Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu 24/2002 účinný od 01.02.2002 do 31.05.2003

Platnosť od: 23.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 31.05.2003
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana životného prostredia, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 24/2002 s účinnosťou od 01.02.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý ...

b)

spôsob úhrady majetkovej ujmy.

§ 2
Bežné hospodárenie
a)

využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom,2)

b)

hospodárenie na lesnom pozemku,3) ktoré

1.

zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového rozdelenia lesa4) pred uplatnením ...

2.

zabezpečuje trvalosť, nepretržitosť a vyrovnanosť produkcie a výnosov, pričom sa nepoškodzuje ...

c)

hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b) (ďalej len „iný pozemok“) ...

§ 3
Majetková ujma vzniknutá na poľnohospodárskych pozemkoch a spôsob jej výpočtu

Na majetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na poľnohospodárskych ...

§ 4
Majetková ujma vzniknutá na lesných pozemkoch a spôsob jej výpočtu
(1)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na lesných pozemkoch je finančne ...

(2)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva v ľubovoľnom veku lesného ...

(3)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku zvýšených nákladov hospodárenia je rozdiel nákladov na ...

(4)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov v ...

(5)

Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na lesných pozemkoch je uvedený v prílohe.

§ 5
Majetková ujma vzniknutá na iných pozemkoch a spôsob jej výpočtu
(1)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia bežného hospodárenia na iných pozemkoch je finančne ...

(2)

Majetková ujma vzniknutá v dôsledku zvýšenia nákladov na hospodárenie je rozdiel medzi skutočnými ...

(3)

Majetková ujma vzniknutá stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou ...

(4)

Spôsob výpočtu majetkovej ujmy vzniknutej na iných pozemkoch je uvedený v prílohe.

§ 6
Úhrada majetkovej ujmy

Majetková ujma sa uhrádza v slovenských korunách.

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 47 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. ...
  • 2)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu ...
  • 3)  § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 ...
  • 4)  § 3, 4 a 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej ...
  • 5)  § 50 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
  • 6)  Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...
  • 7)  § 6 ods. 5 a príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
  • 8)  § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore