Zákon o rodine 94/1963 účinný od 01.01.2004 do 31.03.2005

Platnosť od: 13.12.1963
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 31.03.2005
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o rodine 94/1963 účinný od 01.01.2004 do 31.03.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 94/1963 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 515/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Základné zásady

Článok I

Manželstvo v našej spoločnosti spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. Obidvaja ...

Článok II

Rodina založená manželstvom je základným článkom našej spoločnosti, ktorá všestranne chráni ...

Článok III

Materstvo je najčestnejším poslaním ženy. Spoločnosť poskytuje materstvu nielen svoju ochranu, ...

Článok VI

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností ...

Článok VII

V duchu týchto základných zásad treba používať ustanovenia tohto zákona a vykonávať práva ...

PRVÁ ČASŤ

MANŽELSTVO

Prvá hlava
VZNIK MANŽELSTVA

§ 1

Manželstvo sa uzaviera na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy vytvoriť harmonické, ...

§ 2

Občania, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové ...

§ 3

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom povereným viesť matriku ...

§ 4
Uzavretie manželstva pred matričným úradom
(1)

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena na matričnom úrade pre obvod, v ktorom má ...

(2)

Príslušný matričný úrad môže z dôležitých dôvodov povoliť uzavretie manželstva pred iným ...

(3)

Ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, je priamo ohrozený, môže sa manželstvo uzavrieť ...

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
§ 4a
(1)

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred ...

(2)

Manželstvo cirkevnou formou sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom predpismi cirkvi ...

(3)

Ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo cirkevnou formou, je priamo ohrozený, môže sa manželstvo ...

(4)

Orgán cirkvi, pred ktorým došlo k uzavretiu manželstva, je povinný bezodkladne doručiť zápisnicu ...

§ 4b

Podmienky uzavretia manželstva ustanovené týmto zákonom platia aj pri uzavretí manželstva cirkevnou ...

§ 4c

Manželstvá, uzavreté občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v období od 1. januára ...

§ 5

Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo aj pred orgánom Slovenskej ...

§ 6
(1)

Občania, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, sú povinní predložiť určené doklady, ako aj vyhlásiť, ...

(2)

Kto chce uzavrieť nové manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo ...

(3)

Príslušný matričný úrad alebo príslušný orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzaviera, ...

§ 7

Ak je život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, priamo ohrozený, netreba predložiť doklady inak ...

§ 8
(1)

Občania pri uzavieraní manželstva pred príslušným matričným úradom alebo pred príslušným ...

a)

či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,

b)

či si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo

c)

či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie ...

(2)

Ak si občania ponechajú svoje doterajšie priezviská [odsek 1 písm. b)], súhlasne vyhlásia, ktoré ...

§ 9

Z dôležitých dôvodov môže matričný úrad povoliť, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do ...

Druhá hlava
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA

§ 11
(1)

Manželstvo sa nemôže uzavrieť so ženatým mužom alebo vydatou ženou; neplatnosť manželstva ...

(2)

K výroku o neplatnosti nedôjde a takéto manželstvo sa stane platným, len čo skoršie manželstvo ...

§ 12

Manželstvo sa nemôže uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o ...

§ 13
(1)

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Výnimočne, ak je to v súlade so spoločenským účelom ...

(2)

K výroku o neplatnosti manželstva však nedôjde a takéto manželstvo sa stane platným, ak manžel, ...

(3)

U maloletého mladšieho ako šestnásť rokov manželstvo nevznikne.

§ 14
(1)

Manželstvo nemôže uzavrieť občan postihnutý duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie ...

(2)

Ak uzavrie manželstvo občan postihnutý takouto duševnou poruchou bez povolenia súdu, vysloví súd ...

§ 15
(1)

Ak manželstvo zaniklo, nemožno ho vyhlásiť za neplatné.

(2)

Ak sa manželstvo uzavrelo so ženatým mužom alebo vydatou ženou alebo medzi predkami a potomkami ...

§ 16
(1)

Ak sa konanie o vyhlásenie manželstva za neplatné na návrh niektorého z manželov už začalo, ...

(2)

Po smrti manžela, ktorý podal návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné, možno vysloviť neplatnosť ...

§ 17
(1)

Manželstvo vyhlásené za neplatné sa považuje za neuzavreté.

(2)

O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po vyhlásení ...

Tretia hlava
VZŤAHY MEDZI MANŽELMI

§ 18

Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu, byť ...

§ 19

O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní sa starať obidvaja manželia podľa ...

§ 20
(1)

O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na ...

(2)

Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiaden z manželov súhlas druhého manžela. ...

§ 21
(1)

Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať ...

(2)

Konanie jedného manžela pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne ...

(3)

To neplatí, ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto ...

Štvrtá hlava
ZÁNIK MANŽELSTVA SMRŤOU, VYHLÁSENÍM MANŽELA ZA MŔTVEHO

§ 22
(1)

Manželstvo zaniká smrťou alebo vyhlásením jedného manžela za mŕtveho. Ak bol manžel vyhlásený ...

(2)

Ak bude vyhlásenie za mŕtveho zrušené, neobnoví sa zaniknuté manželstvo, ak medzitým manžel ...

Piata hlava
ROZVOD

§ 23

Ľahkomyseľný pomer k manželstvu je v rozpore so záujmom spoločnosti. Preto možno k zrušeniu ...

§ 24

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi ...

§ 25

Súd je povinný zistiť príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvráteniu manželstva. Svoje zistenia ...

§ 26
(1)

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd ich práva ...

(2)

Rozhodnutie o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu možno nahradiť ich dohodou, ktorá ...

(3)

Súd pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov alebo pri schvaľovaní ich dohody vždy prihliadne ...

§ 27
(1)

Dohoda o styku rodičov s dieťaťom nepotrebuje schválenie súdu.

(2)

Súd však styk rodičov s dieťaťom upraví, ak to vyžaduje záujem na jeho výchove.

(3)

Ak je to potrebné v záujme zdravia dieťaťa, súd styk dieťaťa s rodičom obmedzí alebo ho i zakáže. ...

§ 28

Ak sa zmenia pomery, môže súd zmeniť i bez návrhu rozhodnutie alebo dohodu rodičov o výkone ich ...

§ 29

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela, môže do jedného mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia ...

DRUHÁ ČASŤ

VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI

Prvá hlava
VÝCHOVA DETÍ

Práva a povinnosti rodičov a detí
§ 32
(1)

Rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodičia.

(2)

Rodičia majú byť osobným životom, správaním sa a vzťahom k spoločnosti príkladom svojim deťom. ...

§ 33
(1)

Rodičia zodpovedajú spoločnosti za všestranný vývoj svojich detí, starajú sa sústavne a dôsledne ...

(2)

Pri výchove detí je povinný pomáhať i manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, žije však s ...

§ 34
(1)

Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia.

(2)

Rodičovské práva nepatria tomu z nich, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. ...

§ 35

Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, je povinné podľa svojich schopností im ...

§ 36

Rodičia sú oprávnení a povinní svoje maloleté deti zastupovať a spravovať ich veci.

§ 37
(1)

Dieťa môže zastúpiť ktorýkoľvek z rodičov, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu ...

(2)

Žiadny z rodičov nemôže zastúpiť svoje deti, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť ...

(3)

Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, ustanoví súd dieťaťu opatrovníka, ktorý bude ...

§ 38
(1)

Deti majú spoločné priezvisko rodičov alebo priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri ...

(2)

Ak ide o dieťa, priezvisko ktorého nebolo takto určené a rodičia ktorého majú rôzne priezviská, ...

(3)

Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, ...

§ 39
(1)

Ak uzavrú rodičia manželstvo po narodení svojho dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené ...

(2)

Ak uzavrie manželstvo matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, môžu manželia pred matričným ...

§ 40

Priezvisko dieťaťa sa nemôže podľa predchádzajúcich ustanovení zmeniť, len čo dieťa nadobudne ...

Druhá hlava
ÚČASŤ SPOLOČNOSTI PRI VÝKONE PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV

§ 41
(1)

S rozvojom spoločnosti rastie aj jej vplyv na výchovu dorastajúcej generácie. Spoločnosť pritom ...

(2)

Ak to vyžaduje riadny výkon práv a povinností rodičov, je každý z nich oprávnený dovolať sa ...

§ 42
(1)

Záujem spoločnosti na riadnej výchove detí oprávňuje občanov i spoločenské organizácie, aby ...

(2)

Opatrenia, ktorými sa obmedzujú rodičovské práva, môže urobiť len súd.

§ 43
(1)

Národný výbor v súčinnosti s rodičmi, školou a so spoločenskými organizáciami zabezpečuje ...

(2)

Ak to vyžaduje záujem spoločnosti na riadnej výchove detí, môže národný výbor urobiť tieto ...

a)

napomenie vhodným spôsobom maloletého, jeho rodičov a občanov, ktorí narušujú jeho riadnu výchovu, ...

b)

určí nad maloletým dohľad a vykonáva ho za súčinnosti školy, spoločenských organizácií v ...

c)

uloží maloletému obmedzenia, ktoré zabránia škodlivým vplyvom na jeho výchovu, najmä návštevu ...

(3)

Tieto opatrenia môže urobiť i súd; ak ich urobí národný výbor, nepotrebujú schválenie súdu. ...

§ 44
(1)

Ak bráni rodičom vo výkone ich práv a povinností závažná prekážka a ak to vyžaduje záujem ...

(2)

Ak neplnia rodičia riadne svoje rodičovské práva alebo povinnosti a ak to vyžaduje záujem spoločnosti ...

(3)

Ak zneužívajú rodičia svoje práva alebo závažným spôsobom zanedbávajú svoje povinnosti, súd ...

§ 45
(1)

Ak to vyžaduje záujem dieťaťa, môže súd zveriť dieťa do výchovy iného občana než rodiča, ...

(2)

Dieťa sa môže zveriť do pestúnskej starostlivosti; podmienky ustanovuje osobitný predpis.

(3)

Ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli ...

§ 47

Národný výbor a súd sústavne sledujú vykonávanie nimi urobených výchovných opatrení a hodnotia ...

§ 48

Občania, ktorým bola národným výborom alebo súdom zverená ochrana záujmov maloletých, sú oprávnení ...

§ 49

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach pri výkone svojich rodičovských práv a povinností, ...

§ 50
(1)

Ak rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu, súd i bez návrhu upraví ich práva a povinnosti, ...

(2)

Ustanovenia § 26 až 28 platia tu obdobne.

Tretia hlava
URČENIE OTCOVSTVA

§ 51
(1)

Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva ...

(2)

Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, i keď sa dieťa ...

(3)

Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci pre určenie otcovstva, má sa za to, že manželstvo ...

§ 52
(1)

Za otca sa inak považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2)

Súhlasné vyhlásenie rodičov sa musí stať pred matričným úradom alebo pred súdom.

(3)

Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania ...

§ 53

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už ...

§ 54
(1)

Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže ako dieťa, tak aj matka ...

(2)

Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia ...

§ 55

Ak nie je domnelý otec nažive, podáva sa návrh na určenie otcovstva proti opatrovníkovi, ktorého ...

§ 56

Ak navrhovateľ za konania zomrie, môže v konaní pokračovať druhý na návrh oprávnený. Do šesť ...

§ 57
(1)

Manžel môže do šesť mesiacov odo dňa, keď sa dozvie, že sa jeho manželke narodilo dieťa, zaprieť ...

(2)

Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony a táto nespôsobilosť vznikla pred uplynutím zapieracej ...

§ 58
(1)

Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom ...

(2)

Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od umelého ...

(3)

Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel ...

§ 59
(1)

Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije ...

(2)

Aj matka môže do šesť mesiacov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. ...

§ 60

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, ...

§ 61
(1)

Muž, otcovstvo ktorého bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže ho pred súdom zaprieť, ...

(2)

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že je otcom dieťaťa muž, otcovstvo ktorého ...

(3)

Ustanovenia § 57 ods. 2 a § 59 ods. 1 platia tu obdobne.

§ 62
(1)

Ak uplynula lehota ustanovená na zapretie otcovstva jedného z rodičov, môže generálny prokurátor, ...

(2)

Ak nie je niektorý z nich nažive, môže generálny prokurátor podať návrh na zapretie otcovstva ...

Štvrtá hlava
OSVOJENIE

§ 63
(1)

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi, a medzi ...

(2)

O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.

§ 64
(1)

Osvojiteľmi sa môžu stať len občania, ktorí zaručujú spôsobom svojho života, že osvojenie ...

(2)

Osvojiteľom nemôže byť ten, kto nemá spôsobilosť na právne úkony.

§ 65
(1)

Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel.

(2)

Osvojiť možno maloletého, a to len ak mu je osvojenie na prospech.

§ 66
(1)

Ako spoločné dieťa môžu niekoho osvojiť len manželia.

(2)

Ak je osvojiteľ manželom, môže osvojiť len so súhlasom druhého manžela; tento súhlas netreba, ...

§ 67

Na osvojenie treba privolenie zákonného zástupcu osvojovaného dieťaťa. Ak je toto dieťa schopné ...

§ 68
(1)

Pokiaľ sú zákonnými zástupcami osvojovaného dieťaťa jeho rodičia, nie je potrebné ich privolenie: ...

a)

ak počas najmenej šiestich mesiacov sústavne neprejavovali opravdivý záujem o dieťa, najmä tým, ...

b)

ak rodičia dajú privolenie na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom. Privolenie vopred ...

(2)

V týchto prípadoch je potrebné privolenie opatrovníka, ktorý bol osvojovanému dieťaťu ustanovený ...

§ 69
(1)

Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej po dobu troch mesiacov v starostlivosti ...

(2)

Toto opatrenie urobí ústav po dohode s okresným národným výborom. Len u detí, ktoré sú v ústave ...

§ 70

Súd je povinný zistiť na základe lekárskeho vyšetrenia, či sa zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov ...

§ 71

Osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené ...

§ 72
(1)

Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Zanikajú ...

(2)

Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, nedotýka sa osvojenie vzťahov medzi osvojencom ...

§ 73
(1)

Osvojenie, vyjmúc nezrušiteľného osvojenia, môže súd zrušiť len z dôležitých dôvodov na ...

(2)

Ak je osvojenec plnoletý, možno osvojenie zrušiť aj dohodou medzi ním a osvojiteľom; dohodu musí ...

(3)

Zrušením osvojenia vznikajú znovu vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. ...

Nezrušiteľné osvojenie
§ 74
(1)

Osvojenie sa môže vykonať aj tak, že súd na návrh osvojiteľa rozhodne, aby bol osvojiteľ zapísaný ...

(2)

Takto môžu osvojiť dieťa len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov ...

(3)

Toto osvojenie nemožno zrušiť.

§ 75

Osvojiť možno len maloletého staršieho ako jeden rok.

§ 76

Nezrušiteľné osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť znova osvojený.

§ 77

Rozhodnutie o tom, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodiča osvojenca, môže súd ...

Piata hlava
VÝCHOVA A ZASTUPOVANIE MALOLETÉHO, RODIČIA KTORÉHO NEMÔŽU VYKONÁVAŤ SVOJE PRÁVA A POVINNOSTI

§ 78
(1)

Ak obaja rodičia maloletého zomreli, boli pozbavení rodičovských práv alebo nemajú spôsobilosť ...

(2)

Funkcia opatrovníka je čestnou povinnosťou.

§ 79
(1)

Touto funkciou môže sa poveriť predovšetkým príbuzný maloletého, ktorý spôsobom svojho života ...

(2)

Ak niet takého príbuzného, môže súd poveriť touto funkciou iného občana spĺňajúceho tieto ...

(3)

Súd rozhodne vždy po vypočutí miestneho národného výboru.

§ 80
(1)

Opatrovník zodpovedá spoločnosti za riadne plnenie tejto funkcie a podlieha pravidelnému dozoru ...

(2)

Akékoľvek rozhodnutie v podstatnej veci týkajúcej sa maloletého vyžaduje schválenie súdu.

§ 81
(1)

Výchova maloletého musí sa uskutočňovať v spolupráci so školou, spoločenskými organizáciami ...

(2)

Aj inak sa na opatrovníka a maloletého primerane vzťahujú ustanovenia o právach a povinnostiach ...

§ 82

Súd môže z dôležitých dôvodov i bez návrhu uvoľniť opatrovníka z jeho funkcie.

§ 83
(1)

Súd ustanoví opatrovníka na ochranu záujmov maloletého aj v tých prípadoch, kde je to z iných ...

(2)

V takýchto prípadoch možno ustanoviť za opatrovníka i národný výbor.

§ 84

Rozsah práv a povinností opatrovníka vymedzí súd z hľadiska účelu, pre ktorý sa opatrovník ...

TRETIA ČASŤ

VÝŽIVNÉ

Prvá hlava
VZÁJOMNÁ VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ RODIČOV A DETÍ

§ 85
(1)

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa ...

(2)

Obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových ...

(3)

Pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti prihliada sa na to, ktorý z rodičov a v akej miere ...

§ 85a
(1)

Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný ...

(2)

Ak to majetkové pomery povinného rodiča pripúšťajú, možno za odôvodnené potreby dieťaťa ...

§ 86
(1)

Ak nežijú rodičia maloletého dieťaťa spolu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo ...

(2)

Súd postupuje rovnakým spôsobom, ak rodičia žijú spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovoľne ...

(3)

Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

§ 87
(1)

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ...

(2)

Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností ...

Druhá hlava
VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ MEDZI OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI

§ 88
(1)

Predkovia a potomci majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

(2)

Pokiaľ potomci nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť dodržať, prechádza táto povinnosť na predkov. ...

§ 89

Ak je niekoľko povinných, ktorí sú príbuznými v tom istom stupni, plní každý z nich vyživovaciu ...

§ 90

Právo na výživné patrí oprávneným, len pokiaľ to nevyhnutne potrebujú.

Tretia hlava
VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ MEDZI MANŽELMI

§ 91
(1)

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

(2)

Ak neplní jeden z manželov túto povinnosť, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah, ...

(3)

Táto vyživovacia povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť detí.

Štvrtá hlava
PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU ROZVEDENÉHO MANŽELA

§ 92
(1)

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, ...

(2)

Táto povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

§ 94

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo povinný ...

Piata hlava
PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU A ÚHRADU NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE

§ 95
(1)

Otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný matke prispievať primerane ...

(2)

Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich ...

(3)

Právo žiadať úhradu nákladov podľa odsekov 1 a 2 sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia. ...

Šiesta hlava
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 96

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti ...

§ 97
(1)

Výživné treba platiť v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac ...

(2)

Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. ...

§ 98
(1)

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; ...

(2)

Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenie výživného, ako aj ostatné práva na peňažné plnenia ...

§ 99
(1)

Ak sa zmenia pomery, môže súd i bez návrhu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre ...

(2)

Ak nejde o výživné pre maloleté deti, môže dôjsť k zmene alebo k zrušeniu len na návrh.

§ 101

Kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať ...

§ 102

Ak národný výbor poskytol príspevok na výživu a výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, ...

§ 103

Ak rozhodne súd o umiestnení dieťaťa do ústavnej alebo ochrannej výchovy, upraví aj rozsah vyživovacej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 104

Ustanovenia Občianskeho zákonníka sa použijú vtedy, ak tento zákon neustanovuje niečo iné.

§ 105

V Občianskom zákonníku je ustanovené, ako sa manželia stávajú osobnými bezpodielovými spoluvlastníkmi ...

§ 106

Dohody a súdne rozhodnutia, ktorými bola určená pred účinnosťou tohto zákona vyživovacia povinnosť ...

§ 107

Osvojenia vykonané podľa doterajších predpisov s výnimkou osvojení so zápisom osvojiteľa namiesto ...

§ 108

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve,

2.

zákon č. 266/1949 Zb. o dočasných zmenách v niektorých občianskoprávnych veciach,

3.

zákon č. 59/1952 Zb. o uzavieraní manželstva s cudzincami,

4.

zákon č. 69/1952 Zb. o sociálnoprávnej ochrane mládeže,

5.

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 61/1955 Zb. o zmene predpisov o rozvode, ...

6.

zákon č. 15/1958 Zb. o zmene predpisov o osvojení,

7.

nariadenie Ministerstva spravodlivosti č. 70/1952 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ...

8.

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 58/1955 Zb. o detských príspevkoch ...

9.

vládne nariadenie č. 73/1956 Zb., ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na ...

§ 109

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Novotný v. r.Fierlinger v. r.Lenárt v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery o postavení cirkví a náboženských spoločností. ...
  • 2)  § 27 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
  • 3)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore