Zákon o sťažnostiach 9/2010 účinný od 01.02.2019

Platnosť od: 13.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD20613DS5EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 9/2010 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 6/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sťažnostiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb ...

(2)

Na účely tohto zákona je

a)
vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,
b)
vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie ...
§ 2
(1)

Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú

a)
orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,
b)
orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
c)
osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných ...
(2)

Podľa tohto zákona postupujú aj iné orgány Slovenskej republiky,1) ak osobitný predpis neustanovuje ...

§ 3
(1)

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a)
sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené ...
b)
poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti ...
(2)

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

§ 4
(1)

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

a)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie ...
c)
je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,3)
d)
smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,4)
e)
smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu4a) ...
f)
obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa ...
(2)

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

a)
orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b)
osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.5)
(3)

Podanie podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 2 písm. a) a b) označené ako sťažnosť ...

(4)

Podanie podľa odseku 1 písm. c) orgán verejnej správy vybaví podľa osobitného predpisu.3) Ak na jeho ...

(5)

Podanie podľa odseku 1 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, ...

§ 5
Podávanie sťažností
(1)

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(2)

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, ...

(3)

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky ...

(4)

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu;6) ...

(5)

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu6) ani odoslaná ...

(6)

Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe ...

(7)

Ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne ...

(8)

Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej ...

(9)

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné ...

(10)

Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je sťažnosťou podanou orgánu ...

§ 6
Odloženie sťažnosti
(1)

Orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak

a)
neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § ...
b)
zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný ...
c)
zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie podľa § ...
d)
od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
e)
ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6,
f)
ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3,
g)
ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5,
h)
mu bola zaslaná na vedomie,
i)
sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ...
j)
sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2.
(2)

Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, orgán ...

(3)

Orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ...

(4)

O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa odseku 1 písm. b), c), d), f) a g) orgán verejnej ...

§ 7
(1)

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi ...

(2)

Informácie z dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažnosti, ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup ...

§ 8
Utajenie totožnosti sťažovateľa
(1)

Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Orgán verejnej ...

(2)

Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie ...

(3)

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej ...

§ 9
Prijímanie sťažností

Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, ...

§ 10
(1)

Orgány verejnej správy sú povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len ...

a)
dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
b)
údaje podľa § 5 ods. 2,
c)
predmet sťažnosti,
d)
dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
e)
výsledok prešetrenia sťažnosti,
f)
prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
g)
dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
h)
výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
i)
dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
j)
dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
k)
poznámku.
(2)

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke ...

(3)

Orgány verejnej správy sú povinné na požiadanie ústrednému orgánu štátnej správy pre kontrolu vybavovania ...

§ 11
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti
(1)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej ...

(2)

Na vybavenie sťažnosti podanej proti vedúcemu orgánu verejnej správy je príslušný najbližší nadriadený ...

(3)

Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je príslušný na vybavenie sťažnosti, orgán, v ...

(4)

Spor o príslušnosť na vybavenie sťažnosti medzi orgánmi verejnej správy rozhoduje ich najbližší spoločný ...

(5)

Na sťažnosti, ktoré smerujú proti samosprávnej činnosti orgánov územnej samosprávy, sa ustanovenie odseku ...

§ 12
(1)

Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi ...

(2)

Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený

a)
zamestnanec orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ...
b)
zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, ...
c)
ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, ...
§ 13
Lehota na vybavenie sťažnosti
(1)

Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

(2)

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca ...

(3)

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu ...

§ 15
Oboznamovanie s obsahom sťažnosti

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti ...

§ 16
Spolupráca sťažovateľa
(1)

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. ...

(2)

Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. ...

(3)

Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, ...

(4)

V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti ...

§ 17
Súčinnosť orgánov verejnej správy
(1)

Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie sťažnosti ...

(2)

Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti ...

(3)

Pri vybavovaní sťažnosti možno požadovať súčinnosť aj od iných osôb s ich súhlasom, ak osobitný predpis10) ...

(4)

Lehota na vybavenie sťažnosti v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti podľa odsekov 2 ...

§ 18
Prešetrovanie sťažnosti
(1)

Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti vykonávanej podľa tohto zákona, ktorou ...

(2)

Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu ...

(3)

Orgán verejnej správy prešetrí iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný, ostatné časti ...

(4)

Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť ...

§ 19
Zápisnica o prešetrení sťažnosti
(1)

Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej ...

a)
označenie orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie sťažnosti,
b)
predmet sťažnosti,
c)
označenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,
d)
obdobie prešetrovania sťažnosti,
e)
preukázané zistenia,
f)
dátum vyhotovenia zápisnice,
g)
mená, priezviská a podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí sťažnosť prešetrili,
h)
meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ...
i)
povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného ...
1.
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
2.
určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
3.
predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť,
4.
predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti, ...
5.
ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnosť sťažovateľa utajená, ...
j)
potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.
(2)

Ak sa vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocnený zástupca ...

§ 20
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
(1)

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie ...

(2)

V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, ...

(3)

Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, ...

§ 21
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
(1)

Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. ...

(2)

Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, ktorý predchádzajúcu sťažnosť ...

(3)

Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, orgán verejnej správy túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi ...

(4)

Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú orgán verejnej správy už vybavil, sa neprešetruje. ...

(5)

Opakovanú sťažnosť je orgán verejnej správy povinný vybaviť v lehote podľa § 13.

(6)

Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej ...

§ 22
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
(1)

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou ...

(2)

Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, ...

(3)

Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví vedúci toho orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý ...

(4)

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti je orgán verejnej správy povinný vybaviť v lehote podľa § 13.

(5)

Ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti, ktorá bola vybavená podľa odseku 1, orgán verejnej správy ...

§ 23
Kontrola vybavovania sťažností
(1)

Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností.11)

(2)

Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na ...

§ 24
Poriadková pokuta
(1)

Orgánu verejnej správy, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým sťažuje vybavovanie sťažnosti, ...

(2)

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno, ak nebola povinnosť napriek jej uloženiu splnená, uložiť opakovane, ...

(3)

Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, ...

(4)

Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

(5)

Poriadková pokuta, ktorú uložil

a)
orgán verejnej správy uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2, je príjmom štátneho rozpočtu,
b)
orgán verejnej správy uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) alebo c), je príjmom rozpočtu toho orgánu, ktorý ...
§ 25
Spoločné ustanovenia
(1)

Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetruje, je povinný vytvárať vhodné materiálne, ...

(2)

Trovy, ktoré vznikli

a)
sťažovateľovi, znáša sťažovateľ,
b)
orgánu verejnej správy, znáša tento orgán.
(3)

Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. ...

(4)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažností ...

§ 26
Prechodné ustanovenia
(1)

Podanie doručené orgánu verejnej správy predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vybavuje podľa ...

(2)

Konanie o uložení poriadkovej pokuty začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán ...

(3)

Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich ...

§ 26a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Podania doručené orgánu verejnej správy pred 1. júnom 2017 sa vybavia podľa tohto zákona v znení účinnom ...

§ 27
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z. z.

§ 28
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 2)  Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších ...
 • 3)  Napríklad § 218a až 218c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 4)  Napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), § 63 zákona č. 563/2009 Z. ...
 • 4a)  Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 98 až 104 zákona č. 50/1976 Zb. o ...
 • 4b)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 5)  Napríklad § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 6)  § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 6a)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 58 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 6c)  § 23 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6d)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 7)  § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v ...
 • 8a)  § 4 ods. 7 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 7 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore