Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004

Platnosť od: 05.05.1993
Účinnosť od: 24.02.1998
Účinnosť do: 31.01.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 100/1993 s účinnosťou od 24.02.1998 na základe 50/1998


§ 2

(1)
Vo Vestníku sa zverejňujú údaje, ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník.
(2)
Z údajov zapisovaných do obchodného registra podľa § 28 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa vo Vestníku zverejňujú:
a)
údaje uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) až d), f) až h) Obchodného zákonníka a meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb oprávnených konať za podnikateľa,
b)
z údajov uvedených v § 28 ods. 2 Obchodného zákonníka pri obchodnej spoločnosti a družstve výška základného imania, pri akciovej spoločnosti tiež počet, druh a menovitá hodnota akcií, pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie,
c)
deň zápisu údajov podľa písmena a) a b), ako aj zmena a zánik zapisovaných skutočností, ktoré boli zverejnené.
(3)
Vo Vestníku sa zverejňuje vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora.
(4)
Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o povolení vyrovnania a ostatné písomnosti súdu podľa ustanovení osobitného predpisu.1)
(5)
Vo Vestníku sa okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 až 4 zverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť zverejniť ich ustanovuje zákon.2)
zobraziť paragraf
§ 6

Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie vo Vestníku sú originály alebo úradne overené kópie dokladov o údajoch, oznámeniach alebo rozhodnutiach, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť; podkladom na zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 a uverejnenie podľa § 3 ods. 2 písm. a) je aj odpis súdneho rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti; podkladom pre zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 sú odpisy súdnych písomností.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 je povinný uhradiť ten, koho sa údaj týka, najneskôr ku dňu zápisu týchto údajov do obchodného registra.
(2)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 uhrádza správca podstaty2a) z majetku dlžníka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku. Zverejnenie výpisu z uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku je bezodplatné.
(3)
Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 5 uhrádza ten, koho sa údaj týka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku.
(4)
V ostatných prípadoch uhrádza cenu za uverejnenie údajov ten, kto podá návrh na uverejnenie; cena sa vyúčtuje až po uverejnení údajov vo Vestníku.
(5)
Cenu ustanovenú osobitným predpisom3) poukazuje povinný podľa odsekov 1 až 4 na účet vydavateľa.
(6)
Ak údaje určené na zverejnenie alebo uverejnenie vydavateľ nezverejní alebo neuverejní do 90 dní odo dňa doručenia podkladov uvedených v § 6, je povinný cenu vrátiť tomu, kto ju uhradil. Povinnosť zverejniť alebo uverejniť údaje vydavateľom týmto nie je dotknutá.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore