Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 15.05.1992
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich 209/1992 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 209/1992 s účinnosťou od 01.06.2010 na základe 208/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. februára 1991 bol v Madride podpísaný v mene ...

Dodatkový protokol, dojednaný v Paríži 20. marca 1952,

Protokol č. 2, dojednaný v Štrasburgu 6. mája 1963,

Protokol č. 4, dojednaný v Štrasburgu 16. septembra 1963,

Protokol č. 6, dojednaný v Štrasburgu 28. apríla 1983, a

Protokol č. 7, dojednaný v Štrasburgu 22. novembra 1984.

S Dohovorom i Protokolmi vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Pri ratifikácii Dohovoru sa urobilo vyhlásenie:

Česká a Slovenská Federatívna Republika vyhlasuje, že po dobu piatich rokov, ktorá sa bude mlčky predlžovať ...

a)

uznáva právomoc Európskej komisie pre ľudské práva prijímať podľa článku 25 Dohovoru sťažnosti osôb, ...

b)

uznáva na základe vzájomnosti právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva podľa článku 46 Dohovoru o ochrane ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 66 ods. 2 dňom 3. septembra 1953. Pre Českú a Slovenskú ...

Dodatkový protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6 dňom 18. mája 1954 a pre ČSFR nadobudol ...

Protokol č. 2 nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 2 dňom 21. septembra 1970 a pre ČSFR ...

Protokol č. 4 nadobudol platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 2. mája 1968 a pre ČSFR nadobudol ...

Protokol č. 6 nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 ods. 1 dňom 1. marca 1985 a pre ČSFR podľa ...

Protokol č. 7 nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 1. novembra 1988 a pre ČSFR ...

České preklady Dohovoru i Protokolov sa vyhlasujú samostatne.1)

Prílohy

  DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Organizácie Spojených ...

  majúc na zreteli, že táto deklarácia smeruje k zabezpečeniu všeobecného a účinného uznávania a dodržiavania ...

  majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi, a že jedným ...

  znovu potvrdzujúc svoju hlbokú vieru v tie základné slobody, ktoré sú základom spravodlivosti a mieru ...

  rozhodnuté, ako vlády európskych štátov, ktoré sú rovnakého zmýšľania a majú spoločné dedičstvo politických ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Vysoké zmluvné strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva a slobody uvedené v Hlave ...

  HLAVA I

  Článok 2

  1.

  Právo každého na život je chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť života okrem výkonu súdom ...

  2.

  Zbavenie života sa nebude považovať za spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak bude vyplývať z použitia ...

  a)

  obrane každej osoby proti nezákonnému násiliu;

  b)

  vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej;

  c)

  zákonne uskutočnenej akcii za účelom potlačenia nepokojov alebo vzbury.

  Článok 3

  Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. ...

  Článok 4

  1.

  Nikoho nemožno držať v otroctve alebo v nevoľníctve.

  2.

  Od nikoho sa nebude vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

  3.

  Za „nútenú alebo povinnú prácu“ sa na účely tohto článku nepovažujú:

  a)

  práca bežne požadovaná pri výkone trestu uloženého podľa článku 5 tohto Dohovoru alebo v čase podmienečného ...

  b)

  služba vojenského charakteru alebo v prípade osôb, ktoré odmietajú vojenskú službu z dôvodov svedomia ...

  c)

  služba vyžadovaná v prípade núdze alebo pohromy, ktorá ohrozuje život alebo blaho spoločenstva; ...

  d)

  práca alebo služba, ktorá tvorí súčasť bežných občianskych povinností.

  Článok 5

  1.

  Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, ...

  a)

  zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom;

  b)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému súdom ...

  c)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán ...

  d)

  iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného dohľadu alebo ...

  e)

  zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, ...

  f)

  zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie, ...

  2.

  Každý, kto je zatknutý, musí byť oboznámený bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, s dôvodmi svojho ...

  3.

  Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanovením odseku 1 písm. c) tohto článku, ...

  4.

  Každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom ...

  5.

  Každý, kto bol obeťou zatknutia alebo zadržania v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok na ...

  Článok 6

  1.

  Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná ...

  2.

  Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná ...

  3.

  Každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

  a)

  byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti ...

  b)

  mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

  c)

  obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky na ...

  d)

  vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo svoj prospech ...

  e)

  mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí. ...

  Článok 7

  1.

  Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané nebolo podľa vnútroštátneho ...

  2.

  Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo ...

  Článok 8

  1.

  Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

  2.

  Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a ...

  Článok 9

  1.

  Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť ...

  2.

  Sloboda prejavovať náboženské vyznanie a presvedčenie môže podliehať len obmedzeniam, ktoré sú ustanovené ...

  Článok 10

  1.

  Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať ...

  2.

  Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, ...

  Článok 11

  1.

  Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane práva ...

  2.

  Na výkon týchto práv sa nemôžu uvaliť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné ...

  Článok 12

  Muži a ženy spôsobilí vekom na uzavretie manželstva majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu ...

  Článok 13

  Každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky ...

  Článok 14

  Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na ...

  Článok 15

  1.

  V prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie môže každá Vysoká zmluvná ...

  2.

  Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových ...

  3.

  Každá Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v plnom rozsahu informovať ...

  Článok 16

  Nič v článkoch 10, 11, a 14 sa nemôže považovať za brániace Vysokým zmluvným stranám uvaliť obmedzenia ...

  Článok 17

  Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať tak, akoby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi akékoľvek ...

  Článok 18

  Obmedzenia, ktoré tento Dohovor pripúšťa pre uvedené práva a slobody, nesmú sa využívať na iný účel ...

  HLAVA II

  Článok 19

  Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto dohovore a v jeho protokoloch ...

  Článok 20

  Súd tvoria sudcovia, ktorých počet sa rovná počtu Vysokých zmluvných strán.

  Článok 21

  1.

  Sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a musia spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií ...

  2.

  Sudcovia zasadajú v súde ako súkromné osoby.

  3.

  Sudcovia nemôžu počas svojho funkčného obdobia vykonávať činnosť nezlučiteľnú s ich nezávislosťou, nestrannosťou ...

  Článok 22

  1.

  Sudcov volí Parlamentné zhromaždenie Rady Európy za každú Vysokú zmluvnú stranu väčšinou odovzdaných ...

  Článok 23 – Funkčné obdobie a odvolanie z funkcie

  1.

  Sudcovia sú volení na obdobie deviatich rokov. Nemôžu byť zvolení opätovne.

  2.

  Funkčné obdobie sudcov sa skončí dovŕšením veku 70 rokov.

  3.

  Sudcovia vykonávajú svoju funkciu až do ich nahradenia. Aj po ich nahradení však pokračujú v prejednávaní ...

  4.

  Sudcu možno odvolať z jeho funkcie, iba ak ostatní sudcovia dvojtretinovou väčšinou rozhodnú, že tento ...

  Článok 24 – Kancelária súdu a spravodajcovia

  1.

  Súd má k dispozícii kanceláriu, ktorej úlohy a organizácia sú ustanovené v rokovacom poriadku súdu. ...

  2.

  Keď súd zasadá ako samosudca, pomáhajú mu spravodajcovia, ktorí podliehajú právomoci predsedu súdu. ...

  Článok 25 („Plénum súdu“)

  Plénum súdu

  a)

  volí na trojročné obdobie svojho predsedu a jedného alebo dvoch podpredsedov, ktorí môžu byť zvolení ...

  b)

  vytvára komory na stanovené obdobie,

  c)

  volí predsedov komôr súdu s možnosťou ich opätovného zvolenia,

  d)

  schvaľuje rokovací poriadok súdu;

  e)

  volí tajomníka súdu a jedného alebo viacerých jeho zástupcov;

  f)

  podáva žiadosť podľa článku 26 ods. 2.

  Článok 26 – Samosudca, zloženie výborov, komôr a veľkej komory

  1.

  Predložené prípady súdu prejednáva samosudca, výbory pozostávajúce z troch sudcov, komory zo siedmich ...

  2.

  Na žiadosť pléna súdu môže Výbor ministrov jednomyseľným rozhodnutím a na stanovené obdobie znížiť počet ...

  3.

  Sudca nesmie ako samosudca posudzovať žiadnu sťažnosť proti vysokej zmluvnej strane, za ktorú bol tento ...

  4.

  Ako člen komory a veľkej komory zasadá ex officio sudca zvolený za vysokú zmluvnú stranu. V prípade, ...

  5.

  Členmi veľkej komory sú aj predseda súdu, jeho podpredsedovia, predsedovia komôr a ďalší sudcovia vybraní ...

  Článok 27 – Kompetencia samosudcov

  1.

  Samosudca môže vyhlásiť za neprijateľnú alebo vyčiarknuť zo zoznamu prípadov pred súdom sťažnosť predloženú ...

  2.

  Toto rozhodnutie je konečné.

  3.

  Ak samosudca nevyhlási sťažnosť za neprijateľnú alebo ju nevyčiarkne, tento sudca ju postúpi výboru ...

  Článok 28 – Kompetencia výborov

  1.

  Výbor môže sťažnosť podanú podľa článku 34 jednomyseľne

  a)

  vyhlásiť za neprijateľnú alebo ju vyčiarknuť zo zoznamu prípadov, ak sa také rozhodnutie môže prijať ...

  b)

  vyhlásiť za prijateľnú a zároveň vyniesť rozsudok vo veci, ak sa základná otázka v danom prípade, týkajúca ...

  2.

  Rozhodnutia a rozsudky podľa odseku 1 sú konečné.

  3.

  Ak sudca zvolený za dotknutú vysokú zmluvnú stranu nie je členom výboru, výbor môže v ktoromkoľvek štádiu ...

  Článok 29

  1. Ak sa neprijme rozhodnutie podľa článku 27 alebo 28 alebo ak sa nevynesie rozsudok podľa článku 28, ...

  2.

  Komora rozhoduje o prijateľnosti a merite sťažností podaných štátmi v súlade s článkom 33. Rozhodnutie ...

  Článok 30

  Ak prípad prejednávaný komorou vyvoláva závažnú otázku týkajúcu sa výkladu dohovoru alebo jeho protokolov ...

  Článok 31

  Veľká komora

  a)

  rozhoduje o sťažnostiach podaných podľa článku 33 alebo článku 34, keď jej tie postúpila komora v súlade ...

  b)

  rozhoduje o otázkach, ktoré súdu postúpil Výbor ministrov v súlade s článkom 46 ods. 4; a

  c)

  posudzuje žiadosti o vydanie posudkov predložené podľa článku 47.

  Článok 32

  1.

  Právomoc súdu zahŕňa všetky otázky týkajúce sa výkladu a aplikácie dohovoru a jeho protokolov, ktoré ...

  2.

  O sporných otázkach týkajúcich sa jeho právomoci rozhoduje súd.

  Článok 33

  Každá Vysoká zmluvná strana môže predložiť súdu na preskúmanie každé porušenie ustanovení dohovoru a ...

  Článok 34

  Súd môže prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek jednotlivca, mimovládnej organizácie alebo od skupiny osôb, ...

  Článok 35

  1.

  Súd môže prejednávať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy, podľa všeobecne ...

  2.

  Súd nebude posudzovať individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ktorá je

  a)

  anonymná alebo

  b)

  v podstate rovnaká ako sťažnosť posudzovaná súdom už predtým, alebo ktorá je už predmetom iného medzinárodného ...

  3.

  Súd vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ak uváži, že: ...

  a)

  sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami tohto dohovoru alebo jeho protokolov, zjavne nepodložená alebo ...

  b)

  sťažovateľ nebol významným spôsobom znevýhodnený, iba ak rešpektovanie ľudských práv vymedzených v dohovore ...

  4.

  Súd odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa tohto článku. Môže tak rozhodnúť v ...

  Článok 36

  1.

  Vysoká zmluvná strana, ktorej občanom je sťažovateľ, má právo predložiť písomné vyjadrenie a zúčastniť ...

  2.

  Predseda súdu môže v záujme riadneho výkonu spravodlivosti vyzvať ktorúkoľvek Vysokú zmluvnú stranu, ...

  3.

  Vo všetkých prípadoch prejednávaných komorou alebo veľkou komorou môže komisár Rady Európy pre ľudské ...

  Článok 37

  1.

  Súd však pokračuje v posudzovaní sťažnosti, ak to vyžaduje dodržiavanie ľudských práv zaručených dohovorom ...

  a)

  sťažovateľ už nemieni trvať na svojej sťažnosti, alebo

  b)

  vec už bola vyriešená, alebo

  c)

  pre akýkoľvek iný dôvod zistený súdom nie je potrebné pokračovať v posudzovaní sťažnosti.

  2.

  Súd môže rozhodnúť o opätovnom zaradení sťažnosti do zoznamu prípadov, ak sa domnieva, že okolnosti ...

  Článok 38 – Preskúmanie veci

  Súd preskúma vec spolu so zástupcami strán a v prípade potreby pristúpi k vyšetrovaniu, pre efektívne ...

  Článok 39 – Zmier

  1.

  V ktoromkoľvek štádiu konania môže súd dotknutým stranám ponúknuť pomoc s cieľom dosiahnuť zmier vo ...

  2.

  Konanie podľa odseku 1 je dôverné.

  3.

  V prípade dosiahnutia zmieru súd vyčiarkne sťažnosť zo zoznamu prípadov rozhodnutím, ktoré obsahuje ...

  4.

  Toto rozhodnutie sa postúpi Výboru ministrov, ktorý dohliada na splnenie podmienok zmieru vymedzených ...

  Článok 40

  1.

  Pojednávania sú verejné, ak súd vo výnimočných prípadoch nerozhodne inak.

  2.

  Spisy uložené u tajomníka súdu sú prístupné verejnosti, ak predseda súdu nerozhodne inak.

  Článok 41

  Ak súd dospeje k záveru, že bol porušený dohovor alebo jeho protokoly, a ak vnútroštátne právo dotknutej ...

  Článok 42

  Rozsudky vynesené komorami sa stanú konečnými v súlade s ustanoveniami článku 44 ods. 2.

  Článok 43

  1.

  V lehote troch mesiacov odo dňa vynesenia rozsudku komorou môže vo výnimočných prípadoch každá zo zúčastnených ...

  2.

  Porota piatich sudcov veľkej komory prijme takú žiadosť, ak prípad vyvoláva závažné otázky týkajúce ...

  3.

  Ak porota žiadosť prijme, veľká komora rozhodne vo veci rozsudkom.

  Článok 44

  1.

  Rozsudok veľkej komory je konečný.

  2.

  Rozsudok komory je konečný

  a)

  vtedy, ak strany vyhlásia, že nepožiadajú o predloženie veci veľkej komore, alebo

  b)

  po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa vynesenia rozsudku, ak strany nepožiadali o predloženie veci ...

  c)

  vtedy, ak porota sudcov veľkej komory odmietne žiadosť o predloženie veci veľkej komore podanú v súlade ...

  3.

  Právoplatný rozsudok sa zverejní.

  Článok 45

  1.

  Rozsudky, ako aj rozhodnutia, ktorými sa sťažnosti vyhlasujú za prijateľné alebo za neprijateľné, musia ...

  2.

  Ak rozsudok alebo jeho časť nevyjadruje jednomyseľný názor sudcov, každý sudca má právo pripojiť k nemu ...

  Článok 46 – Záväznosť a vykonávanie rozsudkov

  1.

  Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť právoplatným rozsudkom súdu vo všetkých prípadoch, ...

  2.

  Právoplatný rozsudok súdu sa doručí Výboru ministrov, ktorý dohliada na jeho výkon.

  3.

  Ak Výbor ministrov dospeje k záveru, že dohľadu nad výkonom právoplatného rozsudku bráni problém spojený ...

  4.

  Ak Výbor ministrov dospeje k záveru, že sa vysoká zmluvná strana odmietla riadiť právoplatným rozsudkom ...

  5.

  Ak súd zistí porušenie odseku 1, postúpi vec Výboru ministrov na zváženie opatrení, ktoré by sa mali ...

  Článok 47

  1.

  Súd môže na žiadosť Výboru ministrov vydávať posudky o právnych otázkach týkajúcich sa výkladu dohovoru ...

  2.

  Takéto posudky sa nemôžu týkať otázok súvisiacich s obsahom alebo s rozsahom práv alebo slobôd stanovených ...

  3.

  Rozhodnutie požiadať súd o posudok prijíma Výbor ministrov väčšinou hlasov zástupcov oprávnených v ňom ...

  Článok 48

  Súd rozhodne, či žiadosť o posudok podaná Výborom ministrov spadá do jeho právomoci vymedzenej v článku ...

  Článok 49

  1.

  Posudok súdu musí obsahovať odôvodnenie.

  2.

  Ak posudok nevyjadruje úplne alebo čiastočne jednomyseľný názor sudcov, každý sudca má právo pripojiť ...

  3.

  Posudky súdu sa doručia Výboru ministrov.

  Článok 50

  Náklady spojené s činnosťou súdu hradí Rada Európy.

  Článok 51

  Sudcovia požívajú počas výkonu svojej funkcie výsady a imunity ustanovené v článku 40 Štatútu Rady Európy ...

  HLAVA III

  Článok 52

  Každá Vysoká zmluvná strana poskytne na žiadosť generálneho tajomníka Rady Európy požadované vysvetlenie ...

  Článok 53

  Nič v tomto Dohovore sa nebude vykladať tak, akoby obmedzovalo alebo rušilo ľudské práva a základné ...

  Článok 54

  Nič v tomto Dohovore nebráni právomociam, ktoré priznal Výboru ministrov Štatút Rady Európy.

  Článok 55

  S výhradou osobitného dojednania Vysoké zmluvné strany súhlasia, že medzi sebou nepoužijú zmluvy, dohovory ...

  Článok 56

  1.

  Každý štát môže pri ratifikácii alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením generálnemu tajomníkovi Rady ...

  2.

  Dohovor sa bude vzťahovať na jedno alebo na viac území uvedených v oznámení začínajúc tridsiatym dňom ...

  3.

  Na uvedených územiach sa budú ustanovenia tohto Dohovoru vykonávať s prihliadnutím na miestne potreby. ...

  4.

  Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa prvého odseku tohto článku, môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť ...

  Článok 57

  1.

  Každý štát môže pri podpise tohto Dohovoru alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny urobiť výhradu ...

  2.

  Každá výhrada urobená podľa tohto článku musí obsahovať stručný opis príslušného zákona.

  Článok 58

  1.

  Vysoká zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor až po uplynutí piatich rokov od dátumu, keď sa stala ...

  2.

  Táto výpoveď nemôže zbaviť Vysokú zmluvnú stranu záväzkov z tohto Dohovoru, pokiaľ ide o akékoľvek konanie, ...

  3.

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá prestane byť členom Rady Európy, prestane byť stranou tohto Dohovoru ...

  4.

  Dohovor možno vypovedať podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov, pokiaľ ide o ktorékoľvek územie, ...

  Článok 59

  1.

  Tento Dohovor je otvorený na podpis členom Rady Európy. Bude ratifikovaný. Ratifikačné listiny budú ...

  2.

  Európska únia môže pristúpiť k tomuto dohovoru.

  3.

  Tento Dohovor nadobudne platnosť po uložení desiatich ratifikačných listín.

  4.

  Pre každý štát, ktorý Dohovor podpísal a ktorý ho bude ratifikovať neskôr, nadobudne Dohovor platnosť ...

  5.

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členom Rady Európy nadobudnutie platnosti Dohovoru, mená ...

  Dané v Ríme 4. novembra 1950 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  rozhodnuté prijať opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania práv a slobôd odlišných od tých, ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho ...

  Predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili ...

  Článok 2

  Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ...

  Článok 3

  Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú konať v rozumných intervaloch slobodné voľby s tajným hlasovaním za ...

  Článok 4

  Každá Vysoká zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr ...

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá oznámila vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže z času na ...

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 56 Dohovoru. ...

  Článok 5

  Vysoké zmluvné strany budú považovať články 1, 2, 3 a 4 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru ...

  Článok 6

  Tento protokol je otvorený na podpis členom Rady Európy, ktorí podpísali Dohovor; podlieha ratifikácii ...

  Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý oznámi všetkým členom mená ...

  Dané v Paríži 20. marca 1952 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Protokol č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznávajúci niektoré práva a slobody iné než tie, ktoré sú už uvedené v Dohovore a v prvom dodatkovom protokole k Dohovoru

  Podpísané vlády, členovia Rady Európy,

  rozhodnuté prijať opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania určitých práv a slobôd odlišných ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Nikoho nemožno pozbaviť slobody iba pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

  Článok 2

  1.

  Každý, kto sa právoplatne zdržiava na území niektorého štátu, má na tomto území právo slobody pohybu ...

  2.

  Každý môže slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú.

  3.

  Žiadne obmedzenia sa nemôžu uvaliť na výkon týchto práv okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a sú nevyhnutné ...

  4.

  Práva uvedené v odseku 1 môžu v určitých oblastiach podliehať obmedzeniam ustanoveným podľa zákona a ...

  Článok 3

  1.

  Nikto nebude, či už individuálne alebo hromadne, vyhostený z územia štátu, ktorého je štátnym občanom. ...

  2.

  Nikto nebude pozbavený práva vstúpiť na územie štátu, ktorého je štátnym občanom.

  Článok 4

  Hromadné vyhostenie cudzincov je zakázané.

  Článok 5

  1.

  Každá Vysoká zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr ...

  2.

  Každá Vysoká zmluvná strana, ktorá oznámila vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže z času na ...

  3.

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 56 Dohovoru. ...

  4.

  Územie každého štátu, na ktoré sa vzťahuje tento protokol vzhľadom na jeho ratifikáciu alebo jeho prijatie ...

  5.

  Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže kedykoľvek neskôr ...

  Článok 6

  1.

  Vysoké zmluvné strany budú považovať články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a ...

  Článok 7

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis členom štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor; podlieha ratifikácii ...

  2.

  Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, ktorý oznámi všetkým členom mená ...

  Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Dané v Štrasburgu 16. septembra 1963 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Protokol č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti

  Dané v Štrasburgu 28. apríla 1983 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných ...

  berúc do úvahy, že vývoj, ku ktorému došlo v niektorých členských štátoch Rady Európy, vyjadruje všeobecnú ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Trest smrti sa zrušuje. Nikoho nemožno na taký trest odsúdiť ani popraviť.

  Článok 2

  Štát môže zákonom ustanoviť trest smrti za činy spáchané v čase vojny alebo bezprostrednej hrozby vojny; ...

  Článok 3

  Od ustanovení tohto protokolu nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.

  Článok 4

  K ustanoveniam tohto protokolu nie je prípustná žiadna výhrada podľa článku 57 Dohovoru.

  Článok 5

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení, určiť ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť vykonávanie ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa oboch predchádzajúcich odsekov sa bude môcť odvolať, pokiaľ ide o ktorékoľvek ...

  Článok 6

  Členské štáty považujú články 1 až 5 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a všetky ustanovenia ...

  Článok 7

  Tento protokol je otvorený na podpis členom Rady Európy, ktorí podpísali Dohovor. Podlieha ratifikácii, ...

  Článok 8

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď päť členských štátov ...

  2.

  Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí dodatočne svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento ...

  Článok 9

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

  a)

  každý podpis;

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení;

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa jeho článkov 5 a 8;

  d)

  akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.

  Protokol č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Dané v Štrasburgu 22. novembra 1984 vo francúzštine a angličtine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

  rozhodnuté podniknúť ďalšie opatrenia na zabezpečenie kolektívneho vykonávania určitých práv a slobôd ...

  dohodli sa na tomto:

  Článok 1

  1.

  Cudzinca, ktorý má povolený pobyt na území niektorého štátu, možno vyhostiť iba na základe výkonu rozhodnutia ...

  a)

  uplatniť námietky proti svojmu vyhosteniu;

  b)

  dať preskúmať svoj prípad;

  c)

  dať sa zastupovať za týmto účelom pred príslušným úradom alebo pred osobou alebo osobami týmto úradom ...

  2.

  Cudzinca možno vyhostiť pred výkonom práv uvedených v odseku 1 a), b) a c) tohto článku, ak je také ...

  Článok 2

  1.

  Každý, koho súd uzná za vinného z trestného činu, má právo dať preskúmať výrok o vine alebo treste súdom ...

  2.

  Z tohto práva sú prípustné výnimky v prípade menej závažných trestných činov, ktoré ako také kvalifikuje ...

  Článok 3

  Ak sa konečný rozsudok v trestnej veci neskôr zruší alebo ak sa udelí milosť, pretože nová alebo novoodhalená ...

  Článok 4

  1.

  Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za ...

  2.

  Ustanovenia predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania podľa zákona a trestného poriadku ...

  3.

  Od tohto článku nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.

  Článok 5

  Pri uzavieraní manželstva, za jeho trvania a pri rozvode majú manželia rovnaké práva a povinnosti občianskoprávnej ...

  Článok 6

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení, určiť ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť vykonávanie ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúcich odsekov možno odvolať alebo pozmeniť, pokiaľ ide o ktorékoľvek ...

  4.

  Vyhlásenie urobené podľa tohto článku sa bude považovať za urobené podľa odseku 1 článku 56 Dohovoru. ...

  5.

  Územie každého štátu, na ktoré sa tento protokol vzťahuje na základe ratifikácie, prijatia alebo schválenia ...

  6.

  Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže kedykoľvek neskôr ...

  Článok 7

  1.

  Členské štáty považujú články 1 až 6 tohto protokolu za dodatkové články k Dohovoru a všetky ostatné ...

  Článok 8

  Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali Dohovor. Podlieha ...

  Článok 9

  1.

  Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí dvojmesačnej lehoty ...

  2.

  Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí dodatočne svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento ...

  Článok 10

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady:

  a)

  každý podpis;

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení;

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 6 a 9;

  d)

  akýkoľvek iný úkon, oznámenie alebo vyhlásenie týkajúce sa tohto protokolu.

Poznámky

 • 1)  Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
Načítavam znenie...
MENU
Hore