Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 96/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 23.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rozpočtové právo, Správne poplatky, Stredné školstvo, Štátna politika práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 96/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/2013 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. m) sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „alebo zabezpečuje“ a vypúšťajú sa slová ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie ...

3.

§ 5 až 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Samostatne zárobkovo činná osoba (1) Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 a 13a až 13f znejú:

„9) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 10) Napríklad ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab sa vypúšťajú.

4.

V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo ...

5.

V § 12 písmená g) a h) znejú:

„g) poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo ...

6.

V § 12 písm. i) sa slová „podľa § 50b, § 53c, § 57a a 65b“ nahrádzajú slovami „podľa § 50b a 65b“.

7.

V § 12 písm. l) prvom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú ...

8.

V § 12 písmeno n) znie:

„n) vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom ...

9.

V § 12 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u) a v), ktoré znejú:

„u) vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ...

Doterajšie písmená u) až ae) sa označujú ako písmená w) až ag).

10.

V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) rozhodovať o 1. nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

„18c) § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 50 zákona č. 400/2009 Z. z.“. ...

11.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až i), ktoré znejú:

„f) zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do ...

Doterajšie písmená f) až ai) sa označujú ako písmená j) až am).

12.

V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „§ 32 ods. 5, § 45, § 53c a § 54“ nahrádzajú slovami „§ 44 a 54“.

13.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno z).

Doterajšie písmená aa) až am) sa označujú ako písmená z) až al).

14.

V § 13 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom ...

15.

V § 13 ods. 1 písm. ak) sa na konci pripájajú tieto slová: „vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení ...

16.

V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom ...

17.

V § 15 ods. 1 sa slová „jeho kvalifikáciu“ nahrádzajú slovami „niektorú z jeho kvalifikácií“.

18.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických ...

19.

V § 16 ods. 2 sa slová „desať členov“ nahrádzajú slovami „11 členov“, slová „dvoch zástupcov úradu“ ...

20.

V § 16 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.

21.

V § 16 ods. 10 sa slová „podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok“ nahrádzajú slovami „najmenej raz za ...

22.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Pôsobnosť výboru (1) Do pôsobnosti výboru patrí a) schvaľovať priority podpory zamestnanosti v ...

23.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

24.

V § 19 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

25.

V § 20 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „ústrediu od“.

26.

Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20b Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...

27.

V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú písmená f) až h).

Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 24 sa vypúšťajú.

28.

V § 22 ods. 7 písm. f) sa nad slovom „azyl“ vypúšťa odkaz „13b)“.

29.

V § 22 ods. 7 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až k), ktoré znejú:

„h) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, i) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, ...

Doterajšie písmená h) až t) sa označujú ako písmená l) až x).

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:

„27a) § 59 ods. 4 a 6 zákona č. 404/2011 Z. z. 27b) § 58 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 27c) § ...

30.

V § 25 ods. 1 a 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „9)“.

31.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu ...

32.

V § 25 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

33.

V § 25 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „v zahraničí“.

34.

V § 25 ods. 4 písm. a) celom texte sa vypúšťa slovo „zahraničného“.

35.

V § 25 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

36.

V § 27 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „9)“.

37.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:

„35a) § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 35b) § 58a zákona č. 311/2001 Z. z. ...

38.

V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) O dočasné pridelenie podľa odseku 1 nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s agentúrou ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

„35c)
§ 48 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.

V § 29 ods. 4 celom texte sa slová „najmenej prvého“ nahrádzajú slovom „druhého“.

40.

V § 29 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie ...

41.

V § 29 ods. 6 sa slová „na základe návrhu podľa § 31 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 31 ods. 2“.

42.

V § 29 ods. 7 písm. c) sa slová „kraj, v ktorom“ nahrádzajú slovami „kraj alebo kraje, v ktorých“.

43.

V § 29 odsek 8 znie:

„(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry ...

44.

V § 29 ods. 9 písm. b) sa slová „kraj, v ktorom“ nahrádzajú slovami „kraj alebo kraje, v ktorých“.

45.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ústredie vedie register agentúr dočasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 9.“. ...

46.

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor ...

47.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť ...

48.

V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.

49.

V § 31 ods. 3 písm. c) sa za slová „pracovnoprávnych predpisov“ vkladá čiarka a slová „predpisov, ktoré ...

50.

V § 31 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
§ 149 a 239 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

51.

V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi ...

52.

V § 32 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od ...

53.

V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

54.

V § 32 ods. 3 písm. c) sa slová „sprostredkovanie dočasného zamestnávania, sprostredkovanie podporovaného ...

55.

V § 32 ods. 10 sa slová „sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne“ nahrádzajú slovami „sprostredkovanie ...

56.

V § 32 ods. 12 písm. b) sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „zabezpečuje“.

57.

V § 32 ods. 12 písmeno d) znie:

„d) poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním ...

58.

V § 32 odseky 13 a 14 znejú:

„(13) Cestovnými výdavkami podľa odseku 12 písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými ...

59.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom ...

60.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1) Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie ...

61.

V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní ...

Doterajšie odseky 2 až 17 sa označujú ako odseky 3 až 18.

62.

V § 34 ods. 3 úvodnej vete sa slová „uchádzač o zamestnanie“ nahrádzajú slovom „občan“.

63.

V § 34 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

64.

V § 34 odsek 5 znie:

„(5) Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu ...

65.

V § 34 ods. 6 sa vypúšťajú slová „najmenej raz za kalendárny mesiac“.

66.

V § 34 odsek 8 znie:

„(8) Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z ...

67.

V § 34 ods. 9 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a vypúšťajú sa slová „na účely ...

68.

V § 34 ods. 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

69.

V § 34 ods. 11 a 12 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.

70.

V § 34 ods. 14 písm. f) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.

71.

V § 34 ods. 14 písmeno g) znie:

„g) nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, ...

72.

V § 34 ods. 14 písm. h) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.

73.

V § 34 sa odsek 14 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku ...

74.

V § 34 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“ a slová „odsekov 5 a 7“ sa nahrádzajú ...

75.

V § 34 ods. 17 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.

76.

V § 34 ods. 18 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a slovo „troch“ sa nahrádza ...

77.

V § 35 ods. 1 sa slová „strednej škole37)“ nahrádzajú slovami „strednej škole, v odbornom učilišti a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37)
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

78.

V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza ...

79.

V § 35a ods. 1 sa slová „odborné zručnosti a praktické skúsenosti“ nahrádzajú slovami „odborné vedomosti, ...

80.

V § 35a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zástupcami vzdelávacích inštitúcií“.

81.

V § 35a ods. 3 sa slová „národnej sústavy kvalifikácií“ nahrádzajú slovami „systémového riešenia prenosu ...

82.

Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35b Aliancia sektorových rád a sektorové rady (1) Na zabezpečenie tvorby a aktualizácie národnej ...

83.

V § 36 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. ...

84.

V § 36 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej ...

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená d) až p).

85.

V § 36 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 14 až 17“ nahrádzajú slovami „ods. 15 až 18“.

86.

V § 36 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo ...

87.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak 1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie ...

88.

V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).

89.

V § 36 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v členskom štáte Európskej únie alebo“.

90.

V § 36 odsek 3 znie:

„(3) V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad ...

91.

V § 36 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „odseku 2 písm. c) a“ a slová „písm. a) až c)“ sa nahrádzajú ...

92.

V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia ...

93.

V § 36 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo ...

94.

V § 36 ods. 5 úvodnej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

95.

V § 36 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie ...

96.

V § 36 ods. 5 písm. d) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku ...

97.

V § 36 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 8 bez vážnych dôvodov podľa ...

98.

V § 36 ods. 5 písm. f) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 6“.

99.

V § 36 ods. 5 písm. h) sa slová „ods. 16 alebo 17“ nahrádzajú slovami „ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez ...

100.

V § 37 odsek 1 znie:

„(1) Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom ...

101.

V § 40 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia voľných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom ...

102.

V § 41 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia zamestnávateľov obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom ...

103.

§ 41a vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích ...

104.

V § 42 ods. 1 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „zabezpečuje“.

105.

V § 42 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Informačné a poradenské služby podľa odsekov 4 až 6 sa poskytujú aj žiakom a ich zákonným zástupcom; ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

106.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania ...

107.

V § 43 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Odborné poradenské služby môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového ...

108.

V § 43 ods. 6 prvá veta znie: „Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností ...

109.

V § 43 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 11.

110.

V § 43 ods. 7 prvá veta znie: „Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom ...

111.

V § 43 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...

112.

V § 43 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z vážnych ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

113.

§ 44 vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Vzdelávanie a príprava pre trh práce (1) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45d znejú:

„45a) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 45b) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. ...

114.

§ 45 sa vypúšťa.

115.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

„§ 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (1) Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi ...

116.

V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „uchádzača o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcu ...

117.

V § 48 ods. 1 písm. a) sa slovo „zdravotné“ nahrádza slovami „povinné verejné zdravotné“ a slovo „príspevku“ ...

118.

V § 48 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo záujemcu o zamestnanie“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú ...

119.

V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

120.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmena h) a i).

121.

V poznámke pod čiarou k odkazu 46d sa citácia „§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

122.

V § 48a ods. 1 celom texte sa za slovami „uchádzača o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcu ...

123.

V § 48a ods. 2 celom texte sa za slovami „uchádzačom o zamestnanie“ vypúšťa čiarka a slová „záujemcom ...

124.

§ 48b a 48c sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46e sa vypúšťa.

125.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (1) Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú ...

126.

§ 49a sa vypúšťa.

127.

§ 50 vrátane nadpisu znie:

„§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (1) Úrad môže poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b sa vypúšťa.

128.

§ 50a sa vypúšťa.

129.

Nadpis nad § 50b znie: „Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku“.

130.

V § 50b ods. 4 sa slová „odsekoch 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3“ a na ...

131.

V § 50b ods. 7 písm. b) sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c) a odseku ...

132.

§ 50c a 50i sa vypúšťajú.

133.

§ 50j vrátane nadpisu znie:

„§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (1) Úrad môže poskytnúť príspevok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 57 sa vypúšťajú.

134.

Za § 50j sa vkladá § 50k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest (1) Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania ...

135.

V § 51 odsek 1 znie:

„(1) Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností ...

136.

V § 51 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

137.

V § 51 ods. 2 sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovami „môže vykonávať“ a slová „v určenej dĺžke“ sa nahrádzajú ...

138.

V § 51 ods. 4 prvá veta znie: „Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi ...

139.

V § 51 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

140.

V § 51 ods. 7 písm. h) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

141.

V § 51 ods. 8 úvodnej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

142.

V § 52a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa prvej vety úrad poskytne, ak je uzatvorená ...

143.

V § 52a ods. 4 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovami „môže poskytnúť“.

144.

§ 53 vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou (1) Úrad poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou (ďalej ...

145.

§ 53c sa vypúšťa.

146.

§ 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54 Projekty a programy (1) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj a) národné projekty, ...

147.

§ 55 vrátane nadpisu znie:

„§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko (1) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...

148.

§ 55a až 55c sa vypúšťajú.

149.

V § 56 odseky 1 až 6 znejú:

„(1) Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa sa vypúšťa.

150.

V § 56 ods. 7 sa nad slovom „nadbytočnosti“ odkaz „49b“ nahrádza odkazom „46“.

151.

V § 56 ods. 9 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje“.

152.

V § 56a odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej ...

153.

V § 56a ods. 4 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje“.

154.

V § 56a ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „maximálnu“.

155.

V § 56a ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

156.

§ 57 vrátane nadpisu znie:

„§ 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (1) Úrad môže poskytnúť ...

157.

§ 57a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60ab a 60ac sa vypúšťajú.

158.

V § 58 ods. 12 písmeno c) znie:

„c) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho ...

159.

V § 58 ods. 15 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.

160.

V § 58 ods. 15 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

161.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Ústredie vedie register agentúr podporovaného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku ...

162.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným ...

163.

V § 59 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

164.

V § 59 ods. 4 úvodnej vete sa slová „vo výške 90 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 70 %“.

165.

V § 59 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

166.

V § 59 odsek 5 znie:

„(5) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

167.

V § 59 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

168.

V § 59 ods. 6 úvodná veta znie: „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje“.

169.

V § 59 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.

170.

V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného ...

171.

V § 60 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne ...

172.

V § 60 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného ...

173.

V § 60 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vykonávajúceho ...

174.

V § 60 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

175.

V § 60 ods. 8 sa slová „do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, ...

176.

V § 63 ods. 3 druhá veta znie: „Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60b a 61 znejú:

„60b) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších ...

177.

V § 64 ods. 2 až 4 sa slová „pracoviskom alebo občanom“ nahrádzajú slovami „pracoviskom zriadeným občanom“. ...

178.

V § 64 ods. 8 sa za slová „dielňa alebo“ vkladajú slová „chránené pracovisko, ktoré zriadil“.

179.

V § 65b sa slová „§ 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 52, § 52a, § 53a, § 53b, § 53c, § 53d, § 54, § ...

180.

Nadpis desiatej časti znie: „Evidencia údajov a pohľadávok“.

181.

§ 66 sa vypúšťa.

182.

§ 67 vrátane nadpisu znie:

„§ 67 Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov (1) Ústredie je prevádzkovateľom22) centrálneho informačného ...

183.

V § 68 ods. 8 sa slová „§ 19 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 20b“.

184.

§ 69 znie:

„§ 69 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví a) podrobnosti sledovania ...

185.

V § 70 ods. 1 sa slová „ac) a ad)“ nahrádzajú slovami „ae) a af)“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou ...

186.

V § 70 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) ak pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka ...

187.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4 a 7, § 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 52a, § ...

188.

V § 70 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu36)“.

189.

V § 70 ods. 7 písm. b) sa slovo „zdravotné“ nahrádza slovami „povinné verejné zdravotné“ a slovo „príspevku“ ...

190.

V § 70 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) skutočnosť, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.“. ...

191.

V § 70 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo záujemcovi o zamestnanie“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „47“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63aaa znie:

„63aaa)
Zákon č. 568/2009 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 sa vypúšťa.

192.

V § 70 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

193.

V § 70 ods. 13 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.

194.

Za § 72s sa vkladá § 72t, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Konanie o zaradení občana do evidencie ...

195.

Pred prílohu sa vkladajú prílohy č. 1 až 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:

„65)
§ 75 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť položke 150a písm. a) ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150a vkladá ...

„Položka 150b a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre   1. fyzickú ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 184 ods. 5 posledná veta znie: „Písomné oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o ...

Čl. V

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 9 sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

1.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

2.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore