Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach 1/1995 účinný od 10.01.1995

Platnosť od: 10.01.1995
Účinnosť od: 10.01.1995
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Štátne územie, Bezpečnosť a obrana štátu, Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach 1/1995 účinný od 10.01.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 1/1995 s účinnosťou od 10.01.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 1993 bola v Bratislave ...

Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín podľa jej článku 19. ...

Prílohy

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach

  Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“),vychádzajúc z princípov rovnoprávnosti, ...

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  (1)

  Zmluvné strany potvrdzujú priebeh štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou určený ...

  (2)

  Priebeh štátnej hranice v teréne uvedený v odseku 1 tohto článku určujú tieto demarkačné dokumenty: ...

  A.

  Protokol opisu štátnych hraníc medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických ...

  1.

  zväzok máp, dokladov kartografických a geodetických prác na štátnych hraniciach medzi Československou ...

  2.

  protokoly hraničných znakov postavených na štátnych hraniciach medzi Československou republikou ...

  3.

  protokol – opis styčného priestoru štátnych hraníc Československa, Zväzu sovietskych socialistických ...

  a)mapa styčného priestoru štátnych hraníc Československa, Zväzu sovietskych socialistických ...

  b)protokol o hraničnom znaku „Kremenec“ postavenom na styku štátnych hraníc Československa, ...

  B.

  Protokol hraničného znaku „Tisa“, postaveného na styku štátnych hraníc Československej socialistickej ...

  Článok 2

  (1)

  Štátne hranice ohraničujú suverénne územia zmluvných strán a vo vertikálnom smere delia aj ...

  (2)

  Výrazy „štátne hranice“ alebo „hraničná čiara“ používané na účely tejto zmluvy majú ...

  (3)

  Štátne hranice sú v teréne vyznačené hraničnými znakmi. Pojmom „hraničný znak“ používaným ...

  (4)

  Hraničnými vodami sa na účely tejto zmluvy rozumejú úseky riek a iných povrchových vôd a tokov, ...

  Článok 3

  (1)

  Štátne hranice na suchozemských úsekoch a v miestach, kde pretínajú stojaté alebo tečúce vody, ...

  (2)

  Štátne hranice na úseku hraničného vodného toku Uh od hraničného znaku 317 po hraničný znak ...

  (3)

  V prípade zmeny koryta rieky Uh v dôsledku prírodných javov Spoločná slovensko-ukrajinská hraničná ...

  (4)

  Na mostoch a iných vodohospodárskych zariadeniach prebieha hraničná čiara po ich technologickej ...

  Článok 4

  (1)

  Štátne hranice sú v teréne vyznačené hraničnými znakmi takto:

  a)

  na styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Ukrajiny a Poľskej republiky trojhranným hraničným ...

  b)

  na charakteristických bodoch hraničnej čiary (lomové body hraničnej čiary, miesta, kde štátne ...

  c)

  v miestach prechodu hraničnej čiary zo suchozemského úseku do vodného úseku (hraničný úsek ...

  d)

  na hraničnom úseku vodného toku Uh dvoma hraničnými stĺpmi osadenými proti sebe na protiľahlých ...

  e)

  na mŕtvom ramene rieky Tisy dvoma hraničnými stĺpmi osadenými proti sebe na protiľahlých brehoch, ...

  f)

  na mieste prechodu hraničnej čiary do vyschnutého koryta mŕtveho ramena rieky Tisy tromi hraničnými ...

  g)

  na styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Ukrajiny a Maďarskej republiky tromi hraničnými ...

  (2)

  Charakteristické údaje každého hraničného znaku, jeho poloha vo vzťahu k hraničnej čiare, ako ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 5

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať štátne hranice po celej dĺžke tak, aby ich priebeh bol ...

  (2)

  Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujú na svojom území udržiavanie hraničného pruhu. ...

  (3)

  Pojmom „príslušné orgány“ zmluvných strán sa rozumejú hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia. ...

  Článok 6

  Zmluvné strany urobia potrebné opatrenia na náležitú ochranu hraničných znakov a budú brať ...

  Článok 7

  (1)

  Udržiavanie hraničných znakov sa medzi zmluvné strany rozdeľuje takto:

  a)

  hraničné stĺpy osadené na území Slovenskej republiky, polygónové stĺpiky a značky trigonometrických ...

  b)

  hraničné stĺpy a polygónové stĺpiky osadené na území Ukrajiny, polygónové stĺpiky a značky ...

  (2)

  Udržiavanie hraničného znaku „Kremenec“ sa do uzavretia osobitného protokolu medzi vládami ...

  (3)

  Ak bude treba pri vykonávaní stavebných prác väčšieho rozsahu odstrániť alebo premiestniť ...

  Článok 8

  (1)

  Obhliadku stavu a polohy hraničných znakov a stavu hraničného pruhu vykonávajú príslušné orgány ...

  (2)

  O termíne spoločnej obhliadky podľa odseku 1 tohto článku sa príslušné orgány zmluvných strán ...

  (3)

  O výsledku spoločnej obhliadky spíšu príslušné orgány zmluvných strán protokol v dvoch vyhotoveniach, ...

  Článok 9

  (1)

  V prípade straty, zničenia alebo poškodenia hraničného stĺpu alebo polygónového stĺpika alebo ...

  (2)

  Ak príslušný orgán jednej zmluvnej strany zistí, že sa stratil, zničil alebo poškodil hraničný ...

  (3)

  V nevyhnutných prípadoch môžu príslušné orgány zmluvných strán po vzájomnej dohode osadzovať ...

  (4)

  Tvar, rozmery a vzhľad znovuosadených a doplnkových hraničných znakov musí zodpovedať ustanoveniam ...

  (5)

  Znovuosadenie zničených a poškodených hraničných stĺpov alebo polygónových stĺpikov alebo ...

  (6)

  Osadenie doplnkových hraničných znakov vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán spoločne ...

  Článok 10

  (1)

  Na spresnenie priebehu hraničnej čiary v teréne podľa demarkačných dokumentov uvedených v článku ...

  (2)

  Ďalšie spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary sa bude vykonávať podľa potreby vždy ...

  Článok 11

  (1)

  O prácach vykonávaných podľa článku 9 ods. 1 a 3 a článku 10 tejto zmluvy sa vyhotovia

  a)

  zápisnice o znovuosadení zničených alebo poškodených hraničných znakov alebo ich častí na ...

  b)

  zápisnice a protokol o osadení doplnkového hraničného znaku alebo o premiestnení hraničného ...

  (2)

  Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku sa vypracujú v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom ...

  TRETIA ČASŤ

  Článok 12

  (1)

  Na spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary utvoria vlády zmluvných strán Spoločnú slovensko-ukrajinskú ...

  (2)

  Každá zo zmluvných strán hradí náklady spojené s činnosťou členov svojej delegácie, ako aj ...

  Článok 13

  (1)

  Komisia plní najmä tieto úlohy:

  a)

  vykonáva spoločné preskúšanie priebehu hraničnej čiary meraním v teréne a v prípade potreby ...

  b)

  rozhoduje o osadení doplnkových hraničných znakov, o premiestnení ohrozených hraničných znakov ...

  c)

  vypracúva nové demarkačné dokumenty. Tieto dokumenty sa vypracujú v dvoch vyhotoveniach, každé ...

  (2)

  Pri plnení úloh uvedených najmä v odseku 1 tohto článku komisia úzko spolupracuje s hraničnými ...

  Článok 14

  (1)

  Spôsob a termíny práce komisie sa určia na jej zasadaniach, ktoré sa budú konať striedavo na ...

  (2)

  Zasadanie komisie vedie predseda delegácie tej zmluvnej strany, na ktorej území sa zasadanie koná. ...

  (3)

  O každom zasadaní komisie sa spíšu protokoly v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom ...

  (4)

  Ak komisia v niektorých otázkach nedospeje k dohode, odovzdá ich na prerokovanie diplomatickou cestou. ...

  Článok 15

  (1)

  Osobám uvedeným v článku 12 ods. 1 tejto zmluvy určí komisia na obdobie vykonávania prác pri ...

  (2)

  Uvedeným osobám sa na tento účel vydajú na prekračovanie štátnych hraníc preukazy.

  (3)

  Tieto preukazy vydávajú členom delegácií hlavní hraniční splnomocnenci zmluvných strán, expertom ...

  Článok 16

  (1)

  Osobám uvedeným v článku 12 ods. 1 tejto zmluvy je zaručená osobná nedotknuteľnosť a nedotknuteľnosť ...

  (2)

  Uvedené osoby sú oprávnené brať so sebou na územie druhej zmluvnej strany potrebné pracovné ...

  (3)

  Každá zo zmluvných strán zabezpečí osobám druhej zmluvnej strany uvedeným v článku 12 ods. ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 17

  Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov. Ak žiadna zo zmluvných strán túto zmluvu nevypovie ...

  Článok 18

  Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy stráca platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou ...

  Článok 19

  Dané v Bratislave 14. októbra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, ...

  Táto zmluva podlieha ratifikácii. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v čo najkratšom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore