Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
29.02.2024 27/2024 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.) v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 (oznámenie č. 177/2019 Z. z.), v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022 (oznámenie č. 43/2022 Z. z.) a v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023 (oznámenie č. 47/2023 Z. z.) 27/2024 účinný od 29.02.2024
29.02.2024 26/2024 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 26/2024 účinný od 01.03.2024
28.02.2024 25/2024 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. februára 2024 č. S07128-2024-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 25/2024 účinný od 28.02.2024
27.02.2024 24/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov 24/2024 účinný od 27.02.2024
27.02.2024 23/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 23/2024 účinný od 01.03.2024
27.02.2024 22/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 22/2024 účinný od 01.03.2024
24.02.2024 21/2024 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. februára 2024 č. 27/2024 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2024 21/2024 účinný od 24.02.2024
24.02.2024 20/2024 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z. 20/2024 účinný od 01.03.2024
24.02.2024 19/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 19/2024 účinný od 01.03.2024
22.02.2024 18/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 18/2024 účinný od 01.03.2024
20.02.2024 17/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 17/2024 účinný od 20.02.2024
20.02.2024 16/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom 16/2024 účinný od 20.02.2024
15.02.2024 15/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2024 účinný od 15.02.2024
14.02.2024 14/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2022 z 20. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu: 1. Článok XIV zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti bodu 38 týkajúcej sa § 27ha ods. 3 písm. d) v časti slov „plnoletého diet'at'a, ako aj“; 2. Článok VIII zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti bodu 49, ktorým bol doplnený § 93 tohto zákona o nový odsek 3; 3. Článok XI zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakatel'och prokuratúry v znení neskorších predpisov v časti bodu 8, ktorým bol § 131 tohto zákona doplnený o nový odsek 4 14/2024 účinný od 14.02.2024
14.02.2024 13/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13/2024 účinný od 14.02.2024
10.02.2024 12/2024 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 12/2024 účinný od 10.02.2024
09.02.2024 11/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaniu Programu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 – 2028 11/2024 účinný od 09.02.2024
09.02.2024 10/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 10/2024 účinný od 10.02.2024
02.02.2024 9/2024 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, o dodatku č. 18 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky a o dodatku č. 10 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 9/2024 účinný od 02.02.2024
MENU
Hore