Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 323/2002 účinný od 01.07.2002


Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2002
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 323/2002 účinný od 01.07.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 323/2002 s účinnosťou od 01.07.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) sa slovo „neoddeliteľne" nahrádza slovom „účelovo".

2.

V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „napríklad prilby a štíty,".

3.

V § 2 písm. c) bode 2 sa na konci pripája slovo „atď.".

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.1)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Podrobnosti o technických požiadavkách (ďalej len „technická požiadavka"), ktoré majú ...

6.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie ...

7.

V § 4 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

8.

V § 5 ods. 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec" a slová „pred uvedením ...

9.

V § 5 ods. 2 prvá a druhá veta znie:

„Osobné ochranné prostriedky jednoduchej konštrukcie, o ktorých výrobca predpokladá, že používateľ ...

10.

V § 5 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
svetelným a optickým účinkom slnka, napríklad slnečné okuliare.“.

11.

V § 5 ods. 3 sa za slovami „podľa výberu výrobcu" vypúšťajú slová „alebo dovozcu" a druhá ...

„Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky“.

12.

V § 5 ods. 3 písm. g) sa slovo „rizikám" nahrádza slovom „nebezpečenstvám".

13.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Posúdenie zhody vzorky typu podľa tohto nariadenia vlády je postup, ktorým autorizovaná ...

14.

V § 6 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

15.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slovo „dovozcu" nahrádza slovami „jeho splnomocnenca".

16.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „jazyku" vkladajú slová „alebo v jednom z úradných jazykov ...

17.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa slovo „dovozcu" nahrádza slovami „jeho splnomocnenca".

18.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „a slovenských technických noriem vhodných ...

19.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo slovenské technické normy" nahrádzajú slovami „alebo ...

20.

V § 6 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a slovenskými technickými normami vhodnými na ...

21.

V § 6 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo slovenské technické normy vhodné na posudzovanie ...

22.

V § 6 ods. 5 sa slovo „dovozcovi" nahrádza slovami „jeho splnomocnencovi".

23.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát typu, informuje o tom ostatné autorizované ...

24.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

25.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „dovozcom" nahrádza slovami „jeho splnomocnencom".

26.

V § 7 ods. 4 sa v prvej vete slovo „dovozcovi" nahrádza slovami „jeho splnomocnencovi" a v tretej ...

27.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

28.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Výrobca umiestňuje na výrobok značku zhody spolu s identifikačným číslom autorizovanej ...

29.

V § 9 sa vypúšťa odsek 1; súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

30.

V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tohto nariadenia vlády".

31.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Na osobné ochranné prostriedky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v § ...

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.

32.

V prílohe č. 1 bod 1.4 vrátane nadpisu znie:

„1.4 Informácie poskytované výrobcom Pri uvedení osobných ochranných prostriedkov na trh musí ...

33.

V prílohe č. 1 v bode 2.4 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

34.

V prílohe č. 1 v bode 3.6.1 sa slovo „rizika" nahrádza slovom „nebezpečenstva".

35.

V prílohe č. 1 v bode 3.9.1 sa slová „koeficientu spektrálnej priepustnosti" nahrádzajú slovami ...

36.

V prílohe č. 1 v bode 3.10.1 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

37.

V prílohe č. 1 v bode 3.11 bode 2 písmeno a) znie:

„a) odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred ...

38.

V prílohe č. 2 v bode 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

39.

V prílohe č. 2 v bode 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prípadne slovenských technických noriem ...

40.

Za prílohu č. 2 sa pripája príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 29/2001 Z. z. ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC Týmto nariadením ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore