Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
31.12.2023 534/2023 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 534/2023 účinný od 01.01.2024
31.12.2023 533/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 533/2023 účinný od 01.01.2024
31.12.2023 532/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. decembra 2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 532/2023 účinný od 31.12.2023
30.12.2023 531/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 531/2023 účinný od 01.01.2024
30.12.2023 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023
30.12.2023 529/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 529/2023 účinný od 30.12.2023
29.12.2023 528/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 528/2023 účinný od 01.01.2024
29.12.2023 527/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd 527/2023 účinný od 01.01.2024
29.12.2023 526/2023 Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.05.2024
29.12.2023 525/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 31.12.2023 do 31.12.2023
28.12.2023 524/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 412/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 524/2023 účinný od 28.12.2023
28.12.2023 523/2023 Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. 18532/2023/SSD/107865-M, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy 523/2023 účinný od 28.12.2023
28.12.2023 522/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou 522/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 521/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z. 521/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
28.12.2023 520/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 520/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 519/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 519/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 518/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 518/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 517/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov 517/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 516/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z. 516/2023 účinný od 01.01.2024
28.12.2023 515/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality 515/2023 účinný od 01.01.2024
23.12.2023 514/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kronera 514/2023 účinný od 23.12.2023
23.12.2023 513/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 513/2023 účinný od 01.01.2024
23.12.2023 512/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 512/2023 účinný od 23.12.2023
23.12.2023 511/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku 511/2023 účinný od 23.12.2023
23.12.2023 510/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 510/2023 účinný od 23.12.2023
23.12.2023 509/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2023 č. S26349-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov 509/2023 účinný od 23.12.2023
23.12.2023 508/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie 508/2023 účinný od 01.01.2024
23.12.2023 507/2023 Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 507/2023 účinný od 31.12.2023
23.12.2023 506/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 506/2023 účinný od 23.12.2023
22.12.2023 505/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o poskytovaní krycích evidenčných čísel 505/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 504/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 9/2023 o registri bankových úverov a záruk 504/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 503/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 503/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 502/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 502/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 501/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/015775/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov 501/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 500/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/015814/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú lehoty, spôsoby zabezpečenia činností a podrobnosti postupu podľa príslušných ustanovení tohto zákona 500/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 499/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2023 č. MF/13953/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy 499/2023 účinný od 22.12.2023
22.12.2023 498/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 498/2023 účinný od 01.01.2024
22.12.2023 497/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024 497/2023 účinný od 01.01.2024
22.12.2023 496/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov 496/2023 účinný od 01.03.2024
21.12.2023 495/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. novembra 2023 č. 8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 495/2023 účinný od 21.12.2023
21.12.2023 494/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 494/2023 účinný od 21.12.2023
21.12.2023 493/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie 493/2023 účinný od 01.01.2024
21.12.2023 492/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 492/2023 účinný od 01.01.2024
21.12.2023 491/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 491/2023 účinný od 30.12.2023
20.12.2023 490/2023 Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2021 Z. z. 490/2023 účinný od 01.01.2024
20.12.2023 489/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2023 č. MF/011685/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 489/2023 účinný od 20.12.2023
20.12.2023 488/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia č. 10/2023 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu 488/2023 účinný od 20.12.2023
20.12.2023 487/2023 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 487/2023 účinný od 01.01.2024
20.12.2023 486/2023 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 486/2023 účinný od 01.01.2024
20.12.2023 485/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 485/2023 účinný od 01.01.2024
19.12.2023 484/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. novembra 2023 č. 7/2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami 484/2023 účinný od 19.12.2023
19.12.2023 483/2023 Opatrenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 330/2022 Z. z. 483/2023 účinný od 01.01.2024
19.12.2023 482/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 482/2023 účinný od 01.01.2024
19.12.2023 481/2023 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 481/2023 účinný od 01.01.2024
19.12.2023 480/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 480/2023 účinný od 01.01.2024
15.12.2023 479/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 479/2023 účinný od 01.01.2024
14.12.2023 478/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom a Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky 478/2023 účinný od 14.12.2023
14.12.2023 477/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 477/2023 účinný od 31.12.2023
13.12.2023 476/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie 476/2023 účinný od 13.12.2023
13.12.2023 475/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia 475/2023 účinný od 01.01.2024
13.12.2023 474/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 474/2023 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
13.12.2023 473/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 473/2023 účinný od 01.01.2024
13.12.2023 472/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu 472/2023 účinný od 01.01.2024
12.12.2023 471/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011684/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 471/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 470/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 470/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 469/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov 469/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 468/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 468/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 467/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013348/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov 467/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 466/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 466/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 465/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 7. novembra 2023 č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 465/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 464/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2023 č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov 464/2023 účinný od 12.12.2023
12.12.2023 463/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia 463/2023 účinný od 01.01.2024
12.12.2023 462/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 462/2023 účinný od 01.01.2024
12.12.2023 461/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom 461/2023 účinný od 24.12.2023
08.12.2023 460/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2023 č. MF/013684/2023-313, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31 a v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313 460/2023 účinný od 08.12.2023
08.12.2023 459/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 459/2023 účinný od 08.12.2023
08.12.2023 458/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 Z. z. 458/2023 účinný od 08.12.2023
08.12.2023 457/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 457/2023 účinný od 08.12.2023
07.12.2023 456/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 456/2023 účinný od 10.12.2023 do 31.12.2023
06.12.2023 455/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 18/2022 z 8. novembra 2023 vo veci súladu zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky, ako vedľajšieho účastníka konania 455/2023 účinný od 06.12.2023
06.12.2023 454/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. 454/2023 účinný od 06.12.2023
06.12.2023 453/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uložení listiny o odvolaní výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, prijatému vo Varšave dňa 16. mája 2005 453/2023 účinný od 06.12.2023
05.12.2023 452/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Čilistove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Čilistove 452/2023 účinný od 15.12.2023
05.12.2023 451/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu 451/2023 účinný od 01.01.2024
04.12.2023 450/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. novembra 2023 č. S27669-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby 450/2023 účinný od 04.12.2023
04.12.2023 449/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 10/2022 z 24. októbra 2023 vo veci súladu § 48 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 77 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 449/2023 účinný od 04.12.2023
MENU
Hore