Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 247/2009 účinný od 01.07.2009 do 30.11.2014

Platnosť od: 26.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2009
Účinnosť do: 30.11.2014
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 247/2009 s účinnosťou od 01.07.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štatistického úradu Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického ...

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej ...

§ 1
Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, ktorým ...

§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona] ...

Povinnosť správcu vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na ...

§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca prevádza ...

§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca zmluvou ...

§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca prevádza vlastníctvo hnuteľných ...

§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca výmenou dáva hnuteľné veci ...

§ 7
Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správca prenecháva hnuteľné veci do nájmu, sa vyžaduje súhlas ...

§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnej veci uzavretej správcom ako požičiavateľom sa vyžaduje ...

(2)

Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správca prenecháva do výpožičky hnuteľnú vec uvedenú ...

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných ...

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ľudmila Benkovičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore