateľov, aby zistili zainteresovanú ...

  6.

  Každá Strana požiada príslušné orgány verejnej moci, aby na účely preskúmania poskytli zainteresovanej ...

  a)

  popis miesta činnosti a fyzikálnu a technickú charakteristiku navrhovanej činnosti vrátane odhadu ...

  b)

  popis významných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;

  c)

  popis uvažovaných opatrení na prevenciu a/alebo zmiernenie vplyvov vrátane vypúšťaných emisií; ...

  d)

  netechnické zhrnutie vyššie uvedeného;

  e)

  náčrt hlavných možností riešenia vypracovaných žiadateľom a

  f)

  hlavné správy a odporúčania, ktoré boli v súlade s vnútroštátnym právom postúpené orgánu ...

  7.

  Spôsoby účasti verejnosti umožnia verejnosti predložiť písomné alebo v prípade potreby na verejnom ...

  8.

  Každá Strana zabezpečí, aby pri rozhodovaní boli náležite zohľadnené výsledky účasti verejnosti. ...

  9.

  Každá Strana zabezpečí, aby po prijatí rozhodnutia orgánom verejnej moci bola verejnosť okamžite ...

  10.

  Každá Strana zabezpečí, že v prípade, keď orgán verejnej moci prehodnotí alebo aktualizuje ...

  11.

  Každá Strana uplatní v rámci svojho vnútroštátneho práva, a to v možnom a primeranom rozsahu, ...

  Článok 7 - Účasť verejnosti na tvorbe plánov, programov a politík týkajúcich sa životného prostredia

  Každá Strana prijme vhodné praktické a/alebo iné opatrenia zabezpečujúce účasť verejnosti ...

  Článok 8 - Účasť verejnosti na príprave vykonávacích predpisov a/alebo všeobecne použiteľných právne záväzných normatívnych nástrojov

  Na tento účel by mali byť vykonané nasledujúce kroky:Výsledky účasti verejnosti sa zohľadnia ...

  Každá Strana sa usiluje podporovať, pokým sú ešte možnosti otvorené, účinnú účasť verejnosti ...

  a)

  mali by byť ustanovené dostatočné časové rámce pre účinnú účasť;

  b)

  mali by byť zverejnené návrhy predpisov alebo by mali byť inak verejne sprístupnené a

  c)

  verejnosti by mala byť daná možnosť pripomienkovania, a to priamo alebo prostredníctvom zastupiteľských ...

  Článok 9 - Prístup k spravodlivosti

  1.

  Každá Strana v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečí, aby každý, kto sa domnieva, že ...

  Konečné rozhodnutia podľa odseku 1 sú záväzné pre orgán verejnej moci, ktorý má informácie. ...

  2.

  Každá Strana v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečí, aby členovia zainteresovanej verejnostimali ...

  a)

  majúci dostatočný záujem alebo, alternatívne,

  b)

  ak pretrváva porušovanie ich práva v prípadoch, kde to právne predpisy Strany upravujúce správne ...

  O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, bude rozhodnuté v súlade s požiadavkami ...

  Ustanovenia odseku 2 nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi ...

  3.

  Navyše bez toho, aby boli dotknuté procesy preskúmania uvedené v odsekoch 1 a 2, každá Strana ...

  4.

  Navyše bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, postupy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 zabezpečia ...

  5.

  S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku každá Strana zabezpečí, aby bola verejnosť ...

  Článok 10 - Stretnutie strán

  1.

  Prvé stretnutie Strán sa uskutoční najneskôr do jedného roka po tom, ako tento dohovor nadobudne ...

  2.

  Strany na svojich stretnutiach uskutočňujú priebežné hodnotenie vykonávania tohto dohovoru na ...

  a)

  preskúmavajú politiky a zákonné a metodologické prístupy v oblasti prístupu k informáciám, ...

  b)

  vymieňajú si informácie o nadobudnutých skúsenostiach pri uzatváraní a vykonávaní dvojstranných ...

  c)

  hľadajú, ak je to vhodné, služby príslušných orgánov EHK rovnako ako iných oprávnených medzinárodných ...

  d)

  ustanovia akékoľvek podporné orgány, ak sa to ukáže nevyhnutné;

  e)

  pripravia, ak je to vhodné, protokoly k tomuto dohovoru;

  f)

  zvážia a prijmú návrhy dodatkov k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 14;

  g)

  zvážia a uskutočnia akúkoľvek doplňujúcu činnosť, ktorá môže byť potrebná na dosiahnutie ...

  h)

  prerokujú a na svojom prvom stretnutí na základe súhlasnej vôle všetkých Strán prijmú rokovací ...

  i)

  na svojom prvom stretnutí zhodnotia svoje skúsenosti pri vykonávaní ustanovenia článku 5 ods. ...

  3.

  Stretnutie Strán môže, ak je to nevyhnutné, zvážiť vytvorenie finančných nástrojov na základe ...

  4.

  Organizácia Spojených národov, jej odborné organizácie a Medzinárodná agentúra pre atómovú ...

  5.

  Ktorákoľvek mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti dotknutej týmto dohovorom a ktorá ...

  6.

  Na účely odsekov 4 a 5 pravidlá a postupy uvedené v odseku 2 písm. h) upravia praktickú organizáciu ...

  Článok 11 - Právo hlasovať

  1.

  S výnimkou ustanovenou v odseku 2 má každá Strana tohto dohovoru jeden hlas.

  2.

  Regionálne hospodárske integračné organizácie vykonávajú právo hlasovať o veciach spadajúcich ...

  Článok 12 - Sekretariát

  Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie bude vykonávať nasledujúce činnosti sekretariátu: ...

  a)

  zvolávanie a príprava stretnutí Strán;

  b)

  rozosielanie správ a iných materiálov obdržaných v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru Stranám; ...

  c)

  iné činnosti, o ktorých môžu Strany rozhodnúť.

  Článok 13 - Prílohy

  Prílohy k tomuto dohovoru predstavujú jeho neoddeliteľnú časť.

  Článok 14 - Dodatky k dohovoru

  1.

  Ktorákoľvek Strana môže navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru.

  2.

  Text akéhokoľvek navrhnutého dodatku k tomuto dohovoru musí byť predložený písomne výkonnému ...

  3.

  Strany vyvinú najvyššie úsilie na dosiahnutie dohody na základe súhlasnej vôle všetkých Strán ...

  4.

  Dodatky k tomuto dohovoru prijaté v súlade s odsekom 3 tohto článku predloží depozitár všetkým ...

  5.

  Každá Strana, ktorá nie je schopná schváliť dodatok k prílohe k tomuto dohovoru, o tom písomne ...

  6.

  Po uplynutí 12 mesiacov od dátumu depozitárovho oznámenia uvedeného v odseku 4 sa dodatok k prílohe ...

  7.

  Na účely tohto článku „prítomné a hlasujúce Strany“ znamená Strany, ktoré sú prítomné ...

  Článok 15 - Hodnotenie súladu

  Na stretnutí Strán sa na základe súhlasnej vôle všetkých Strán vytvoria nepovinné mechanizmy ...

  Článok 16 - Riešenie sporov

  1.

  Ak vznikne medzi dvoma alebo viacerými Stranami spor o výklade a uplatnení tohto dohovoru, hľadajú ...

  2.

  Pri podpisovaní, ratifikovaní, prijímaní, schvaľovaní alebo pristupovaní k tomuto dohovoru alebo ...

  a)

  predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru;

  b)

  arbitráž v súlade s procesom uvedeným v Prílohe II.

  3.

  Ak strany sporu prijmú obidva prostriedky riešenia sporov uvedené v odseku 2, spor môže byť predložený ...

  Článok 17 - Podpis

  Tento dohovor je otvorený na podpis v Aarhuse (Dánsko) 25. júna 1998 a potom v sídle Organizácie ...

  Článok 18 - Depozitár

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov plní funkciu depozitára tohto dohovoru.

  Článok 19 - Ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie

  1.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi a regionálnymi ...

  2.

  Tento dohovor je otvorený na pristúpenie od 22. decembra 1998 pre krajiny a regionálne hospodárske ...

  3.

  Akýkoľvek iný štát neuvedený v odseku 2, ktorý je členom Organizácie Spojených národov, môže ...

  4.

  Akákoľvek organizácia uvedená v článku 17, ktorá sa stane Stranou tohto dohovoru bez toho, aby ...

  5.

  Regionálne hospodárske integračné organizácie uvedené v článku 17 vo svojich listinách o ratifikácii, ...

  Článok 20 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Tento dohovor nadobúda platnosť 90. deň odo dňa uloženia šestnástej listiny o ratifikácii, prijatí, ...

  2.

  Na účely odseku 1 žiadne uloženie listiny regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou ...

  3.

  Pre každý štát a organizáciu uvedenú v článku 17, ktoré ratifikovali, prijali alebo schválili ...

  Článok 21 - Odstúpenie

  Kedykoľvek po uplynutí troch rokov od dátumu, keď tento dohovor nadobudol platnosť pre Stranu, ...

  Článok 22 - Autentické texty

  Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.V Aarhuse (Dánsko) ...

  Originál tohto dohovoru, pre ktorý je anglický, francúzsky a ruský text rovnako autentický, bude ...

  PRÍLOHA II

  ARBITRÁŽ

  1. V prípade sporu postúpenému na arbitráž podľa článku 16 ods. 2 tohto dohovoru strana alebo ...

  2. Arbitrážny súd pozostáva z troch členov. Žalujúca strana alebo strany, ako aj druhá strana ...

  3. Ak nebol do dvoch mesiacov od určenia druhého arbitra určený predseda arbitrážneho súdu, výkonný ...

  4. Ak si jedna zo strán sporu neurčí arbitra do dvoch mesiacov po obdržaní žiadosti, môže o ...

  5. Arbitrážny súd rozhodne v súlade s medzinárodným právom a ustanoveniami tohto dohovoru.

  6. Každý arbitrážny súd vytvorený na základe ustanovení tejto prílohy vypracuje svoj rokovací ...

  7. Rozhodnutia arbitrážneho súdu, procesné i o skutkovej podstate, sa prijímajú väčšinou hlasov ...

  8. Súd smie urobiť všetky primerané opatrenia na to, aby zistil fakty.

  9. Strany sporu budú uľahčovať prácu arbitrážneho súdu a najmä, použijúc všetky svoje dostupné ...

  a) poskytnú mu všetky príslušné dokumenty, vybavenie a informácie;

  b) umožnia mu, ak je to potrebné, privolať svedkov alebo odborníkov a obdržať ich dôkazy.

  10. Strany a arbitri budú chrániť dôvernosť každej informácie, ktorú obdržali ako dôvernú ...

  11. Arbitrážny súd môže na žiadosť jednej zo strán odporučiť dočasné ochranné opatrenia. ...

  12. Ak sa jedna zo strán sporu nedostaví na pojednávanie arbitrážneho súdu alebo nie je schopná ...

  13. Arbitrážny súd smie prerokovať a určiť protinávrhy vyplývajúce priamo z podstaty veci sporu. ...

  14. Pokým arbitrážny súd nerozhodne inak z dôvodu jednotlivých okolností prípadu, súdne trovy ...

  15. Ktorákoľvek Strana tohto dohovoru, ktorá má právny záujem na podstate veci sporu a ktorá ...

  16. Arbitrážny súd vydá svoje rozhodnutie do piatich mesiacov od dátumu, keď bol ustanovený, ...

  17. K rozhodnutiu arbitrážneho súdu musí byť pripojené odôvodnenie. Rozhodnutie je konečné ...

  Arbitrážny súd zašle rozhodnutie stranám sporu a na sekretariát. Sekretariát zašle obdržané ...

  18. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi Stranami, týkajúci sa výkladu alebo vykonania ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore