Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 35/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 01.02.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 35/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 35/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) ustanovuje technické ...

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sa za osobný ochranný prostriedok považuje zariadenie alebo prostriedok ...

(3)

Za osobný ochranný prostriedok sa považuje aj

a)

technická zostava niekoľkých zariadení alebo prostriedkov neoddeliteľne spojená výrobcom na ochranu ...

b)

ochranné zariadenie alebo prostriedok spojený oddeliteľne alebo neoddeliteľne s osobným výstrojom ...

c)

vymeniteľná súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorá je nevyhnutná na bezchybné fungovanie ...

(4)

Za osobný ochranný prostriedok podľa odseku 2 sa považuje aj akýkoľvek systém uvádzaný na trh ...

§ 2
Do skupiny určených výrobkov osobné ochranné prostriedky nepatria
a)

osobné ochranné prostriedky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné ...

b)

osobné ochranné prostriedky určené na sebaobranu,

c)

osobné ochranné prostriedky na sebaobranu, osobné ochranné prostriedky určené a vyrobené na súkromné ...

1.

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,

2.

vlhkosťou a vodou,

3.

teplom,

d)

osobné ochranné prostriedky, ktoré sa nenosia trvale, určené na ochranu alebo záchranu osôb na ...

e)

prilby a priezory určené pre používateľa dvojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového ...

f)

osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.1)

§ 3
(1)

Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí osobný ochranný prostriedok spĺňať z hľadiska ...

(2)

Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami podľa ...

(3)

Ak osobný ochranný prostriedok alebo jeho súčasť spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohe ...

(4)

Ak súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorá má byť začlenená do osobného ochranného ...

(5)

Osobný ochranný prostriedok podľa § 5 ods. 2, na ktorom je umiestnené označenie CE a výrobca ...

(6)

Osobný ochranný prostriedok okrem osobného ochranného prostriedku uvedeného v § 5 ods. 2, na ktorom ...

§ 4
(1)

Pred uvedením osobného ochranného prostriedku na trh výrobca alebo jeho splnomocnenec skompletizuje ...

(2)

Dokumentácia musí obsahovať všetky dôležité údaje o prostriedkoch použitých výrobcom na zabezpečenie ...

(3)

Dokumentácia iného osobného ochranného prostriedku, ako je uvedené v § 5 ods. 2, musí obsahovať ...

a)

technickú dokumentáciu výrobcu, ktorá pozostáva

1.

z celkových a podrobných výkresov osobného ochranného prostriedku, doplnených v prípade potreby ...

2.

z úplného zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a harmonizovaných slovenských technických ...

b)

popis kontrolných a skúšobných zariadení použitých výrobcom pri kontrole zhody výroby osobného ...

c)

výtlačok pokynov výrobcu podľa bodu 1.4 prílohy č. 1.

§ 5
(1)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred začatím sériovej výroby osobného ochranného prostriedku ...

(2)

ES skúška typu sa nevyžaduje pre osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie, ktorého ...

a)

mechanickým pôsobením, ktorého účinky sú povrchové, napríklad záhradnícke rukavice, náprstok, ...

b)

slabo agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktorých účinok sa dá ľahko odstrániť, napríklad ...

c)

nebezpečenstvami pri manipulácii s horúcim predmetom, ktoré nevystavia používateľa teplotám ...

d)

poveternostnými vplyvmi, ktoré nie sú mimoriadne ani extrémne, napríklad pokrývka hlavy, sezónny ...

e)

slabými nárazmi a vibráciami, ktoré nepostihujú žiadnu životne dôležitú časť tela a ktorých ...

f)

slnečným žiarením, napríklad slnečné okuliare.

(3)

Osobný ochranný prostriedok zložitej konštrukcie určený na ochranu pred smrteľným nebezpečenstvom ...

a)

filtračné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov pred pevnými a kvapalnými aerosólmi alebo ...

b)

prostriedky na ochranu dýchacích orgánov zabezpečujúce úplnú izoláciu od okolitej atmosféry ...

c)

osobné ochranné prostriedky poskytujúce len časovo obmedzenú ochranu pred chemickým pôsobením ...

d)

zásahové prostriedky na použitie v prostrediach s vysokou teplotou s účinkami porovnateľnými ...

e)

zásahové prostriedky na použitie v prostrediach s nízkou teplotou s účinkami porovnateľnými ...

f)

osobné ochranné prostriedky chrániace pred pádom z výšky,

g)

osobné ochranné prostriedky chrániace pred nebezpečenstvom vyvolaným elektrinou a nebezpečným ...

§ 6
(1)

ES skúška typu je postup, ktorým notifikovaná osoba zisťuje a potvrdzuje zhodu osobného ochranného ...

(2)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona písomne požiada o ES skúšku ...

a)

identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca (meno a priezvisko, trvalý pobyt, miesto podnikania ...

b)

technickú dokumentáciu výrobcu vyhotovenú podľa § 4 ods. 2 a 3 v jazyku členského štátu, do ...

K žiadosti sa pripojí potrebný počet vzoriek typu osobného ochranného prostriedku, ktorý má ...

(3)

Notifikovaná osoba pri ES skúške typu

a)

preskúma technickú dokumentáciu dodanú výrobcom z hľadiska jej úplnosti a vhodnosti s prihliadnutím ...

b)

ak výrobca neuplatnil alebo len čiastočne uplatnil harmonizované slovenské technické normy alebo ...

(4)

Notifikovaná osoba preskúša vzorku typu osobného ochranného prostriedku tak, že

a)

overí, či vzorka typu osobného ochranného prostriedku bola vyrobená v zhode s technickou dokumentáciou ...

b)

vykoná nevyhnutné skúšky na posúdenie zhody vzorky typu osobného ochranného prostriedku s harmonizovanými ...

c)

ak výrobca nepoužil alebo len čiastočne použil harmonizované slovenské technické normy alebo ...

(5)

Ak vzorka typu osobného ochranného prostriedku zodpovedá technickým požiadavkám, notifikovaná ...

(6)

ES certifikát typu obsahuje závery skúšania, podmienky jeho vydania, popis a zobrazenie osobného ...

(7)

Dokumentáciu o posúdení zhody vzorky typu osobného ochranného prostriedku notifikovaná osoba a ...

(8)

Ak notifikovaná osoba odmietne vydať ES certifikát typu, informuje o tom príslušné notifikované ...

(9)

Ak notifikovaná osoba zruší ES certifikát typu, informuje o tom spolu s dôvodmi rozhodnutia Úrad ...

(10)

Notifikovaná osoba poskytne kópiu ES certifikátu typu a v prípade odôvodnenej žiadosti i kópiu ...

§ 7
(1)

ES systém riadenia kvality výrobku je postup, pri ktorom

a)

výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly ...

b)

notifikovaná osoba zvolená výrobcom vykonáva potrebné náhodné kontroly v intervaloch najmenej ...

(2)

Notifikovaná osoba odoberie vzorky osobného ochranného prostriedku, ktoré preskúma a podrobí skúškam, ...

(3)

Ak notifikovaná osoba podľa odseku 1 písm. b) nie je totožná s notifikovanou osobou, ktorá vydala ...

(4)

Notifikovaná osoba poskytne výrobcovi protokol o vykonaných skúškach. Ak je v závere protokolu ...

(5)

Výrobca na požiadanie orgánu dohľadu predloží protokol notifikovanej osoby o skúškach.

§ 8
(1)

ES systém zabezpečenia kvality výroby prostredníctvom dohľadu je postup, pri ktorom notifikovaná ...

(2)

Výrobca požiada notifikovanú osobu, ktorú si zvolil, o schválenie systému riadenia kvality. Žiadosť ...

a)

všetky údaje vzťahujúce sa na príslušný druh osobného ochranného prostriedku vrátane dokumentácie ...

b)

dokumentáciu systému riadenia kvality,

c)

záruku dodržiavať záväzky vyplývajúce zo systému riadenia kvality a udržiavať jeho aktuálnosť ...

(3)

Dokumentácia systému riadenia kvality obsahuje opis systému riadenia kvality, organizačnú štruktúru, ...

(4)

Výrobca v rámci systému riadenia kvality podrobuje preskúšaniu vzorky každého typu osobného ...

(5)

Notifikovaná osoba posúdi, či systém riadenia kvality spĺňa ustanovenia odsekov 3 a 4. Ak je systém ...

(6)

Notifikovaná osoba vykoná všetky nevyhnutné objektívne hodnotenia zložiek systému kvality a kontroluje, ...

(7)

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu, v ktorej uvedie výsledky posúdenia systému riadenia ...

(8)

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá posúdila systém riadenia kvality, o všetkých plánovaných ...

(9)

Notifikovaná osoba preskúma navrhnuté zmeny. V správe oznámi výrobcovi, či zmenený systém riadenia ...

(10)

Notifikovaná osoba vykonáva u výrobcu pravidelné kontroly, ktorých účelom je zistiť, či výrobca ...

(11)

Výrobca na účely kontroly umožní vstup notifikovanej osobe do priestorov, v ktorých sa vykonáva ...

§ 9

Posúdenie zhody s technickými požiadavkami sa nevyžaduje pre osobný ochranný prostriedok, ktorý ...

§ 10
(1)

ES vyhlásenie o zhode je časť postupu posudzovania zhody, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec ...

a)

vydáva ES vyhlásenie o zhode, ktorým osvedčuje, že osobný ochranný prostriedok uvádzaný na ...

b)

umiestňuje na každý osobný ochranný prostriedok označenie CE podľa odseku 4.

(2)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá nové ES vyhlásenie o zhode, ak dôjde k zmene podmienok, za ...

(3)

Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh zabezpečí ...

(4)

Označenie CE podľa prílohy č. 3 sa umiestni na každý kus vyrobeného osobného ochranného prostriedku ...

(5)

Na osobnom ochrannom prostriedku nesmie byť umiestnené označenie, ktoré by svojím významom alebo ...

(6)

V prípade účasti notifikovanej osoby na činnostiach podľa § 7 a 8 musí byť k označeniu CE doplnené ...

(7)

Označenie CE na osobnom ochrannom prostriedku vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky ...

§ 11
(1)

Notifikovaná osoba musí spĺňať tieto minimálne podmienky:

a)

mať potrebný personál a nevyhnutné prostriedky a zariadenia,

b)

mať odborne spôsobilý a profesionálne dôveryhodný personál,

c)

mať vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sú pri vykonávaní skúšok, príprave správ, ...

d)

zachovávať mlčanlivosť,

e)

mať poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou notifikovanej osoby.

(2)

Úrad informuje Komisiu a členské štáty o notifikovaných osobách, ktoré boli určené na vykonávanie ...

§ 12
(1)

Ak sa zistí, že osobný ochranný prostriedok s označením CE, ktorý sa používa určeným spôsobom ...

a)

nesplnenia základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1,

b)

nesprávneho použitia technických noriem podľa § 3 ods. 2,

c)

nedostatkov v technických normách podľa § 3 ods. 2.

(2)

Ak sa zistí, že označenie CE nebolo na osobný ochranný prostriedok náležite umiestnené, výrobca ...

(3)

Ak je na osobnom ochrannom prostriedku umiestnené označenie CE a tento osobný ochranný prostriedok ...

§ 13

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 15

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.

  PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

  1. Všeobecné požiadavky na osobný ochranný prostriedok

  Osobný ochranný prostriedok musí poskytovať primeranú ochranu pred všetkými nebezpečenstvami. ...

  1.1 Zásady pri navrhovaní

  1.1.1 Ergonómia

  Osobný ochranný prostriedok sa musí navrhovať a vyrábať tak, aby používateľ mohol v predpokladaných ...

  1.1.2 Úrovne a triedy ochrany

  1.1.2.1 Najvyššia možná úroveň ochrany

  Najvyššia možná úroveň ochrany je taká optimálna úroveň ochrany, ktorú treba brať pri navrhovaní ...

  1.1.2.2 Triedy ochrany, ktoré zodpovedajú rozdielnym úrovniam rizika

  Ak sa predpokladané podmienky používania líšia tak, že je možné rozlíšiť viacero úrovní ...

  1.2 Neškodnosť osobného ochranného prostriedku

  1.2.1 Vylúčenie nebezpečných a ďalších obmedzujúcich vlastností

  Osobný ochranný prostriedok sa musí navrhovať a vyrábať tak, aby sa pri predpokladaných podmienkach ...

  1.2.1.1 Vhodnosť použitých materiálov

  Materiály, z ktorých je vyrobený osobný ochranný prostriedok, vrátane produktov ich rozkladu nesmú ...

  1.2.1.2 Vhodnosť povrchu všetkých súčastí osobného ochranného prostriedku, ktorý je v priamom ...

  Akékoľvek súčasti osobného ochranného prostriedku, ktoré sú pri používaní v styku alebo v ...

  1.2.1.3 Najvyššie prípustné obmedzenia pre používateľa

  Osobný ochranný prostriedok môže len minimálne obmedzovať vykonávané pohyby, zaujaté pozície ...

  1.3 Pohodlnosť a miera ochrany

  1.3.1 Prispôsobenie osobného ochranného prostriedku postave používateľa

  Osobný ochranný prostriedok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby uľahčil používateľovi ...

  1.3.2 Hmotnosť a pevnosť konštrukcie

  Osobný ochranný prostriedok musí mať čo najmenšiu hmotnosť pri zachovaní konštrukčnej pevnosti ...

  Okrem špecifických dodatočných požiadaviek, ktoré musí osobný ochranný prostriedok spĺňať ...

  1.3.3 Kompatibilita rôznych osobných ochranných prostriedkov určených na súčasné používanie ...

  Ak ten istý výrobca uvádza na trh niekoľko vzorov osobného ochranného prostriedku rôznych druhov ...

  1.4 Informácie poskytované výrobcom

  Pri uvedení osobného ochranného prostriedku na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec vydať ...

  a) jeho skladovaní, používaní, čistení, údržbe, nastavovaní a dezinfekcii; prostriedky na čistenie, ...

  b) dosahovanej miere ochrany daného osobného ochranného prostriedku, ktorá bola stanovená na základe ...

  c) vhodnom príslušenstve osobného ochranného prostriedku a o charakteristikách príslušných náhradných ...

  d) triedach ochrany zodpovedajúcich rozdielnym úrovniam rizika a z toho vyplývajúcich limitov používania, ...

  e) dobe skončenia životnosti alebo dobe použiteľnosti osobného ochranného prostriedku alebo jeho ...

  f) type balenia vhodného na prepravu,

  g) význame všetkých označení (pozri bod 2.12),

  h) notifikovanej osobe (názov, adresa a identifikačné číslo notifikovanej osoby), ktorá bola zapojená ...

  i) právnych predpisoch, ak sa použili podľa § 10 ods. 7.

  Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Uvádzajú sa minimálne v jazyku členského štátu, ...

  2. Dodatočné požiadavky spoločné pre viac druhov alebo typov osobných ochranných prostriedkov

  2.1 Osobný ochranný prostriedok so systémami na prispôsobenie

  Ak je osobný ochranný prostriedok vybavený systémami na prispôsobenie, musia byť tieto systémy ...

  2.2 Osobný ochranný prostriedok, ktorý „obklopuje“ chránené časti tela

  Ak je to možné, osobný ochranný prostriedok, ktorý obklopuje chránené časti tela, musí umožňovať ...

  2.3 Osobné ochranné prostriedky na tvár, oči a dýchacie orgány

  Akékoľvek obmedzenie zorného poľa používateľa alebo videnia vplyvom osobných ochranných prostriedkov ...

  Stupeň optickej neutrálnosti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov musí umožňovať ...

  Osobný ochranný prostriedok musí byť v prípade potreby upravený alebo vybavený príslušenstvom ...

  Typ osobného ochranného prostriedku určeného pre používateľa, u ktorého je potrebná korekcia ...

  2.4 Osobný ochranný prostriedok podliehajúci starnutiu

  Ak je známe, že navrhnuté ochranné parametre nového osobného ochranného prostriedku môžu byť ...

  Ak výrobca nie je schopný poskytnúť záruku týkajúcu sa životnosti osobného ochranného prostriedku, ...

  Ak sa predpokladá zjavné a rýchle zníženie miery ochrany osobného ochranného prostriedku jeho ...

  2.5 Osobný ochranný prostriedok, ktorý môže byť zachytený pohybujúcim sa predmetom počas používania ...

  Ak predpokladané podmienky používania zahŕňajú najmä riziko zachytenia osobného ochranného ...

  2.6 Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo výbušnom prostredí

  Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo výbušnom prostredí musí byť navrhnutý ...

  2.7 Osobný ochranný prostriedok určený na núdzové použitie alebo na rýchle nasadenie alebo zloženie ...

  Osobný ochranný prostriedok tohto druhu musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa znížil na ...

  Akýkoľvek integrovaný systém, ktorý vyžaduje správne nasadenie na používateľa alebo zloženie ...

  2.8 Osobný ochranný prostriedok určený na používanie vo veľmi nebezpečných situáciách

  Pokyny dodávané výrobcom spolu s osobným ochranným prostriedkom uvedeným v § 5 ods. 3 musia obsahovať ...

  Pokyny musia tiež opisovať postup, ktorým sa overuje, či osobný ochranný prostriedok je správne ...

  Ak má osobný ochranný prostriedok signalizačné zariadenie, ktoré je uvedené do činnosti v prípade ...

  2.9 Osobný ochranný prostriedok obsahujúci súčasti, ktoré používateľ môže nastavovať alebo ...

  Akákoľvek súčasť osobného ochranného prostriedku, ktorú používateľ môže nastavovať alebo ...

  2.10 Osobný ochranný prostriedok určený na pripojenie k inému vonkajšiemu doplnkovému zariadeniu ...

  Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje systém umožňujúci pripojenie k inému doplnkovému zariadeniu, ...

  2.11 Osobný ochranný prostriedok obsahujúci tekutinový cirkulačný systém

  Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje tekutinový cirkulačný systém, musí byť tento systém ...

  2.12 Osobný ochranný prostriedok s jedným alebo viacerými identifikačnými alebo rozlišovacími ...

  Identifikačné alebo rozlišovacie označenia priamo alebo nepriamo súvisiace s bezpečnosťou a ochranou ...

  Ak osobný ochranný prostriedok alebo jeho súčasti sú príliš malé na umiestnenie všetkých alebo ...

  2.13 Osobný ochranný prostriedok – výstražný odev s vysokou viditeľnosťou

  Osobný ochranný prostriedok vo forme odevu určený na použitie v predpokladaných podmienkach používania, ...

  2.14 Osobný ochranný prostriedok chrániaci pred viacnásobnými rizikami

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu používateľa pred niekoľkými možnými, súčasne ...

  3. Dodatočné požiadavky na osobný ochranný prostriedok podľa špecifických rizík

  3.1 Ochrana pred mechanickým nárazom

  3.1.1 Náraz spôsobený padajúcim alebo vrhnutým predmetom a náraz časti tela na prekážku

  Osobný ochranný prostriedok vhodný pre tento typ rizika musí byť schopný dostatočne absorbovať ...

  3.1.2 Pády

  3.1.2.1 Predchádzanie pádom spôsobeným pošmyknutím

  Podrážka obuvi určenej na ochranu pred pošmyknutím musí byť navrhnutá, vyrobená alebo vybavená ...

  3.1.2.2 Predchádzanie pádom z výšky

  Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie pádom z výšky alebo ich dôsledkom musí ...

  Musí byť navrhnutý tak, aby pri predpokladaných podmienkach použitia bol vertikálny pokles používateľa ...

  Musí byť tiež zabezpečené, aby sa po zabrzdení používateľ udržal v takej polohe, v ktorej ...

  Pokyny výrobcu musia bližšie určovať najmä všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú

  a) charakteristík spoľahlivého kotviaceho bodu a nevyhnutnej minimálnej svetlej výšky pod používateľom, ...

  b) správneho spôsobu nasadenia nosného postroja na telo a pripojenia upevňovacieho systému k spoľahlivému ...

  3.1.3 Mechanické vibrácie

  Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie účinkom mechanických vibrácií musí zabezpečiť ...

  3.2 Ochrana pred (statickým) stlačením časti tela

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu časti tela pred (statickým) namáhaním tlakom musí ...

  3.3 Ochrana pred mechanickými poraneniami (odreniny, bodnutia, rezné rany, pricviknutie)

  Použité materiály a iné súčasti osobného ochranného prostriedku určeného na ochranu celého ...

  3.4 Ochrana pred utopením (záchranná plávacia vesta, záchranný náramenník a záchranný oblek) ...

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred utopením musí byť schopný vyniesť používateľa, ...

  Osobný ochranný prostriedok môže byť úplne alebo len čiastočne vyplnený nadnášajúcim materiálom ...

  Pri dodržaní predpokladaných podmienok používania musí byť

  a) osobný ochranný prostriedok schopný odolať účinkom nárazu pri páde do kvapalného prostredia ...

  b) nafukovací osobný ochranný prostriedok prispôsobený na rýchle a plné nafúknutie.

  Ak to určité predpokladané podmienky používania vyžadujú, musia určité typy osobných ochranných ...

  a) všetky nafukovacie zariadenia uvedené v druhom odseku musia mať svetelné alebo zvukové signalizačné ...

  b) musia mať zariadenie na upevnenie a pripútanie tela, ktoré umožní vyzdvihnutie používateľa ...

  c) musia byť vhodné na používanie počas celej doby výkonu činnosti, ktorá vystavuje používateľa, ...

  3.4.1 Osobné ochranné prostriedky na plávanie

  Oblečenie zabezpečujúce účinný stupeň vztlaku v závislosti od predpokladaných podmienok používania, ...

  3.5 Ochrana pred škodlivými účinkami hluku

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred škodlivými účinkami hluku musí byť schopný ...

  Na každom osobnom ochrannom prostriedku musí byť označenie stupňa útlmu hluku a hodnoty indexu ...

  3.6 Ochrana pred teplom a ohňom

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho časti pred účinkami tepla ...

  3.6.1 Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti

  Základné materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti vhodné na ochranu ...

  Ak musí vrchná vrstva týchto materiálov a súčastí odrážať teplo, táto schopnosť odrazu musí ...

  Osobný ochranný prostriedok, materiály a ostatné súčasti osobného ochranného prostriedku určeného ...

  Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu byť postriekané ...

  Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu náhodne prísť ...

  3.6.2 Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie

  Pri predpokladaných podmienkach používania

  a) množstvo tepla prepusteného osobným ochranným prostriedkom k používateľovi musí byť dostatočne ...

  b) ak je to nevyhnutné, musí osobný ochranný prostriedok zabraňovať prieniku kvapaliny alebo pary ...

  Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje ochladzovacie zariadenie na absorpciu dopadajúceho tepla ...

  Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ...

  Pokyny výrobcu pripojené ku každému osobnému ochrannému prostriedku určenému na krátkodobé ...

  3.7 Ochrana pred chladom

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkom chladu ...

  3.7.1 Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti

  Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti vhodné na ochranu pred chladom ...

  Pružné materiály a ostatné súčasti osobného ochranného prostriedku určené na použitie v prostredí ...

  Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti, ktoré môžu byť postriekané ...

  3.7.2 Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie

  Pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia

  a) prestup chladu cez osobný ochranný prostriedok k používateľovi musí byť dostatočne nízky, ...

  b) osobný ochranný prostriedok musí maximálne zabraňovať prieniku kvapalín, ako je dažďová ...

  Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ...

  Pokyny výrobcu pripojené ku každému modelu osobného ochranného prostriedku určenému na krátkodobé ...

  3.8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami elektrického ...

  Na tento účel musia byť použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného ...

  Osobný ochranný prostriedok určený výhradne na použitie počas práce alebo činnosti na elektrickom ...

  Pokyny výrobcu musia uvádzať najmä používanie, na ktoré je osobný ochranný prostriedok výhradne ...

  3.9 Ochrana pred žiarením

  3.9.1 Neionizujúce žiarenie

  Osobný ochranný prostriedok určený na predchádzanie akútnemu alebo chronickému poškodeniu očí ...

  Okrem toho nesmú ochranné okuliare pri dodržaní predpokladaných podmienok používania zhoršovať ...

  Ochranné okuliare vhodné na ochranu pred zdrojmi žiarenia rovnakého typu musia byť klasifikované ...

  Príslušnú hodnotu ochranného činiteľa musí výrobca vyznačiť na každom kuse filtračných ...

  3.9.2 Ionizujúce žiarenie

  3.9.2.1 Ochrana pred vonkajšou rádioaktívnou kontamináciou

  Materiály použité na osobný ochranný prostriedok a ostatné súčasti určené na ochranu celého ...

  V závislosti od charakteru alebo stavu týchto kontaminantov možno potrebnú hermetickú tesnosť ...

  Akýkoľvek dekontaminačný postup, ktorému je osobný ochranný prostriedok podrobený, nesmie nepriaznivo ...

  3.9.2.2 Obmedzená ochrana pred vonkajším ožiarením

  Osobný ochranný prostriedok určený na úplnú ochranu používateľa pred vonkajším ožiarením ...

  Použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku musia byť ...

  Osobný ochranný prostriedok musí mať označenie udávajúce typ a hrúbku použitých materiálov ...

  3.10 Ochrana pred nebezpečnými látkami a pred biologickými faktormi

  3.10.1 Ochrana dýchacích orgánov

  Osobný ochranný prostriedok určený na ochranu dýchacích orgánov musí byť schopný dodávať ...

  Dýchateľný vzduch dodávaný používateľovi prostredníctvom osobného ochranného prostriedku ...

  Použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného prostriedku musia byť ...

  Hermetická tesnosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri vdychovaní a v prípade filtračných zariadení ...

  Osobný ochranný prostriedok musí mať identifikačné označenie výrobcu a podrobnosti o špecifických ...

  Pokyny výrobcu musia v prípade filtračného zariadenia tiež udávať dobu skladovania nového filtra ...

  3.10.2 Ochrana pokožky a očí

  Osobný ochranný prostriedok určený na prevenciu povrchového kontaktu celého tela alebo jeho častí ...

  Na tento účel musia byť použité materiály a ostatné súčasti takéhoto druhu osobného ochranného ...

  Ak majú určité nebezpečné látky alebo biologické faktory na základe svojej povahy a predpokladaných ...

  3.11 Ochranné prvky potápačského výstroja

  1. Dýchací prístroj

  Dýchací prístroj musí byť schopný dodávať používateľovi dýchateľnú plynnú zmes pri predpokladaných ...

  podmienkach používania a rešpektovať najmä maximálnu hĺbku ponorenia.

  2. Ak to predpokladané podmienky používania vyžadujú, prostriedok musí zahŕňať

  a) odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred chladom ...

  b) výstražné zariadenie navrhnuté tak, aby poskytovalo používateľovi okamžitú výstrahu blížiaceho ...

  c) záchranný odev umožňujúci používateľovi vynorenie na hladinu (bod 3.4.1).

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.

  VZOR ES VYHLÁSENIA O ZHODE

  Prevziať prílohu - VZOR 02 ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.

  OZNAČENIE CE

  1. Označenie CE pozostáva z iniciálok „CE“ v takejto forme:

  Prevziať prílohu - Obrázok 03 ...

  2. Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané v hore uvedenom ...

  3. Zvislé rozmery jednotlivých častí označenia CE musia byť rovnaké a nie menšie ako 5 mm. Od ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 35/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  1. Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 2)  Obchodné meno a úplná adresa; splnomocnení zástupcovia musia uviesť tiež obchodné meno a adresu ...
 • 3)  Popis osobného ochranného prostriedku (značka, typ, číslo výrobnej série atď.).
 • 4)  Meno a adresa notifikovanej osoby.
 • 5)  Nehodiace sa preškrtnite.
 • 6)  Meno a funkcia osoby splnomocnenej podpísať ES vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore