Články k predpisu 209/1992

Problematika uplatňovania zákazu mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania voči osobám pozbaveným slobody z hľadiska medzinárodného práva

Abstrakt
Podmienky vytvorené pre osoby pozbavené osobnej slobody a spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, sú v mnohých krajinách veľmi zlé a dokonca sa naďalej zhoršujú. Od roku 2000 sa vo svete zvýšilo množstvo ľudí nachádzajúcich sa vo väzení o takmer 20%. Problémy, ktorým musia tieto osoby čeliť a ktoré môžu viesť k až neľudským či mučivým podmienkam, súvisia napríklad s preplnenými celami, „samotkami“, nedostatkom hygieny a stravy, či násilím a často ich možno považovať za zásah do samotnej dôstojnosti človeka. Tento článok sa zaoberá medzinárodnoprávnymi inštrumentmi zákazu mučenia a ich vzájomnou interakciou, vybranými príkladmi zadržiavania vedúcimi k porušovaniu tohto zákazu, ako aj otázkou prevencie mučenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zákaz mučenia
Priradené k predpisu:
209/1992 paragrafy: 3


Vydané: 01.08.2020
Autor: Mgr., Sandra Žatková (née Sakolciová), Phd.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Sandra Žatková (née Sakolciová), Phd.

Prečo vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách zasahoval do práva na súkromie?

Abstrakt
Čánok sa zaoberá pôvodným návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach a to v časti, v ktorej s navrhovala zmena zákona o elektronických komunikáciách

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
Priradené k predpisu:
79/1994 paragrafy:
209/1992 paragrafy: 8


Vydané: 27.03.2020
Autor: Mgr., Peter Koska
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Koska

PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ SÚDNE KONANIE: JE NESKORÁ SPRAVODLIVOSŤ ODMIETNUTOU SPRAVODLIVOSŤOU? [1]

Abstrakt
Princíp spravodlivosti je viditeľný v práve na spravodlivé súdne konanie, v jednom zo základných ľudských práv chránených medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Toto právo patrí k jednému z najčastejšie porušovaných práv zo strany členských štátov Rady Európy a Európskej únie. Príspevok analyzuje judikatúru oboch európskych súdov v nadväznosti na základnú premisu práva na prístup k súdu a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Na základe konštanty, ktorú európske súdy vytvárajú, poukazujeme na nevyhnutné implikácie na národnej úrovni z legislatívneho hľadiska ako aj z hľadiska realizácie súdnej moci.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na spravodlivé súdne konanie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
209/1992 paragrafy: 6


Vydané: 15.08.2019
Autor: Doc. JUDr. PhDr., Lucia Mokrá, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr. PhDr., Lucia Mokrá, PhD.

Hodnotenie súladu a dôvodov trvania väzby s Dohovorom z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Abstrakt
Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na slobodu a osobnú bezpečnosť
Priradené k predpisu:
209/1992 paragrafy: 5


Vydané: 30.01.2018
Autor: Mgr. Ing., František Vojtuš
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Mgr. Ing., František Vojtuš

PRÁVO NA ŽIVOT: PODMIENKY PRIJATEĽNOSTI SŤAŽNOSTI PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Abstrakt
Cieľom príspevku je zistiť ako Európsky súd pre ľudské práva (ďalej Súd) zabezpečuje efektívnu ochranu práva na život už pri posudzovaní prijateľnosti sťažnosti namietajúcej právo na život podľa čl.2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej EDĽP). Príspevok poukazuje na niektoré špecifiká rozhodovania Súdu o prijateľnosti sťažnosti, namietajúcej porušenie práva na život. Hlavnou hypotézou príspevku je že, Súd extenziou alebo reštrikciou pojmov (ako napr. sťažovateľ, obeť, adekvátny a prakticky účinný opravný prostriedok, „vyčerpanie všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov") obsiahnutých v článkoch v čl.34 a 35 EDĽP zabezpečuje efektívnu ochranu práva na život, ktorú má poskytovať čl.2 EDĽP, už vo fáze rozhodovania o splnení podmienok prijateľnosti sťažnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na život
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 15
209/1992 paragrafy: 2


Vydané: 13.10.2015
Autor: JUDr. Ing., Elena Sablerová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Elena Sablerová

Regionalizmus v presadzovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti: K decentralizácií presadzovania medzinárodného mieru

Abstrakt
Charta OSN predpokladá centralizáciu presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti v rukách Bezpečnostnej rady OSN (čl. 24 Charty). Sledujúc cieľ napĺňania tejto úlohy, sú Bezpečnostnej rade zverené právomoci či už v oblasti pokojného riešenia sporov (kapitola VI), rozhodovať o „stave mieru" a v prípade porušenia má Bezpečnostná rada právomoc vykonať kolektívnu akciu - ktorá za splnenia určitých podmienok môže zahŕňať aj použitie sily (kapitola VII Charty - články 39 - 42). Všeobecné medzinárodné právo obsahuje imperatívny zákaz použitia sily. Právny poriadok uznáva niektoré výnimky z tohto všeobecného zákazu použitia sily. Jednak ide o vyššie spomínané kolektívne akcie podľa kapitoly VII Charty OSN, a tiež ide o prípady sebaobrany (individuálnej aj kolektívnej - článok 51 Charty OSN).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na slobodu a osobnú bezpečnosť
Priradené k predpisu:
209/1992 paragrafy: 5


Vydané: 11.10.2013
Autor: Mgr., Adam Giertl
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Adam Giertl

Regionalizmus a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti: od pôvodnej koncepcie k súčasným výzvam

Abstrakt
Regionálne medzinárodné organizácie sa najmä v posledných dvoch dekádach významne zapájajú do riešení mierových a bezpečnostných problémov vo svete. Cieľom príspevku je poukázať na posun, aký v medzinárodnom práve nastal v otázke postavenia regionálnych medzinárodných organizácií v oblasti mieru a bezpečnosti. V úvodnej časti priblížime determinanty vývoja nastolenej problematiky. Následne pozornosť zameriame na pôvodnú koncepciu úlohy regionálnych organizácií pri zachovaní mieru a bezpečnosti, ako bola ustanovená v kapitole VIII Charty OSN a poukážeme na problematické otázky praktickej aplikácie príslušných ustanovení. Dôležitosť zapojenia regionálnych medzinárodných organizácií a ich prínos pre riešenie ozbrojených konfliktov budeme v záverečnej časti príspevku demonštrovať na aktuálnych dokumentoch z rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. Uvedené dokumenty zároveň identifikujú nové smery úloh pre regionálne organizácie. V príspevku sa nebudeme v podrobnostiach venovať vzťahu regionálnych štruktúr a Bezpečnostnej rady OSN, ani otázkam centralizácie/decentralizácie kontroly zachovania mieru a bezpečnosti, nakoľko uvedená problematika je predmetom nadväzujúceho príspevku v tomto zborníku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na slobodu a osobnú bezpečnosť
Priradené k predpisu:
209/1992 paragrafy: 5


Vydané: 11.10.2013
Autor: Mgr., Ľubica Gregová Širicová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľubica Gregová Širicová, PhD.

PRÁVO NA ŽIVOT VERZUS OCHRANA REPUBLIKY

Abstrakt
Každá ľudská bytosť má ústavou zaručené právo na ochranu života. Štát má právo a povinnosť vykonávať všetky potrebné opatrenia na svoju obranu a zachovanie svojej bezpečnosti, vrátane svojej zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti svojich hraníc a svojho štátneho režimu. Príspevok sa zaoberá otázkou, koho právo na zachovanie svojej existencie dostane prednosť v prípade, ak dôjde k ich vzájomnému stretu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na život
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 15
209/1992 paragrafy: 2


Vydané: 21.09.2013
Autor: Mgr., Vladislav Birás
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vladislav Birás

Povinnosť vykonať ústne pojednávanie pred správnym orgánom v konaní o správnom delikte

Abstrakt
Verejnosť súdnych konaní, povinnosť vykonať ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte a subsidiárne použitie správneho poriadku na konanie o správnych deliktoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na spravodlivé súdne konanie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
209/1992 paragrafy: 6


Vydané: 09.08.2012
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo


Zobraziť všetky články autora Marek Čirč

Zásada nediskriminácie a vzájomného uznávania pri podnikaní v Európskej únii

Abstrakt
Pri vytváraní judikatúry ako nepísaného prameňa práva Európskej únie odkazujú súdy Únie predovšetkým na všeobecné zásady (princípy) úniového práva, ktoré vyjadrujú základné ponímanie práva a spravodlivosti a ktoré musia byť dodržiavané nielen v úniovom právnom poriadku, ale aj v právnych poriadkoch členských štátov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zákaz diskriminácie
Priradené k predpisu:
209/1992 paragrafy: 14


Vydané: 09.10.2011
Autor: JUDr. Ing. PhDr., Michael Siman, DEA
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing. PhDr., Michael Siman, DEA
MENU
Hore