Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 9/2021 účinný od 19.01.2021


Platnosť od: 19.01.2021
Účinnosť od: 19.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Energetika a priemysel, Zdravotníctvo, Bezpečnosť a obrana štátu, Odpadové hospodárstvo, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 9/2021 účinný od 19.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 9/2021 s účinnosťou od 19.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 1 sa za slová „orgánov štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „samosprávnych krajov“.

2.

V § 3b odsek 4 znie:

„(4) Ak bol vyhlásený núdzový stav alebo výnimočný stav,1a) mimoriadna situácia sa z tých istých dôvodov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...

3.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sa plnia aj počas núdzového stavu alebo výnimočného stavu.1a) (4) Civilná ...

4.

V § 30 sa slovo „situáciách“ nahrádza slovom „udalostiach“.

5.

V § 31 ods. 4 a § 32 ods. 2 sa za slovo „situácie“ vkladá čiarka a slová „núdzového stavu alebo výnimočného ...

6.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „civilnej ochrany“.

7.

Za § 36b sa vkladá § 36c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36c Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 Odborná spôsobilosť ...

Čl. II

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení ...

1.

§ 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
vyšší územný celok.“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. ...

3.

V § 6 písm. b) sa slová „koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa ...

4.

§ 10a vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Vyšší územný celok Vyšší územný celok na svojom území a) zriaďuje krízový štáb, b) vykonáva ...

5.

V § 10b sa slová „v § 3 písm. a) až c), e) a g) a vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „v § 3 písm. ...

6.

§ 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) krízový štáb vyššieho územného celku súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý ...

Čl. III

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ...

Čl. IV

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vykonávať hygienické a protiepidemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo13bd) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13bd znie:

„13bd) § 3 písm. r) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z.“.

2.

Za § 72ap sa vkladá § 72aq, ktorý znie:

„§ 72aq (1) V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

Čl. V

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej ...

2.

Nadpis § 8d znie: „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pohotovostnej služby počas krízovej ...

3.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 27 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie ...

2.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bi), ktoré znie:

„bi) dodržiavať poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19; kritériá určovania poradia očkovania ...

3.

V § 81 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a bi)“.

4.

V § 82 ods. 11 sa slová „odsekov 1 až 10“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

5.

V § 82 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bi)“.

6.

§ 102al sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže zdravotnícky pracovník vykonávať zdravotnícke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

„84) § 2 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:

„(18) Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:

„74) § 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ...

Čl. IX

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 ...

1.

V § 3 písm. c) sa slová „republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

2.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia (1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...

3.

Príloha č. 3 sa dopĺňa položkou 10, ktorá znie:

„ 10. Pôdohospodárstvo poľnohospodárstvo potravinárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...

Čl. X

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení ...

V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rozhodnutí o uložení pokuty ústredný orgán alebo ...

Čl. XI

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slovami „§ 49 písm. a) a b)“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slová „§ ...

2.

V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:

„al)
udelí poverenie podľa § 135h ods. 4.“.

3.

§ 135h sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. ...

Čl. XII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 56 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,“.

2.

Za § 187f sa vkladá § 187g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Priame rokovacie konanie, ktoré sa začalo ...

Čl. XIII

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ...

1.

Označenie a nadpis prvej a druhej časti sa vypúšťajú.

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovo „rozsahu“ vkladajú slová „ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

3.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného ...

4.

Za § 7 sa dopĺňajú § 8 až 10, ktoré znejú:

„§ 8 Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie ...

Čl. XIV

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ...

V § 36c ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „darovanie ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore