Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 140/2011 účinný od 15.12.2011

Platnosť od: 11.05.2011
Účinnosť od: 15.12.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 140/2011 účinný od 15.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 140/2011 s účinnosťou od 15.12.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

V § 1 ods. 4 sa slovo „bezpečnosť“ nahrádza slovom „bezpečnosti“.

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) základná požiadavka na ochranu zdravia a bezpečnosti povinné opatrenie týkajúce sa navrhovania ...

3.

V § 3 ods. 1 sa slová „zdravie osôb alebo ich bezpečnosť a prípadne ani domáce zvieratá alebo ...

4.

V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zabezpečiť, aby strojové zariadenie spĺňalo príslušné základné požiadavky na ochranu ...

5.

V § 7 sa slová „zdravie a bezpečnosť osôb, prípadne domáce zvieratá alebo iný majetok“ ...

6.

V § 14 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

7.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 436/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore