Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 247/2009 účinný od 01.07.2009 do 30.11.2014

Platnosť od: 26.06.2009
Účinnosť od: 01.07.2009
Účinnosť do: 30.11.2014
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 247/2009 s účinnosťou od 01.07.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štatistického úradu Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet a rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, ktorým na účel tohto opatrenia je štátna príspevková organizácia INFOSTAT – inštitút informatiky a štatistiky (ďalej len „správca“).

§ 2 - Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť správcu vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na majetok štátu v jeho správe, a to na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a na dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov odo dňa ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3 - Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca prevádza hnuteľné veci uvedené v § 2 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4 - Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca zmluvou o zámene správy majetku štátu dáva hnuteľné veci uvedené v § 2 iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5 - Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí uvedených v § 2.

§ 6 - Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca výmenou dáva hnuteľné veci uvedené v § 2; to neplatí, ak správca výmenou dáva hnuteľné veci uvedené v § 2 a súčasne výmenou prijíma nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.

§ 7 - Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správca prenecháva hnuteľné veci do nájmu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca prenecháva do nájmu hnuteľné veci uvedené v § 2 iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8 - Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnej veci uzavretej správcom ako požičiavateľom sa vyžaduje súhlas úradu, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.

(2)

Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správca prenecháva do výpožičky hnuteľnú vec uvedenú v § 2 inému vypožičiavateľovi, ako je právnická osoba uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas úradu.

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 389/2002 Z. z.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ľudmila Benkovičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore