Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu 4/2012 účinný od 04.01.2012

Platnosť od: 04.01.2012
Účinnosť od: 04.01.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu 4/2012 účinný od 04.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 4/2012 s účinnosťou od 04.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku ...

Za Slovenskú republiku bol opčný protokol podpísaný 22. septembra 2006 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 209 z 30. ...

Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 22. marca 2007.

Ratifikačná listina bola 7. mája 2007 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie ...

Opčný protokol nadobudol platnosť 19. augusta 2010 v súlade s článkom VI ods. 1. V ten istý deň, ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2012 Z. z.

  Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

  Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,pripomínajúc ustanovenia Dohovoru o bezpečnosti personálu ...

  Článok I - Vzťah

  Tento protokol dopĺňa Dohovor o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého ...

  Článok II - Pôsobnosť dohovoru na operácie Organizácie Spojených národov

  1.

  Zmluvné strany tohto protokolu použijú dohovor, okrem operácií podľa ustanovenia článku 1 písm. ...

  a)

  poskytovania humanitárnej, politickej alebo rozvojovej pomoci pri udržiavaní mieru alebo

  b)

  poskytovania núdzovej humanitárnej pomoci.

  2.

  Odsek 1 sa nepoužije na žiadnu stálu úradovňu Organizácie Spojených národov, ako je sídlo Organizácie ...

  3.

  Hostiteľský štát môže urobiť generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov vyhlásenie, ...

  Článok III - Povinnosť štátu, zmluvnej strany, pokiaľ ide o článok 8 dohovoru

  Povinnosť štátu, zmluvnej strany tohto protokolu, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 8 dohovoru ...

  Článok IV - Podpis

  Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov na ...

  Článok V - Súhlas byť viazaný protokolom

  1.

  Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskych štátov. Ratifikačné ...

  2.

  Tento protokol je po 16. januári 2007 otvorený na prístup ktorémukoľvek nesignatárskemu štátu. ...

  3.

  Ktorýkoľvek štát, ktorý nie je štátom, zmluvnou stranou dohovoru, môže ratifikovať, prijať, ...

  Článok VI - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň nasledujúci po dni uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto protokolu po uložení ...

  Článok VII - Výpoveď

  1.

  Štát, zmluvná strana, môže vypovedať tento protokol písomným oznámením generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok nasledujúci po dni prijatia oznámenia generálnym tajomníkom ...

  Článok VIII - Autentické texty

  Pôvodné vyhotovenie tohto protokolu, ktorého anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore